Vaccinationsskador

Viktig information

Samtliga texter inom SIEM (inklusive denna) är skrivna av Ulf Brånell och är dennes tankar och åsikter. Vi på klokast.se rekommenderar att du använder ytterligare källor för att få din egen uppfattning så som:

Varför uppstår vaccinationsskador?

Vaccinerna tillverkas ofta genom att mikroorganismer och toxiner får passera djurceller, och förutom mikroorganismer o deras gifter kan alltså animaliskt protein följa med.

Den vanligaste skadan torde vara låggradig eller akut encephalit – hjärninflammation. Denna är en allergisk reaktion i hjärnan mot det kroppsfrämmande vävnadsprotein som vaccinerna bygger på. Både perifera nerver, kärl och hjärnan kan reagera med inflammation. Injektioner med vävnadsproteiner är ett känt sätt att laboratoriemässigt framkalla encephalit hos försöksdjur.

Därutöver kan man inte så sällan iaktta symtom som kan knytas till just de gifter vaccinet avser att skydda mot. Epidemier av en sjukdom har inte sällan följt i spåren av en vaccinationskampanj. Ofta har statistiken manipulerats för att dölja detta.

Slutligen tillsätts ofta särskilda giftiga ämnen till vaccinet som konserveringsmedel, t ex formaldehyd och kvicksilver. Det är omöjligt att fastställa ”säkra doser” vid injicering av sådana ämnen i människokroppen

Encephalit hos spädbarn drabbar ett outvecklat nervsystem, där den sk myelinieringen av hjärnan inte fullbordats (sker först i tjugoårsåldern). De skador som drabbar då blir därför lätt bestående.

Hur yttrar sig vaccinationsskador?

Omedelbara reaktioner: 0 tim – ett par månader

Akut encephalit kan inträffa omedelbart eller snabbt efter vaccinering. Den kan yttra sig i feber, huvudvärk, svullen fontanell hos spädbarn, olikstora pupiller, dåsighet o apati, ev totalförlamning, kramper, konvulsioner, epileptiska anfall, andningsstillestånd o död. Det antas vara en av mekanismerna bakom sk plötslig spädbarnsdöd. Inflammation i perifera nerver och kärl kan ge bortfall av känsel eller stor ömhet i den aktuella kroppsdelen, svullnad, motoriska rubbningar och partiell förlamning.

Kroniska och bestående följder

Kunskaperna är otillräckliga, och mest studerade bland de barn som redan direkt reagerade kraftigt på vaccinationen, och som aldrig hämtade sig. Ofta nämns därvid neurologiska defekter: intelligens-, beteende- eller utvecklingsstörningar, personlighetsförändringar, hyperaktivitet och koncentrationsstörningar, där inte problemen är mer utbredda med förlamning, epilepsi. Dessutom förekommer immunologiska problem – astma, allergier, återkommande infektioner etc.

Det finns därmed ingen anledning att blåsa ”faran över” för de barn som inte visade omedelbara reaktioner efter vaccineringen. Eftersom vaccinationerna närmast aldrig följs upp, och statistiken på olika sätt snedvrids, är detta f n närmast ett fält för spekulationer.

Vad avgör om ett barn blir skadat eller ej av vaccineringen?

Mycket tyder på att barnets närings- och hälsotillstånd före vaccineringen har stor, om dock inte avgörande, betydelse. Brist på C-vitamin och föregående antibiotikabehandling har visats särskilt disponera för vaccinationsskador. (Vid en vaccinationskampanj bland Australiens urinvånare, som i dag i hög grad lever på skräpkost och låg standard, dog 50% av de vaccinerade spädbarnen).

Men även tidigare friska barn kan drabbas. En oberoende forskare bedömer att 15-20% av de vaccinerade barnen drabbas av låggradig encephalit, med konsekvenser för sin framtida utveckling.

Utifrån det som redovisats här kan man speciellt starkt ifrågasätta de rutinmässiga och massiva vaccinationsprogram som getts och ges till barn från utlandet vid ankomsten till Sverige, t ex adoptionsbarn och invandrarbarn.

Vad säger föräldrar?

En typisk berättelse brukar innehålla något av följande:

– barnet skrek högt, skärande och länge efter sprutan, ibland ett par dagar

– den injicerade lemmen blev varm, svullen, röd över ett större område

– skrikandet övergick i apati, dåsighet, sömn, glasartad blick, svag andning, ibland resulterande i dödsfall

– kramper och konvulsioner uppträdde, diarreerförstoppning

– barnets vanliga beteendemönster, aptit mm förändrades dramatiskt.

– tecken på försenad utveckling började uppträda, senare diagnosticerade som MBD; ADD; autism, utvecklingsstörning etc

Andra symtom: skrällande hosta och kronisk heshet, tarmproblem, allergier, lunginflammation, etc.

Vad säger skolmedicinen om vaccinationsskador?

De ”finns” i regel inte, utöver lokal ömhet, feber o huvudvärk. Föräldrar kan få diagnoser som kolikbarn , förkylningallergicancer, medfödd utvecklingsstörning, ADD, epilepsi, etc. Inte sällan rekommenderas ytterligare förgiftning av barnet som behandling, t ex antibiotika.

Ändå varnas föräldrar t ex för att spädbarnets immunsystem är outvecklat, och har otillräcklig förmåga att bilda antikroppar . Amning rekommenderas i regel upp till 6 mån ålder eller mer, för att barnet ska få antikroppar från modern. Vaccinering syftar till att ”stimulera antikroppsbildning…”


Vaccination inför turistresa?

Hej, Tack för intressant hemsida, besöker den ofta när jag vill ha god information. Jag ska åka en tur på 2 veckor till en badort i Gambia I resebroschyren står att det inte krävs några vacciner. Malariatabletter rekommenderas dock. Jag ringde till infektionsklinimken och de rekommenderade följande vacciner: Gulafebern, polio, difteri samt gammaglobulin. Jag tycker detta verkar vara i mesta laget speciellt när det står i resebroschyren att det inte krävs någon speciell vaccinering. Jag är motståndare till att överdriva detta med vacciner och vill helst inte ta något vaccin överhuvudtaget. Malariatabletter tänkte jag dock ta.(Vilket märke rekommenderar Ni? eller rekommenderar Ni inte att ta det?) …. Har Ni någon rekommendation till detta. Är det något naturmedel man kan ta för att bygga upp motståndskraften? Tycker Ni att jag är oansvarig om jag åker till Gambia utan vaccinationer? Jag hade beslutat tidigare att inte ta några vacciner men blir så förvirrad av vacinationscentralernas uttalanden och vet inte hur jag ska göra. Med vänliga hälsningar ’

Hej!
Jag har inte tillgång till annan specifik iformation om Gambia etc än du. Det resonemang som för mig brukar vara vägledande är följamde:
a) vaccinernas skyddande verkan är mycket osäker. Däremot är det säkert att mycket statistik manipuleras för att ge intrycket av en sådan verkan.
b) vaccinernas bieffekter är säkra, men i stort sett outredda. Dessutom är det säkert att mycket statistik manipuleras för att ge intrycket av ofarlighet.
c) En oskadad kropp har ett starkare skydd mot mikroorganismer och gifter än vad em skadad och nedsatt kropp har. Vacciners eventuella skyddande verkan är mycket specifik – dvs avser en mycket bestämd mikroorganism eller gift. Om denna eventuella skyddande specifika verkan är värd att köpa till bekostnad av att kroppens allmänna försvar nedsätts (till följd av vaccinationspåverkan) är mycket mycket tveksamt. Det beror bl a på om man är säker på att det kroppen kommer att drabbas är just X-virus OCH INGET ANNAT! Om man komer att drabbas av en mängd olika potentiella skador är ett oskadad ”allmänt” försvar säkrare än ett ”specifikt” skydd och sämre allmänt försvar.
d) Om man har påtagligt nedsatt hälsa bör man överhuvudtaget undvika att utsättas för skadliga påverkningar. Om man har normal hälsa är det bästa man kan göra om man väntar sig att utsättas för olika skadliga påverknignar att stärka kroppens allmänna försvar. Det kan man göra genom att ”bunkra” viktiga näringsfaktorer för immunförsvaret, t ex C-vitamin, A-vitamin, essentiella fettsyror, selen, zink, etc. Detta garanterar inte att man inte ”blir sjuk”, men gör att man har bättre förutsättningar att klara av allehanda skador utan allvarliga långsiktiga effekter.
Med vänlig hälsning
SIEM/Ulf

Var finns alternativen?

Hej! Jag har med stort intresse läst SIEM:s information om cancer, antibiotika, vaccin etc. Jag skaffade mig någorlunda god inblick i den s.k. skolmedicinen, när jag jobbade som barnsköterska under några år. Nu har jag en dotter som är 1,5 år och har drabbats av skrämselpropagandan som i första hand förs ut via MVC, BVC och media. Tack och lov är min dotter frisk, men inför sådana företeelser som exempelvis vaccination och penicillin känner jag mig mycket frustrerad. Den information som ges till oss föräldrar är ensidig och ofullständig. Köper jag inte deras koncept är jag fri att avstå, men vart vänder jag mig får att kunna diskutera mina funderingar? Jag anser att det finns ett stort behov av alternativ information till oss föräldrar. Naturligtvis är det upp till oss att på egen hand söka kunskap, men det vore önskvärt om det fanns trovärdig information tillgänglig, i direkt anslutning till det aktuella problemet. Ofta uppstår problemet just i kontakten med BVC och som sagt, där finns inte någon trovärdig information att tillgå.   Något måste göras! Jag har funderat på vad, men jag vet ännu inte hur det skulle gå till eftersom alternativ till skolmedicinens tankegångar, alltid kommer att framstå som överdrivet kontroversiella.   Vänliga hälsningar

Tack för ditt vänliga och uppmuntrande brev. Antar du just kollat in /siem/graviditet.html” som just avhandlar graviditets- o förlossningscirkusen.
Jag är väl ungefär lika uppbragt som du, men svårigheten att jobba med kontroversiell inriktning är väl tydlig. Det finns ju lite nätverk på olika håll, men för att ”nå ut” borde man ju som du säger komma ut ”parallellt” med den vanliga sjukvården. Som det är nu ser jag Internet som den enda praktiska och ekonomiskt möjliga vägen. Andra har väl andra möjligheter och får utnyttja dem.
(Åtskilliga av SIEMs ivrigaste supporters såväl som mina patienter är i själva verket sjukvårdsanställda, ungefär som du….)
Om du ser att du skulle kunna bidra på nåt sätt till SIEMs arbete, eller har konkreta idéer om vad man kunde göra vore det roligt att höra av dig igen!
M v h
Ulf


Vaccination av allegiker – ett känsligt ämne…

Jag har hört att det ska finnas ett kombinerat vacciantionspreparat mot såväl hepatit A som B. Jag kan ite minnas vad det heter men jag tror att det var twinrix eller något liknande. Finns det risker att ge preparatet till en höggradig allergiker med över 5000 i IgE. Svårt eksem och lindrig astma? Tänker åka till X-land ( i Asien) i år. Tacksam för svar

Hej .
Jag hittar inte ngt kombinerat preparat i min FASS. möjligt att det finns ändå på försöksstadiet. När det gäller Engerix-B (Hep B) ser det ut så här i grova drag (ur FASS):

Kontraindikationer: överkänslighet mot någon av de i vaccinet ingående komponenterna. Varning: Adrenalin bör finnas tillgängligt för omedelbar användning i händelse av anafylaktisk (/dvs allergisk) reaktion” Biverkningar sk ”mindre vanliga” dvs oftare än en gång på 1000: bl a: exanthem, urtikaria, förhöjda leverfunktionsvärden, övre luftvägssymtom, artralgi, artit,mm Biverkningar ”sällsynta” (mindre än 1 på 1000): MS-liknande symtom, ansiktsförlamning, mm

Skulle du skicka dina ungar till skolan på en väg där olycksrisken är en på tusen?

Om jag vore i ditt läge skulle jag varken våga åka till X-.land eller
ta vacciner innan jag renoverat min hälsa. Därefter skulle jag våga åka till X-.land men inte våga ta vacciner. Kanske inte precis vad du ville höra, men fråga kräver svar.

Se i övrigt http://weww.klokast.se/siem/hepatit.html.

Med vänlig hälsning SIEM/Ulf

Tack för ditt svar som gjorde mig mycket förbryllad. Vem är du som ger sådana råd? Och vilken yrkesgrupp tillhör du? Renovera min hälsa! Med lite kunskap kring atopiskt eksem och allergier i allmänhet borde det väl var kännt att förhöjt IgE inte går att renovera bort! För din kännedom vill jag meddela att jag, efter ditt svar när jag skaffat mer information,för en månad sedan tog den första dosen av Twinrix som är ett preparat som är kombinerat av Engerix-B samt Hawrix. (Ett avdödat vaccin.) Det gick utmärkt, givetvis informerade jag innan om min besvärliga allergi för att vara säker på att de var beredda på eventuell anafylaktisk reaktion. På torsdag tar jag dos nummer två. Sedan följer
dos nummer tre om cirka 6 månader. Därefter har jag ett cirka 10-årigt skydd mot Hepatit B och ett minst 10-årigt skydd mot Hepatit A. Preparatet som tillhandahålls av SBL är inte alls på försökstadiet utan har funnits på marknaden ett tag. Jag berättar detta ifall du skulle få fler frågor om preparatet som nu blivit mycket efterfrågat på marknaden. Med vänlig hälsning

Hej igen

1) Vem jag är framgår av mina web-sidor.

2) Kan meddela att trots vad du anser vara ”väl känt” har jag själv lidit både av atopiskt eksem (med månadslånga sjukhusvistelser som barn) och svåra allergier. Ingen skolmedicinsk behandling har hjälpt, däremot enkla naturmedicinska principer.

3) Twinrix finns inte i FASS 97.

I övrigt: den som lever får se. Gratulerar till att ”allt går bra” i
alla fall.

M v h

SIEM/Ulf