lakemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar

Läkemedel vid graviditet, förlossning och spädbarnsvård.
Enskilda läkemedel
Läkemedel med flest rapporterade biverkningar 1999.

FASS avslöjar

FASS innehåller för varje läkemedel uppgift över kända biverkningar. Dessa bygger på kliniska prövningar och på biverkningsrapporter från läkare. En intressant fråga är emellertid om, när och vad som rapporteras. FASS ger intressanta upplysningar: Under 1995 rapporterades i Sverige 2960 biverkningar, varav 89 med dödlig utgång. Siffrorna kan förefalla måttliga, men:

”Av tekniska skäl är endast de vanligaste biverkningarna kända vid godkännande av nya läkemedel. Biverkningar som förekommer hos 0,5% av patienterna , biverkningar som är specifika för vissa patientgrupper, liksom interaktionerÄR SÄLLAN KÄNDA…..Detta gäller i än högre grad sedan Sverige gått med i EU, eftersom nya relativt oprövade läkemedel nu når en marknad om 300 miljoner människor samtidigt” Därför anser man att biverkningsrapportering behövs….

”Syftet /med biverkningsrapporter/ är att fokusera på nya preparat under de första åren och på allvarliga biverkningar.” Emellertid ska man fortfarande rapportera t ex dödsfall och andra allvarliga biverkningar även hos äldre läkemedel.

Ansvaret är begränsat: ”Om en känd biverkan ger måttliga besvär och leder till en kortare sjukperiod än tre månader lämnas normalt inte någon ersättning” från Läkemedelsförsäkringen. Det framgår ingenstans om biverkan ska ha varit känd i förväg av patienten , eller om det räcker att den varit känd av läkaren, eller ev läkemedelsföretaget.

Detta betyder i klartext:

– att när nya läkemedel introduceras känner man inte till deras biverkningar för ”specifika patientgrupper” eller deras interaktioner med andra läkemedel. – att vad gäller äldre läkemedel ska endast dödsfall o allvarliga skador rapporteras. – att biverkningar som visar sig först efter några år inte rapporteras eller föranleder ansvar

”De farmakologiska biverkningarna är vanliga och – liksom de terapeutiska effekterna – dosberoende”. Den föreställning man sprider är alltså att små giftdoser skulle vara ofarligare än stora. DETTA ÄR INTE BEVISAT; utan t o m direkt felaktigt. Stora doser av ett gift förmår ofta utlösa kroppens försvarsreaktioner – kräkningar, kraftig utsöndring etc, vilket små doser inte gör. Det är därför så att små doser under längre tid utövar större giftverkan än vad enstaka höga doser kan göra. Däremot visar sig effekten av mindre doser först efter längre tid, då läkemedelsförsäkringen inte tar något ansvar.

”Biverkningar som är specifika för vissa patientgrupper… är sällan kända”. (FASS)

Samtidigt medger FASS att det finns ”stora individuella skillnader mellan människor” när det gäller läkemedelsreaktioner. Och det är milt uttryckt: Det pågår forskning för att klarlägga den mänskliga arvsmassan, och den skolmedicinska förklaringen till allt fler kroniska och allvarliga sjukdomar handlar numera om att genetiska faktorer bestämer vår benägenhet att reagera på olika sätt. En viss påverkan som inte ger nämnvärda på majoriteten av människor kan vara ödesdiger för vissa. Till detta kommer de stora skillnader som finns mellan spädbarn, vuxna, åldringar, personer som lider av speciella organsvagheter, etc.

Läkemedel vid graviditet, förlossning och spädbarnsvård.

Statistisk utspädning av biverkningar

Biverkansrapporteringen bygger på att sambandet mellan ett läkemedel och en viss biverkan – ett visst symtom, diagnos etc – ska fastställas med säkerhet i ett signifikant antal fall. Det underliggande antagandet är alltså att förgiftningssymtom alltid är specifika – en viss förgiftning ger ett visst symptom. Detta underliggande antagande är totalt obevisat, och tvärtom i många fall direkt bevisat felaktigt. Varje kropp reagerar på förgiftning utifrån sina egna specifika förutsättningar, med en mångfald av ofta diffusa förgiftningssymtom – huvudvärk, trötthet, ökad utsöndring, ökad eller minskad förbränning, specifik organsvikt etc – förutom med ibland mycket signifikativa särskiljande tecken från hud, tarm, nervsystem osv. Dessa olika symtombilder kan mycket lätt delas upp i myriader av olika ”diagnoser” varav ingen enskild diagnos blir tillräckligt vanlig för att anses signifikativ, eller ens tilräckligt tydlig för att rapporteras.

(Om man tvingar folk att gå i en såpad trappa kommer somliga att stuka fötterna, andra bryta lårbenshalsen, andra bryta handleden, någon slå i huvudet osv. Om man undersöker sambandet mellan trappgående och t ex bruten lårbenshals, missar man huvuddelen av de övriga riskerna. Om inte tillräckligt antal personer brutit just lårbenshalsen kan trappan bedömas som ofarlig….)

Biverkningsrapporteringen är inte trovärdig: Introduceringen av nya läkemedel utgör ett hasardspel Kräv information om alla biverkningar!

Ofta finns oskadliga naturmedel eller naturmedicinsk behandling som kan ersätta en kemisk läkemedelsbehandling,

Den som misstänker att något aktuellt symtom han lider av kan vara biverkan av ett läkemedel har hjälp av Bertil Dahlgrens utmärkta inititativ. Förteckningen nedan är – som var och en förstår – inte heller fullständig , utan kompletteras underhand, allt eftersom SIEMs Web-besökare ställer precisa frågor.

OBS: I många patientfrågor och -svar, insprängda på olika stället i SIEMs WEB, finns enskilda läkemedel belysta. Du kan använda dig av SIEMs lokala sökmotor för att få fram dessa brevsvar.

Läkemedel med flest rapporterade biverkningar 1999.
1. WARAN Blodförtunnande, sätts in hos patienter som hotas av dödliga proppar. Möjligt samband vid 34 dödsfall av 77 totalt under 1999. Totalt 118 biverkningsrapporter, 112 av dem har troligt samband med läkemedlet. Vanligast är blodbiverkningar, i huvudsak blödningar.

2. CIPRAMIL Antidepressivt preparat. Totalt 74 biverkningsrapporter, 58 av dem har troligt samband med läkemedlet. 80 olika biverkningar. Mest neurologiska, som myrkrypningar, skakningar, huvudvärk. Läkemedelsverket har sänt ut skrivelser om att typen av preparat kan ge ökad blödningsbenägenhet, därför kommer fler sådana rapporter.

3. PENTAVAC Femkomponentsvaccin mot kikhosta, difteri, stelkramp, polio, och haemofil influensa. Totalt 65 biverkningsrapporter, 61 av dem har troligt samband med läkemedlet. Mest hud- och allmänna biverkningar, inga allvarliga. Vanligast feber, lokala hudreaktioner och några fall av nässelutslag. Ett par fall av frånvaroattacker. Fotnot 1

4. INFANRIX Kikhostevaccin. Totalt 59 biverkningsrapporter, om 91 olika biverkningar. Mest hudreaktioner och allmänna symptom, 14 av dem feber, tre fall av frånvaroattacker, två HHE-kollapser, där barn blir slappa och okontaktbara. Två fall av feberkramper. Fotnot 2

5. XENICAL Mot övervikt. Totalt 59 biverkningsrapporter, 39 av dem har troligt samband med läkemedlet. 58 olika biverkningar, bland annat 11 hudreaktioner, inga allvarliga, 9 magreaktioner, en del neurologiska reaktioner. Cirkulationsbiverkningar har rapporterats. Bland annat ett fall av blodtrycksförhöjning, svullnad och huvudvärk. I två fall av hjärtinfarkt och ett fall av kärlkramp kan samband inte uteslutas. Enstaka rapporter om oro, ångest, sömnrubbning – men patienterna kan ha ätit andra läkemedel också.

6. Vaccin mot difteri och TETANUS Totalt 52 biverkningsrapporter, 51 av dem har troligt samband med läkemedlet. 56 olika biverkningar, de flesta hudbiverkningar.

7. Zoloft Antidepressivt läkemedel. Totalt 49 rapporter, alla med troligt samband med läkemedlet. 62 olika biverkningar. 11 av dem psykiska, därav 4 rapporter om aggressivitet, 9 blodbiverkningar, 6 hudbiverkningar med flera mindre vanliga biverkningar.

8. Remeron Antidepressivt läkemedel. Totalt 42 biverkningsrapporter, 36 av dem har troligt samband med läkemedlet. 53 olika biverkningar. Mest neurologiska, som myrkrypningar. Även vätskeansamlingar.

9. Singulair Antiastmamedel. Totalt 42 biverkningsrapporter, 40 av dem har troligt samband med läkemedlet. 53 olika biverkningar, 11 av dem psykiska biverkningar, 10 mag- och tarmbiverkningar.

10. Edronax Antidepressivt medel. Totalt 40 biverkningsrapporter, 33 av dem har troligt samband med läkemedlet. 65 olika biverkningar, mest psykiska och neurologiska.   Fotnot 1: Man ska tänka på att en hel del biverkningar för äldre preparat redan är kända, rapporterna gäller nyare fynd. Biverkningar av nyare preparat rapporteras i högre grad.   Fotnot 2: Kikhostevaccin kan i värsta fall leda till ett mycket sällsynt tillstånd som heter HHE (hypotonisk hyporesponsiv episod) – barnet blir slappt och okontaktbart, men tillfrisknar vanligtvis snabbt.   KÄLLA: Aftonbladet 18 mnars 2000    

Enskilda läkemedel

Imigran

(Se också HuvudvärkFASS: Illamående o kräkningar, trötthet. dåsighet, muskelspänningar, muskelsvaghet, myrkrypningar, värmekänsla, yrsel, smärta, tyngd. o tryckkänsla över bröstkorgen, förhöjda leverenzymvärden ”I sällsynta fall kan spasm i koronarkärlen (hjärtats kranskärl) uppträda, och hos patienter med underliggande koronarsjukdom orsaka arytmi, övergående angina pectoris (kärlkramp) eller myokarditinfarkt (=hjärtinfarkt)”

Kommentar: Läkemedelsindustrin låter oss alltså välja mellan huvudvärk och hjärtinfarkt.

Mail

Hej kloka gubben!

Jag som skriver till Dig har nog fått allt här i livet, då menar jag inte allt gott, tyvärr. Vet inte riktigt hur jag skall börja min historia men jag får dra det kort och så gott det går.  

Jag har har bla fått en hypofystumör, konstaterades för drygt 1 år sedan, har sedan jan i år börjat medicinera och har lyckats få ner värdena på de hormoner som inte var bra, har visserligen behövt öka dosen kontinuerligt under denna tid, men det är väl så att det tar tid att prova ut dosen.

Jag har också problem med magen, gaser och går väldigt sällan på toaletten. Det problemet har jag haft i ca 2 år, har inte gjort något direkt åt det. Nu har jag också tagit prover på  fibromyalgi, reumatism, borrelia, då jag har svår värk i mer eller mindre hela kroppen, har svårt att gå, får så ont i ryggen och fötterna, har 20 kg övervikt som jag har fått de senaste 2 åren……

Är hemskt stel i hela kroppen. Jag skall nämna att jag fram till för 2 år sedan har rört mig regelbundet med div former av motion, men idag kan jag inte göra någonting, det gör att jag mår ännu sämre psykiskt (har stått på bla cipramil i 2 och ett halvt år).

Händer svullnar fötter värker ryggen värker, har ingen ork, kan inte gå i trappor längre utan att vila efter en halv måste flåsa och benen spränger, jag tror att jag blir galen snart om jag inte kan börja röra mig som förr igen……………..

Hej!

Det jag kan utläsa av ditt brev är att det mesta började för ca 2,5 år sedan. Vad hände då?

Mvh SIEM/Ulf


Mail nov 2002 med anledning av svaret ovan:

Hej ! Vad som föranleder mig att skriva till dig är att jag reagerade på ett svar du hade till en kvinna med hypofystumör och övervikt pluen del andra problem. Hon menade att hon mått dåligt de senaste 2 1/2 åren. Hon kanske hade tänkt sig ett mer utförligt svar men du hade inte kunskaper i endokrinologi och då är det ju bättre att säga det än att som du gjorde i detta fallet, slängde ur dig: ”Dina problem verkar alla startat för 2 1/2 år sedan VAD HÄNDE DÅ?”

Det är ju en väldigt förenklad typ av analys. Det behöver med andra inte ”ha hänt något” för två år sedan. Vad som vore relevant att fråga är kvinnanålder och annat som har med hormoner och körtlar att göra.

Diagnosen hypofystumör fick hon för ett år sedan. Vägen dit, som går genom lika okunniga allmänläkare på vårdcentralerna (de är ofta okunniga både i endokrinologi och holistiskt tänkande) vilket det tar tid och onödigt lidande för att få sin diagnos ch därmed hjälp. Att bara ha ett kvasiholoistiskt tänkande tycker jag är oansvarigt och helt meningslöst vilket ditt svar gav intryck av. Nonschalant och oempatiskt, jag menar vad spelar det för roll vad som hände för två år sen när det kanske bara var bra saker som hände då.

För vad du inte verkar veta är att t ex de hormoniella störningar eller tumörer man kan få inte sker över en natt, dvs om man, för att förenkla lite, t ex slutar med p piller och får problem, kommer ju de inte direkt i samband med att man slutar utan kanske över ett år efteråt. Därför sättproblemen inte alltid i samband med det som utlöser dem. Kroppen är komplicerad och delikat i sitt inre samspel och man kan aldrig förenkla eller genralisera som jag tycker det låter som du gör på din kant och de flesta läkare på sin kant.

Båda ytterligheter är till lika lite hjälp och fastnar bara i ett kvasitänkande även om deraär mer vedertaget och godkänt. Om damen i fråga hade sagt att hon träffat mannen i sitt liv för 2 1/2 år sedan hade du säkert dragit slutsatser av det, kansk analyserat just det – istället för härleda problemen till vad de egentligen handlade om. Hypofystumörer växer långsamt och tydligen är det nästan 20 % som bär på dessa men inte märker det pga av att de inte har några symton, andra kan ha lättare symtom och andra får förhöjt prolaktinvärde och tappar sin mens. Överanalyserande känslomässiga analyser är nog inte till så stor hjälp – den bästa hjälpen man kan få är kunskap och en attityd av ödmjukhet – inte nonschalanta svar eller attityder bara för man inte har denna kunskap.

Du måste ju säga när du inte är påläst eller har kunskaper i ämnet istället för att försöka svara och det blir ”goddag yxskaft” vilket bara blir jobbigt för en patient som redan är tyngd av sina problem. Människor som vänder sig till din sajt har väl redan hnnit bli så desperata och är så otillfredställda med den hjälp de fått – utnyttja inte det för spela Tarzan och all mighty vilket många inom alternativa rörelser gör. Behåll den ödmjukhet du har och har du ingen arbeta för att få fatt på den inom dig. Istället för att kasta ur dig ogenomtänkta svar. Urk! säger jag. Trist att vara sjuk och utlämnad till denna majoritet av prestigefylld okunskap! I hopp om bättring! /A

SIEMs kommentar: Denna web-sida handlar om läkemedelsbiverkningar, inte om äktenskapslycka. Det framgår tydligt av patientens brev att för 2 1/2 år sedan sattes hon (av läkare) på Cipramil, dvs sk lyckopiller, som verkar genom att påverka hjärnans kemi. Ett och ett halvt år senare har hon hypofystumör. Det är mer empatiskt att påpeka detta än att skriva ut rävgift till folk. Detta är mitt genomtänkta svar. M v h Ulf

Viagra

SVT TEXT 109 Fre 18 Sep 08:09:22
INRIKES 18 SEPTEMBER

Viagra orsakade infarkt hos frisk man? En 65-årig holländsk man fick hjärt- infarkt 30 minuter efter att ha tagit potensmedlet Viagra för första gången. Mannen var frisk. Han rökte inte och var måttlig med spriten. Han hade inte ens hunnit ha samlag. Det framgår av ett brev till medicin- tidskriften The Lancet tre dagar efter att potensmedlet godkändes i Europa.

På läkemedelsbolaget Pfizer säger man att det inte är bevisat att Viagra kan orsaka infarkt eller dödsfall. De 69 män som dött efter att ha använt Viag- ra har haft någon underliggande risk- faktor kopplat till hjärt-kärlsjukdom.

Värktabletter

SVT TEXT 107 Fre 30 Apr 08:59:06
INRIKES 30 APRIL

Åldersgräns för köp på apotek aktuell En åldersgräns för inköp av vanliga värktabletter som t.ex. Alvedon kan bli aktuell. Orsaken är det ökade antalet förgiftningsfall och dödsfall inom vissa grupper pga överdosering.

Av 675 personer som i fjol fick sjuk- husvård var 275 mellan 10 och 20 år. Bland ungdomar lever en stark men felaktig föreställning att berusnings- effekten blir ”bättre” när man dricker och samtidigt tar tabletter med paracetamol, skriver Göteborgs-Posten. På måndag ska Läkemedelsverket och Socialstyrelsen diskutera frågan.

SIEMs kommentar: Det är alltså i dag fullt acceptabelt med TV-reklam för receptfria kemikalier som föranleder 675 sjukhusfall om året, medan man inför allt hårdare reglering av naturliga näringsämnen – mineraler och vitaminer . Hur många personer vårdas på sjukhus efter överdrivet intag av Cvitamin?

Lyckopiller

112 TV4 TEXT 23 MAJ 08:19:43 990522 kl.14:48

1/2 MEDICINER TILL ALKOHOLISTER KAN ÖKA ALKOHOLKONSUMTIONEN UMEÅ (TT)

Mediciner som ges till alkoholister mot ångest, depression, abstinensbesvär och mot alkoholism kan leda till en ökad alkoholkonsumtion efter några veckors användning. Det visar en doktorsavhandling som läggs fram kommande vecka i Umeå. För första gången har det konstaterats att så kallade lyckopiller, som Cipramil, har negativa effekter i förlängningen vid behandling av alkoholister. I början av medicineringen sjunker alkoholkonsumtionen. Men efter 23 dagars behandling försvinner den effekten och i stället ökar intaget till 140 procent av vad den var innan behandlingen sattes in.

Läkaren Lars Hedlunds doktorsavhandling i farmakologi är inriktad på alkoholiserade råttors dryckesvanor och deras reaktioner på mediciner som ges till alkoholister.

SIEMs kommentar: Giltigheten av djurförsök för att bedöma kemsika preparats effekter på människor kommenteras här. Det verkligt intressanta i detta nyhetsklipp är att skolmedicinen alltså kunnat utveckla en praxis att ge cipramil till alkoholister utan att dess effekter för alkoholkonsumtionen ens är hjälpligt utredda…

Surfarbrev om rohypnol mm

Hej!

Jag är en kille på 2X år och lider sedan 8 månader av extrem trötthet (mer i huvudet än i kroppen) och yrsel/förvirring/ koncentrationsvårigheter. Andra symtom är också svårighet med att se/fokusera blicken samt öronsus. Insjuknadet kom plötsligt en dag efter att ha tagit ett enstaka sömnpiller som jag reagerade kraftigt på (svettningar, oro, yrsel).

Symtomen lättade gradvis och efter två veckor kände jag mig så pass okej att jag festade till med lite vitt vin (1/2 flaska). Detta resulterade i att samma obehagliga symtom återkom i form av mycket kraftig baksmälla dagen efter. Dagarna därefter var jag sängliggande i flera dagar och var totalt utmattad. Den extrema tröttheten, och symtom som yrsel/förvirring/huvudvärk, har därefter permanentats.

Av rationella själ misstänker jag att sömnpillret (rohypnol) ensamt orsakat mitt nuvarande tillstånd. Jag värnar dock om min osäkerhet och kanske finns det andra faktorer som spelar in. (Läkaren menar att det är helt uteslutet att pillret skulle vara orsaken, Jag har dock hittat några få enstaka fall i den medicinska litteraturen som beskriver hur patienter fått symtom som mina att sitta kvar i månader och år)

Det bör påpekas att jag hade en segdragen influensa med bihåleinflammation som följd en tid före insjuknandet (intaget av pillret). Efter influensan led jag en lång tid av kraftig *fysisk* trötthet/utmattning. Men jag tror mig har varit frisk från biverkningarna av influensan några dagar (5-6) före intaget av pillret. Åtminstone kan jag erinra att jag någorlunda obehindrat spelade tennis någon gång mellan dessa två sjukdomstillstånd.

En annan noterbar uppgift är metaller i feces som jag låtit undersöka. De metallhalter som skilde sig från normala mängden var kisel respektive kvicksilver Jag har 4 amalganfyllningar sedan lång tid tillbaka. Jag har fått höra av andra att jag gnisslar tänder och spekulerar i om amalgan/kvicksilver avsöndras extra mycket pga detta. (Jag har inte varit hos tandläkaren på många år, slarv av mig.)

Jag har inte tagit några läkemedel eller alkohol sen detta inträffade, förutom lite Moviana (johannesört) som jag provade på i somras.

Jag har även låtit mig undersökas hos psykolog som bedömer att jag inte lider av någon psykisk sjukdom, typ depression. I övrigt så studerade jag och har suttit mycket framför datorn. Läkaren menar därför att jag drabbats av utbrändhet. Samtidigt som jag är trött i huvudet känner jag mig ofta också rastlös, vilket kanske verkar konstigt. Ofta har jag svårt att sova, eller sover dåligt. Jag vaknar alltid med en känsla av att ej vara utsövd.

Sedan händelsen har jag varit sjukskriven och mår mycket dåligt,framförallt på morgonen, för- och eftermiddagen. På kvällen brukar det lugna ned sig något, såvida jag inte ansträngt mig för mycket under dagen.

N C

Hej

Det tycks ju ganska klart att du reagerat med akuta förgiftningsymtom på rohypnol och alkohol. Dessa gifter ska inte underskattas, men sannolikt har du redan tidigare haft nedsatt avgiftningsförmåga – i klartext njur- eller leverfunktion. . Med tanke på dina kvicksilvervärden ligger det – som du anar – nära till hands att misstänka att det är detta som ligger bakom denna nedsatta avgiftningsförmåga. Om din föregående bihåleinflammation även föranledde penicillin- eller annan läkemedelsbehandling (som skadar lever o njure) blir bilden mer komplett. Bihåleinflammationen och flunsasymtomen kan i sig varit föranledda av amalgaminfiltration av slemhinnorna. I så fall ligger bihåleproblemen kvar och bidrar till symtomen i dag.

De allmänna råd för behandling som jag kan ge hittar du i stort sett på http://www.klokast.se/siem/Avg.html . Det är alltså ”ingen idé” att betrakta dina problem som neurologiska eller psykiska, utan de är rätt och slätt kroniska förgiftningssymtom, som jag uppfattar saken. Förgiftning behandlas med avgiftning. Du kan ha stor hjälp av en korrekt homoepatisk behandling som komplement till avgiftningen, eftersom njure och lever kan ha fått skador som kraftigt nedsätter deras funktionsförmåga. Hur som helst bör du vara mycket försiktig med tandläkarbesök som medför amalgamavskrap, och absolut inte amalgamsanera tänderna innan du åter byggt upp en viss motståndskraft.

M v h
SIEM/Ulf