amalgam

Lider du av amalgamförgiftning?

Kvicksilver bedöms av forskare som ett farligare gift än både bly, kadmium och arsenik.

Den mängd kvicksilverånga som utlöses under tio minuters tuggande med amalgamfyllningar i munnen motsvarar högsta tillåtna kvicksilverexponering för industriarbetare i USA under en arbetsvecka Det finns alltså inget stöd för påståendet att ”kvicksilvret stannar i tänderna”!. Tvärtom förvärras normalt skadorna ju längre man har sina fyllningar. Tandfyllningar med olika metaller i munnen kan utlösa elektriska strömmar som påskyndar metallutlösningen, och de elektriska strömmarna kan därtill åstadkomma fysiska symtom Undersökningar har visat att ju fler amalgamfyllningar man har desto mer kvicksilver är också inlagrat i njurar och hjärna. (Sådana undersökningar kan normalt bara göras vid obduktion). Blodtester säger mycket lite om hur mycket som inlagrats i andra vävnader.

Kvicksilverpåverkan hämmar immunsystemet, och det har visats at efter borttagande av amalgamfyllningar har patienter fått fler immunförsvarsceller, (sk T-lymfocyter)

MS-patienter har befunnits ha åtta gånger högre nivåer av kvicksilver i cerebrospinalvätskan än normalt. Oorganiskt kvicksilver har visats kunna framkalla MS-liknande symtom.

Kvicksilver som inlagrats i kroppen har en ”halveringstid” på ungefär 25 år. Det tar alltså normalt mycket lång tid för kroppen att bli av med depåerna, också efter det att amalgamfyllningarna har avlägsnats. Många tandfyllningsmaterial innehåller dessutom andra metaller som kan skapa elektriska eller kemiska störningar i kroppen. Förutom i tandfyllningar förekommer kvicksilver även t ex i sk läkemedel, tex vacciner (som konserveringsmedel). Det går inte att säkert fastställa vilken mängd kvicksilver som ”riskfritt” kan sprutas in i ett barn.

Djurförsök kan inte åberopas för att avgöra hur giftigt ett ämne är för människor. Exempelvis har arsenik, som är ett känt cancerframkallande gift för människor, aldrig kunnat visas framkalla cancer hos försöksdjur.

Praktiska naturmedicinska erfarenheter

Symptomen vid kvicksilverförgiftning från amalgam varierar beroende på hur kraftig den är och vilka vävnader som i första hand drabbats av inlagring. Dels finns allmänna förgiftningssymptom , dels ofta också tecken som specifikt pekar på kvicksilver.

Bland de allmänna förgiftningssymtomen är trötthet och behov av att sova, Ibland orkar patienten överhuvud taget inte resa sig ur sängen under månader. Inte sällan debuterar detta i samband med en bihåleinflammation eller influensa då i slemhinnorna utsöndrar kvicksilver som inlagrats i dem under många år, och detta transporteras vidare via kärl och nerver till hjärna och hypofys. Huvudvärk, hormonbesvär, nedsatt immunförsvar, tarmproblem etc är andra vanliga allmänna förgiftningstecken..

Bland de symtom som pekar mer direkt på kvicksilver finns t ex :

– förvirring, dimmighet, glaskupekänsla, störda sinnesförnimmelser, balansrubbningar, snabbt pendlande känslostämningar, folkskygghet, huvudvärk

– svullen buk, hugg över revbenen, ibland svårigheter att andas

– symptomen dämpas ibland av mindre mängder av alkohol, somliga patienter lär sig att ”småhuttande” lindrar.

– starkt ökande urinmängder och törstighet

– obehag, stickningar från tänder o munhåla men också från andra delar av kroppen,blåsvarta inlagringar i tandköttet förekommer

– stel mimik, ”pansaransikte”

– kroniska bihåle- o käkproblem, tandköttsskador o -missfärgningar

Ju allvarligare förgiftning desto fler och tyngre kan dessa olika tecken vara.

Den som lider av sådana symtom -milda eller allvarliga – och har/eller har haft/ kraftiga amalgamfyllningar bör söka naturmedicinsk hjälp. Endast i undantagsfall har skolmedicinen annat att erbjuda än ytterligare förgiftningar. Det är mycket vanskligt att som enda åtgärd snabbt låta tandläkare byta ut fyllningarna . Problemen kan då t o m förvärras, med t ex elallergi som följd.

Om du har egna hälsoproblem kan du ha stor glädje av SIEMS WEB-kurs i ekologisk medicin.

”Bättre hälsa med amalgam”

braskar Göteborgsposten den 20 januari 1998. Reportaget ger uttryck för att amalgam är ofarligt, eller t o m nyttigt, och att detta stöds av forskningsresultat.

Den fullständiga sammanfattningen av forskningsrapporten gär emellertid att plocka fram ur Göteborgs Universitets databas: Där konstaterar forskaren endast – fullkomligt oantastligt och vetenskapligt korrekt – att ”studien inte åstadkommit något bevis för samband mellan antal amalgamfyllningar, hjärt- o kärlsjukdom, diabetes, cancer eller tidig död”. GP:s rubriksättning och infallsvinkel är alltså grundad på en statistisk manipulation, som forskarna själva avvisar som vilseledande. De som hade få amalgamfyllningar hade också ofta färre tänder kvar att fylla, till följd av sämre tandstatus och sämre hälsotillstånd….

I övrigt kan man konstatera att det som undersökts är sjukdomstillstånd som inte veterligen av någon annan satts i samband med amalgamskador. (Symtombilden vid amalgamskador är en helt annan – se broschyrtexten ovan)

Undersökningsmetodiken är inte heller användbar för att testa hypotesen. Att endast inledningsvis fastställa antalet amalgamfyllningar hos kvinnor, och tjugo år senare fastställa eventuell sjuklighet under den mellanliggande perioden ger inga användbara data. Under mellantiden kan somliga som misstänker sina tänder välja att plocka bort fyllningarna. De som från början hade få fyllningar, t ex p g a eftersatt eller uppskjuten tandvård, kan ha hunnit få mycket amalgam sedan dess. Den allmänna tandhälsan – och åtgärder för att förbättra denna – har nära samband med det övriga hälsotillståndet.

Vi konstaterar – som vanligt – att den sk vetenskapen kan producera de resultat den önskar, och påverka den allmänna opinionen i den riktning den vill. Massmedia biträder villigt och andäktigt, för att sälja lösnummer på trams.

Rapporten – abstract

Title: Number of amalgam fillings in relation to cardiovascular disease, diabetes, cancer and early death in Swedish women Author(s): Förbjuden Namnuppgift Reference: Community Dent Oral Epidemiol 1993: 21: 40-44 Abstract: Altogether 1462 women aged 38, 46, 50, 54 and 60 yr were initially examined in 1968-69 in a combined medical and dental population study in Gothenburg, Sweden. Number of tooth surfaces restored with amalgam fillings was assessed. The incidences of myocardial infarction, stroke, diabetes, cancer and overall mortality were determined during a 20-yr follow-up period. Women with few amalgam tooth fillings had increased incidence of myocardial infarction, stroke, diabetes and early death compared with women with a large number of fillings. However, the significant inverse correlations between number of amalgam tooth fillings and the endpoints studied disappeared when number of teeth and socioeconomic group were included in a multivariate analysis. The study thus did not provide any evidence for a correlation between amalgam fillings and cardiovascular disease, diabetes, cancer or early death.

Plastfyllningar ökar allergirisken bland tandvårdspatienter

GÖTEBORG (TT) Plastfyllningar ökar risken för allergiska kontakteksem bland tandläkarna, men även patienterna riskerar att drabbas. Det framgår av en artikel i senaste numret av Läkartidningen. Flera forskare redogör i artikeln för de nya hälsorisker som både tandvårdspersonal och patienter utsätts för när amgalgam ersätts med nya material. Socialminister Margot Wallström lade nyligen fram ett förslag till ny tandvårdsförsäkring som ska gälla från årsskiftet. Där slopas ersättning för amalgamfyllningar som ett led i strävandena att helt få bort amalgam från tandvården. Patienten får själv betala hela kostnaden. Hon uppgav då också att amalgam helt kommer att förbjudas i svensk tandvård inom ett par år. Författarna till artikeln i Läkartidningen framhåller att Sveriges medlemskap i EU innebär att det för närvarande inte finns något hinder för tandläkarna att fortsätta att använda amalgam. Detta under förutsättning att gällande miljökrav uppfylls vid hanteringen av kvicksilver.

Saknar fullgod säkerhet

De hävdar att det inte är rationellt att helt avveckla amalgam så länge det inte finns fullgod säkerhet vid hanteringen av de akrylatbaserade alternativen till amalgam. I en studie vid universitetssjukhuset i Malmö åren 1985-1989 registrerades misstänkta kontaktallergiska reaktioner för tandvårdsmaterial hos två procent av 335 undersökta patienter. När 340 patienter testades under nästa femårsperiod (1990-1994) var nio procent kontaktallergiska mot någon eller några akrylater. Det saknas dock systematiska kliniska långtidsstudier av allergier som kan ha samband med dessa material. Inte heller finns det några nationella data om frekvensen av biverkningar hos patienter som behandlats med akrylatbaserade fyllningsmaterial.

Nya skyddsföreskrifter

De politiska beslut som lett till att användningen av amalgam dramatiskt minskar har fått till följd att detta material till stor del har ersatts med plastmaterial, där de långsiktiga toxikologiska effekterna är dåligt undersökta, skriver forskarna. Den kraftiga ökningen av hudbesvär hos tandvårdspersonal har lett till att Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat nya föreskrifter om skydd vid hanteringen av plastmaterialen. Benny ÷inert/TT GP

SIEMs kommentar

Inga fyllningsmaterial är alltså ”säkra”. Den praxis och teori som funnits under många år, nämligen att ”förebygga tandproblem” genom att borra upp små hål i emalj och tandben, och därmed förvandla små hål till stora hål, är bl a därför synnerligen diskutabel. Alternativa angreppssätt kan faktiskt finnas, och självläkning förekommer. Föreställningen att små hål utan behandling med automatik förvandlas till stora hål stämmer inte med verkligheten. Tandvärk har långt i från alltid med hål i tänderna att göra, och föranleder många gånger helt onödiga utdragningar. Bl a Hamer har redovisat rön som pekar på att ”tandosteolyser” har en helt annan bakgrund än angrepp från bakterier i munhålan. Helt andra former av förebyggande tandvård borde sökas, dock knappast fluorbehandling.

En utmärkt länk till mera information om amalgam och kvicksilver;

http://www.kvicksilver.org

Mailat

Kollade lite på din amalgam-broschyr och saknar där att man måste ha skydd och stärka kroppen med antioxidanter när man borrar.
Gärna att guld och titan ger problem med kroppen.
Plasten man sätter dit måste vara den snälla sorten och den måste läggas och härdas i omgångar så funkar den säkert bra.
Kanske enklast är att lägga en länk till tandvårdsskadeförbundet: http://www.tf.nu  
Skriv gärna att dårarnas paradis är slut med amalgam förbudet 1 Jun 2009
Joakim, TF, Jönköping