Cancer

Cancer – vad gör man? Till dig som fått eller väntar dig en cancerdiagnos.

”Framstegen i behandlingar av cancersjukdomar är mestadels inga framgångar alls, utan en statistisk synvilla, som i värsta fall kan förvandla friska människor till sjuka! Den som säger detta är cancerläkaren Ulrik Dige. Vad är grunden för detta? Jo bl a

1) Genom att skolmedicinen under många år spridit skräcken för cancer och uppmanat till skärpt uppmärksamhet på allt som kan vara cancer, så upptäcks cancer i regel tidigare i dag än för trettio år sedan.

2) Därmed upptäcks många lindriga eller självläkande cancerfall som annars skulle förblivit odiagnosticerade tills patienten dött av ålder eller av någon annan sjukdom. En bieffekt av detta är att det i statistiken verkar som om risken för cancer ökat, och därmed förtjänar ökad uppmärksamhet.

3) När det gäller allvarliga cancerfall står skolmedicinen i stort sett lika maktlös som för trettio år sedan, oavsett strålbehandling och cytostatika. Men genom att i statistiken blanda upp de allvarliga cancerfallen med de lindriga kan man få det att framstå som att man lyckas rädda allt fler , i vart fall i procent räknat. Genom att cancerfallen upptäcks tidigare blir också överlevnadstiden efter diagnos automatiskt längre, vilket man också – falskeligen – tillgodoräknar behandlingens effektivitet.

”Obduktionsstudier visar att symtomfria cancerhärdar finns hos flertalet äldre. Drygt 60% av männen över 60 år har t ex prostatacancer. ….Eftersom tester kan ge positivt resultat även bland helt friska individer, finns inga gränser för hur stor sjukvårdsmarknad vi kan skapa – såvida medborgarna ställer upp. Friska människor omvandlas till patienter eller ”riskpatienter” vilket motiverar ytterligare analyser och göder en expanderande privat laboratorieverksamhet” fortsätter Ulrik Dige.

Den skolmedicinska synen på cancer och cancerbehandling förtjänar alltså stor skepsis. Den förhärskande tesen är att cancer uppstår i princip genom att en enda cell spontant eller till följd av någon form av kromosomskada börjar dela sig i snabb takt, och utan att kunna hejdas, till dess tumören blir livshotande. Behandlingsprincipen är enkel: Det gäller att så snabbt som möjligt skära bort eller döda de snabbväxande cellerna. Då blir patienten frisk. Samtidigt vet man att så är det inte: Patienten blir sällan frisk på så sätt. I stället uppstår ofta nya cancerhärdar på andra ställen i kroppen. För att förklara detta har man uppfunnit en hittills helt obevisad teori om metastaser , dvs att cancerceller förflyttar sig med blodomloppet, och slår rot på något annat ställe i kroppen där de börjar växa, ungefär som ogräs.De läkare och forskare som kommit fram till andra uppfattningar tigs ihjäl, motarbetas eller förföljs.

Det finns flera alternativa uppfattningar om cancer, som den svenske cancerpatienten normalt aldrig kommer i kontakt med, och som leder till helt andra slutsatser vad gäller behandlingen. Gemensamt för de flesta är att man uppfattar cancer som en relativt vanlig och normal åkomma i kroppen. Cellförändringar och tumörer kan bildas och brytas ned av kroppen själv., i de flesta fall utan att upptäckas eller diagnosticeras. När det gäller varför och hur detta sker lägger olika forskare tonvikten vid olika faktorer, vilka dock snarare kompletterar än motsäger varandra:

Den tyske läkaren G R Hamer har övertygande visat hur starka känslomässiga påfrestningar och kriser kan utlösa tumörbildningar vilka kan upplösas av kroppen sedan den ursprungliga känslomässiga konflikten lösts. Att få diagnosen ”cancer” innebär för patienten en stark känslomässig chock, i de flesta fall uttolkad som ett akut dödshot, och har i sig förmågan att framkalla nya tumörer, t o m hos tidigare helt friska personer. Se mer om Hamers arbete och situation på Den Nya Medicinen

Andra, t ex dr Hans Nieper visar hur kroppens eget försvar och självreparerande mekanismer mot kromosomskador kan skadas genom t ex jordstrålning, kemiska gifter o näringsbrister, vilket kan öka risken för cancerutveckling. Den behandling han utvecklat innebär uteslutande användning av naturliga preparat som stärker uppbyggnaden av kroppens eget försvar.

Kurt Nielsen, biopatins grundare, uppfattar cancer som det logiska slutstadiet i en allvarlig förgiftningsprocess, inte något som plötsligt drabbar någon som en blixt från klar himmel. En avgiftande behandling kan vända den cancerösa processen till läkning. Se ävenTarmförgiftning

Dr Hulda Clark och t ex de tyska läkarna Beck och Weber uppfattar och behandlar cancer som i första hand en infektion av mikroorganismer och parasiter ( i sin tur  följande i spåren av inre förgiftning). Förutom seriös avgiftning innebär behandlingen också direkt mot parasiterna riktade åtgärder i form av bekämpningsprogram och elektromagnetisk fyrkantsvågsstrålning, vilken numer kan genomföras med enkel utrustning, en sk Zapper.

Det finns alltså alternativ till behandling med cytostatika och strålning, alternativ som många gånger visar sig effektivare än skolmedicinens”friserade” resultat. Den sk vetenskapen gör emellertid allt för att undvika att sådana metoder kommer fram och på objektiva grunder jämförs med dess egna. I Sverige råder lagstadgat förbud mot yrkesmässig alternativ cancerbehandling.

I Tyskland finns också en etablerad biologisk behandling vid ett antal sjukhus, där man med stor framgång utnyttjar kroppens naturliga försvarsmöjligheter mot cancer, t ex genom att framkalla hypertermi och hyperglukemi, dvs i klartext: hög feber och högt blodsocker. Den konventionella skolmedicinen betraktar ju dessa två tillstånd som självständiga sjukdomstillstånd, som ska bekämpas med allehanda gifter. Enligt ekologisk medicin utgör de naturliga försvarsmöjligheter som kroppen vid behov kan – och ska – utnyttja. Vilken roll t ex antibiotika- och insulinbehandling spelar vid cancerns uppkomst kommer väl först framtidens medicin att klart belägga…

Det finns däremot (ännu) inget lagförbud mot att den sjuke själv eller hans anhöriga, skaffar sig insikter och kunskaper för att ta ansvar för sin behandling. .

Det finns ingen anledning att ge upp hoppet bara för att man fått en diagnos!


Om du har egna hälsoproblem kan du ha stor glädje av SIEMS WEB-kurs i ekologisk medicin där denna problematik behandlas utförligt.

Nyhetsklipp 17 maj 1999

SVT TEXT 111 Mån 17 Maj 16:34:50 INRIKES 17 MAJ

Cancerpatienter kan slippa behandling

Tack vare en ny svensk teknik kan många av dem som drabbas av prostatacancer slippa behandling och därmed biverkningar som impotens, urinläckage och tarmbesvär. Med tekniken kan arvsmassan i beskedliga tumörer identifieras, tumörer som patienten kan leva med i minst femton år utan behandling, rapporterar Ekot. Därmed kan patienten erbjudas ett alternativ: att avstå behandling.

Enligt Ekot berör det här hälften av de cirka 6 000 prostatacancerfall som upptäcks varje år.

SIEMs kommentar

Vi kan alltså konstatera att hittills har (minst) hälften av alla prostatacancerpatienter uppspårats, diagnosticerats och behandlats i onödan, till stora kostnader och stort lidande. När man nu officiellt bekräftar vad Ulrik Dige påstår i citaten ovan , och alltså upphör med viss meningslös och skadlig cancerbehandling, framställs detta som ett nytt ”medicinskt framsteg”. (På samma sätt som det framställts som ett stort ”medicinskt framsteg” när man på artonhundratalet slutligen förmådde läkare att tvätta händerna innen de gick från obduktionssal till förlossningsal…): När sjukvården slutar med barbariska metoder är det ”stora medicinska framsteg”.

Kommer vi någonsin få veta hur dessa ”friska cancerpatienter” har använts för att frisera statistiken rörande behandlingsresultaten för övriga cancerpatienter?

Till dig som fått eller väntar dig en cancerdiagnos; Klicka här!

Patientens perspektiv på cancer

Artikel av John Cartmell , inlägg i Cancer Discussion Group http://www.aboutwomen.com/cancer/messages/13.html (översättning Ulf Brånell SIEM)

Måtte detta inlägg om cancer ge inspiration och insikt till dem som söker lösningar – professionellt eller för egen del – på detta unika hälsotillstånd! Begreppet HÄLSA används här som ”ett optimalt balanstillstånd , där alla organ och system fungerar som de är utformade och avsedda för”, medan SJUKDOM definieras som ”ett tillstånd av oblaans, frånvaro av hälsa”.

Om du frågar någon som har god hälsa om de är i balans, svarar de alltid ja. Om du frågar någon som är sjuk om de är i balans, svarar de alltid nej. Att balansera sådant som diet, vila, motion och känslotillstånd, och undvika att bli utsatt för gifter, kan underlätta behandlingen av varje sjukdom, genom att förbättra patientens allmänna tillstånd. Detta gäller särskilt cancer, där det föreligger en allmän och djup förlust av hälsa.

Your Content Goes Here

Efter att ha haft leukemi i mitten av åttiotalet, och fått min hälsa renoverad genom benmärgstransplantation 1988 har jag ett personligt intresse av cancer och metoder för att behandla den effektivt. Den uppkomstmodell som antyds av denna behandling är att förändringar inträffar i gener, och normala celler blir abnorma, primitiva och odifferentierade, växande utan kontroll och utvinnande energi genom en jäsningsprocess. (12, 22, 35) Normalt specialiserade celler använder syremetabolism för att producera ATP, det bränsle som cellerna normalt använder. Cellernas nivå av specialisering och organisation, och storleken av den organism de utgör, samt den syremetabolism de lever av , är vad som definierar cellerna och organismen som ”högre livsform”.

Liksom en stad minskar kroppens funktion vid energibrist. Arbete och produktion minskar, sjukdomar sprider sig i bland befolkningen och bostadsområdena förfaller. Specialiserade varor och tjänster som kommunikationer, transporter, sophämtning, säkerhet och larmfunktioner trappas ned. Livskvaliteten minskar. När tillräckligt med energi återupprättas återvänder hälsa och välstånd.

Skulle cellmetabolismen försämras betydligt, är förlust av hälsan oundviklig, eftersom cellerna inte kan upprätthålla en specialiserad struktur och funktion utan adekvat energitillförsel. De måste minska, dö eller slå om till en metabolism som inte baseras på syre. (12,29). Förmågan till denna omställning ligger i generna, och om de genetiska förändringarna – som har att göra med embryonal differentiering – kan cellerna gå tillbaka till ett fosterliknande stadium, växande utan kontroll, och med en jäsningsprocess som grund för sin energiutvinning.

Om man observerar en fostercell som utvecklas till en specialiserad celltyp, och en annan normal cell av detta slag som håller på att utveckla cancer, synes de identiska, endast åtskilda av den riktning i vilken de utvecklas. (32) . Högt blodsocker, vissa virus, toxiner, olämplig föda, och aktivitet av fria radikaler bidrar till utveckling av cancerceller. (6,13,31). Samtidigt motverkar sådana förhållanden immunsystemets försök att angripa de abnorma cellerna. (30,31). Resultatet är en pågående process av degeneration och ohälsa, där abnorma celler i ökande utsträckning blir normalfallet.(23)

Om det finns en allmän metabolisk obalans vid cancer, vad kan då vända på förloppet? Är det möjligt att bota cancer genom kemoterapi, strålning eller kirurgi om cellernas omgivning fortfarande stimulerar till en syrefri metabolism? Föreställ dig HÄLSA på en skala från ett till tio, där tio är fullständig hälsa! Anta att du utvecklar cancer vid punkt 5 på skalan, när den vanliga metabolismen blir otillräcklig för att upprätthålla normala celler. Den vanliga cancerbehandlingen tar bort alla spår av abnorma celler, men lämnar dig på punkt 4,5 på skalan, genom den stress behandlingen utsätter dig för! Metabolismen är ännu mer försämrad. Är cancern botad eller på återtåg? Tänk dig i stället att du förbättrar din hälsa under och efter behandlingen, och i stället bygger upp den till punkt 9,8 på skalan! Alla tecken på cancer är borta. Vilket sätt kommer sannolikt att återställa din fulla hälsa?

Cancerbehandling vore sannolikt mer effektiv om patientens hälsa understöddes som en del av den övriga behandlingen. Cancerforskningens utveckling pekar på en modell för cellförändringar med metaboliska förändringar.

Fria radikalers betydelse för cancerrisken är väl dokumenterad. Man tror att dessa laddade partiklar kan reagera med DNA för att göra cellen cancerös. (24) ÷kade nivåer av fria radikaler kan också vara en indikatopr på försämrad cellmetabolism, efterso reaktiva metaboliter inte kan paras med syre, utan lagras upp och sprids i cellens inre. När cellen delar sig och kromosomerna utsätts för denna reaktiva omgivning ökar riskerna för genförändringar. En av anledningarna till att en långvarig lokal irritation kan bli cancerös, är att kontinuerlig inflammation och nedbrytning av vävnad skapar en miljö av hög fri-radikal-aktivitet under det att cellerna delar sig för att ersätta skadade celler. (11) .

Antioxidanta näringsämnen som suger upp fria radikaler antas förebygga cancer. Kanske är detta anledningen till att näringstillskott med vitamin A,C, E, betakaroten och selen hjälper till att förebygga cancer, medan de synes mindre effektiva i att avhjälpa problemet när de en gång uppstått. Antioxidanter är bara en av många nödvändiga ingredienser i den normala metabolismen. Det finns t o m antaganden om att ett överflöd av antioxidanter, särskilt fettlösligt vit E i stora doser kan försämra de nödvändiga oxidationsreaktionerna i den normala metabolismen.

Syrebehandling har en motverkande effekt på cancerceller, som är mer mottagliga för oxiderande skador än vanliga celler. Att öka O2-trycket i blodet hjälper också till att främja syremetabolismen och stabilisera den degenerativa processen. (34,35) Om metabolismen emellertid är försämrad genom näringsbrister kan syrgasterapi emellertid förväntas förvärra problemen och undergräva hälsan. Syreterapi kan nämligen befrämja fria radikaler, och antioxidativa näringsämnen bör tas för att skydda normala celler från oxidativa skador. Syrgasbehandling och antioxidanter bör tas vid skilda tillfällen för att de inte ska motverka varandra.

Kost och livsstil: En balanserad metabolism kräver en näringsmässig adekvat diet. I vårt moderna samhälle är det inte ovanligt med en kosthållning helt fri från färsk frukt och grönsaker. De produkter som är tillgängliga plockas ofta gröna, och kan innehålla rester av bekämpningsmedel och andra kemikalier. Livsmedelstillverkningen förvrider den naturliga balansen av näringsämnen, och kan också tillföra kemikalier som konstgjorda färg- och smakämnen, Miljögifter och utsläpp samt strålning bidrar till belastningen. (6). Om de reaktioner som driver den normala metabolismen undertrycks pga olämplig diet, blir det metaboliska problemet ett systemfel, och sjukdomsprocessen likaså.

Se även Tarmförgiftning

Är det rimligt att anta en normal metabolism hos varje cancerpatient, eller att den syrefria metabolismen i dessa celler saknar betydelse? Tänk om cancer till stor del är ett resultat av multipla näringsbrister? Vilka symtom kan man vänta vid ett sådant tillstånd? Att bedöma och rätta till näringsbrister för att främja en normal metabolism borde vara det första övervägande man gör, om hälsan ska återvinnas och cancern verkligen botad.

Två näringsämnen som är nödvändiga för en riktig metabolism, och som normalt brister i den amerikanska kosthållningen är Magnesium och Omega-3-fettsyror. Dr Johanna Budwig, pionjärforskare i frö-oljor, tror att Omega-3-fettsyror spelar en strategisk roll som en del av de andningsenzymer som behövs för normal metabolism. Hon rapporterar stor framgång med att kontrollera, hejda och vända cancer genom att inkludera 1-5 teskedar linfröolja och färskost dagligen i dieten. (6,7,15,30,29). Hon tror denna kombination ger den speciella protein-fett-sammansättning som behövs för att åstadkomma den högsta produktionen av ATP. Linfröolja, laxolja, pumpfröolja, och färs fisk är alla rika på Omega-3-fetter, men inget av detta ingår normalt i amerikansk kosthållning.

Högt blodsocker ses ofta som en bidragande faktor vid cancer, och är känt för att undertrycka immunförsvaret (13,31) . Höjda glukosvärden ses tre gånger oftare vid cancer och åtta gånger oftare vid bröstcancer, än vad som är normalt. Detta överflöd på®glukos göder cancercellernas jäsningsmetabolism. Det höjda blodsockret kan orsakas av näringsbrister, t ex krom eller magnesium, vilka båda behövs för en riktig insulinfunktion. Magnesium är också ett nyckelämne vid glykolysen, då socker förbereds för oxidation. Magnesiumbrist kan minska glykolysen och sockret stannar längre i blodet. Hög mjölksyrehalt i blodet vid cancer kan vara ett annat tecken på att metabolismen håller på att bli ineffektiv , och tappa förmåga att oxidera nedbrytningsprodukterna av sockret. Mjölksyran konverteras i levern tillbaka till glukos, och återinräder i blodet och ger därigenom cancercellerna ytterligare näring. ÷verkonsumtion av calcium, socker, fett eller alkohol kan uttömma kroppens magnesiumförråd. När dieten är balanserad och adekvat metabolism återupprättad återgår blodsockerhalterna sannolikt till det normala.

Vitamin C är en antiopxidant, och en betydelsefull råvara för leverns omvandling av gifter. Som antioxidant skyddar det cellmembranen och DNA från oxidativa reaktioner. Selen, också en antioxidant, har starka anti-cancer-egenskaper. Det stödjer riktig immunfunktion och kan också ha ännu okända funktioner som t ex genmodulation. Näringsämnen som folsyra – ett Bvitamin – och butyrat (en fettsyra) har visats ha samband med återgång av abnorma celler, troligen genom att stödja den normala metabolismen eller reglera DNA. (5,25)

Vissa anabola steroider kan öka risken för att utveckla cancer. ”Anabol” betyder uppbyggnad av vävnader. Cancer är en anabol process. Om dieten inte kontrolleras ordentligt kan sådana steroider tömma näringsförråden och leda till metaboliska brister när cellerna stimuleras till tillväxt. Ju mindre effektivt cellen kan tillgodose sitt energibehov genom syremetabolism, desto mera måste dess överlevnad hänga på en syrefri metabolism…

Forskningen har visat på samband mellan psykisk depression och vissa typer av cancer. (Läs även om Den Nya Medicinen ö a) Ett problem i psyket kan påverka hjärnan , kontrollcentrum för alla kroppens system. Depression kan också vara ett neurologiskt symtom på metaboliks obalans. Nerverna har mycket hög metabolisk hastighet. Om metabolismen är försämrad , blodets ssammansättning blir obalanserad och giftbemängd, kan depression och oro bli vanliga neurologiska symotm helt oberoende av ev psykologiska eller känslomässiga faktorer.

Avgiftning har länge använts för att hjälpa till att lösa cancerproblem. Avgiftning hjälper alla system till mera normal balans. Colon-terapi (Tarmrening) för att förbättra utsöndringen av gifter kan inkludera vanliga lavemang, kaffelavemang eller tarmspolning för att hjälpa levern att utsöndra gift via gallan, och därigenom rena blodet bättre. ÷rtteer som…. rödklöver och maskros är välkända för sin blodrenande verkan … Huden är också ett organ för att utsöndra gifter. Bastubad eller saltmassage, torrborstning etc kan också hjälpa och stimulera gifter till ytan. Avgiftningsterpaier avlastar immunförsvaret från uppgiften att bekämpa gifter i blodbanan, så det kan ägna sig mer åt att ta hand om cancerceller.

Cellreglering: Nya teknologier tillsammans med ackumulerade forskningsresultat leder till nya insikter om kommunikationen inom och mellan celler. Det är också möjlgit numera att kartlägga den genetiska koden. Lipider – dvs fetter – är nödvändiga komponenter för riktig cellkommunikation och -reglering. … Dr Emanuel Revici, MD, betraktar lipider-systemet som ett primitivt immunsystem. Lipid-terapier utvecklade av Revice arbetar genom att balansera metabolismen. De påminner om senare forskning om eikosanoider, fettbaserade molekyler som reglerar cell- och vätskebalans. Lipider är också en viktig beståndsdel i cellmembranen, och ger dem deras olika egenskaper. En selektiv genomsläpplighet i membranen behövs för att cellerna ska kunna upprätthålla funktioner som nöring, metabolis, kommunikation och genfunktion. Onaturliga fetter som margariner misstänks störa metabolismen och membranens egenskaper. Det är inte att undra på att cancerfallen har ökat sedan slutet av femtiotalet då margarinerna blev allemansmat. kroppen är inte utrustad för att hantera dessa onaturliga fetter, och att inkludera dem i dieten bidrar inte till hälsan…

Immunstimulerande ämnen som Interferon och Interleuken-2 har visats ha enbart måttliga effekter på cancer. Detta är att förvänta om en grundläggande del av cancerproblemet är otillräcklig energitillförsel för att försörja normala celler. Immunsystem-förstärkare kan inte lösa detta problem.

Biologen Gaston Naessens följer upp tidigare forskning av Bechamp, Enderlein, Reich m fl, okring en ytterst liten mikrob som synes ha samband med cancer. Mikroben förändrar form (pleomorfism) från spor till bakterie och jästsvamp, allt eftersom kroppens balans förändras av stress, skada , trauma eller dålig hälsa. Mikrobens form kan förvarna om sjukdom långt innan denna faktiskt manifesteras. Den patologa (sjukliga) formen kan också koncentreras och inkiceras i friska djur, och orsakar därvid cancer, filket pekar på en kommunikation med kroppens eget DNA. Royal Rife drog slutsatsen att ” …det är inte bakterierna själva som producerar sjukdom, utan de kemiska beståndsdelarna i dessa mikroorganismer som inverkar på den obalanserade cellmetabolismen i den kropp som blir sjuk. Vi tror också att om metabolismen i kroppen är väl balanserad är den oemottaglig för sjukdomen.)

Kanske är mikroben en symbiot som använder cellen för näring och livsmiljö, medan cellen vinner information och feedback från mikroben angående tillståndet i cellens egen omgivning. Vanligen välvillig, när mikroben anpassar sig till den förändrade miljön i den sjuka kroppen, kan dess form signalera eller påverka cellen till att ändra sin metabolism.

Forskning av Dr Stanislaw Burzinski M D har upptäckt särskilda peptidkomplex som hämmar celldelning genom att hämma DNA-syntes. (2) Att förstå hur detta sker kan ge ledtrådar till hur cancermikroben påverkar cellen, och hur behandling kan utformas för att påverka eller reparera DNA och återupprätta normalt uppträdande av cellen.

Människor är mer än fysiska varelser och en patients psykologiska behov kan inte förbises. Att finna svar på frågor som ”Vem är jag och varför är jag här?” kan ge en känsla av identitet, balans, tillhörighet och sinnesfrid. Verklig hälsa går bortom en optimal metabolism, och kemisk homeostas. Sinnet påverkar hjärnan och hjärnan påverkar alla fysiologiska system. Mer än elminering av abnorma celler – en verklig läkning av cancer måste aktivera och stimulera kroppens egen läkningsförmåga genom en balans inom jaget självt.

John Cartmell LMP, MS
Licensed Massage Practitioner and Certified Nutritionist
Redmond, WA, USA
425-883-7444
www.dietadvisor.com

Publicerad 1997 i ”Frontier Perspectives”, Spring/Summer-1997, The Center For Frontier Sciences, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, USA,
J W C

Till dig som fått eller väntar dig en cancerdiagnos; Klicka här!

References:
1. Abraham, Guy E., Fetches, Gorge D., ”Managing Fibromyalgia”
2. Altman, L.K., ”New Cancer Clue: How Cells Talk To Each Other”, The New York Times, January 21st, 1992
3. Bird, Christopher, ”Gaston Naessens’ Symposium on Somatidian Orthobiology: A Beachhead Established”, Townsend Letter for Doctors, October 1991
4. Bradford, R. W., ”A major new weapon…DIOXYCHLOR, The Bradford Research Institute
5. Bradford, R. W., ”Another ’secret’ weapon in metabolic therapy”, The Bradford Research Institute
6. Budwig, Johanna, Flax Oil as a True Aid, Apple Publishing Co. 1992
7. Budwig, Johanna, ”Immune Function is NOT Suppressed by Unsaturated Fatty Acids, TLD, April 1990
8. Budwig, Johanna, ”The True Medical Situation in Connection With Fat and Cancer Research”, TLD, Sept. 1990
9. Carson, Robe B., ”Common Denominators In Cancer Remedies”, Townsend Letter for Doctors, Sept. 1991
10. Culbert, M., ”Oxygen in Health and Disease”, Health and Healing, Vol. 5, No. 2, Dec. 1985-Feb. 1986
11. Culbert, Michael L, ”There Are Not 400 Kinds…Of Cancer”, American Biologics Mexico, 1987
12. ”Do No Harm”, Writers and Research, Inc., 1994
13. Ely, John T. A,. and Warner, Glenn A, ”Chromium Deficiency and Cancer”
14. Goodfield, June, ”Dr. Coley’s Toxins”, Science, April, 1984
15. Halme, E., ”The Role of Polyunsaturated Fatty Acids in Overcoming Cancer”, TLD, October, 1990
16. Jaffe, R., ”Immune Defense & Repair Systems”, Townsend Letter for Doctors, Feb./Mar. 1990
17. Lynes, Barry, Healing of Cancer, Marcus Books, Canada, 1989
18. Lynes, Barry and Crane, John, The Cancer Cure That Worked!, Marcus Books, Canada,
19. McKee, Dwight L., ”Emanuel Revici M.D. A Review Of His Scientific Work”, 1985
20. Moss, Ralph W., The Cancer Industry, Paragon House, New York, 1989
21. Nauts, Helen Coley, ”Immunotherapy of Cancer-The Pioneer Work of Coley”, Cancer Research Institute, 1986
22. Neesby, T.E., ”Chromium” 1990
23. Nieper, Hans, ”Iridodial: An Insect Derived Genetic Repair
Factor with Antimalignant Effect”, TLD, September, 1991
24. Pearson, Durk, Shaw, Sandy, Life Extension, Warner Books, 1982
25. Pitard, Cecil E., ”Conventional Biopharmacotherapy Of Cancer”, University of Tennessee School of Medicine, June, 1988
26. Revici, Emanuel, ”A Physiopathological Basis For Therapy”, Institute of Applied Biology, 1961
27. Revici, Emanuel, ”Research and Activity through 1983”, The Institute of Applied Biology, 1983
28. Roehm, D., ”The Bio Electron, Re-Examining the Work of Johanna Budwig”, TLD, July 1990
29. Roehm, D., ”The Cauda Test for Cancer”, Townsend Letter for Doctors, May 1991
30. Pizzorno and Murray, ”Immune Support”, A Textbook of Natural Medicine, IV:ImmSup-1, 1985
31. Santisteban, Ely, Hamel, Read, Kozawa et al., ”Glycemic Modulation Of Tumor Tolerance In A Mouse Model Of Breast Cancer”, Biochemical and Biophysical Research Communications, November, 1985
32. Sheehan, Michael, ”What Your Doctor Doesn’t Know Can Kill You”, Townsend Letter for Doctors, July 1991
33. Walker, Morton, ”The Carnivora Cure for Cancer”, AIDS & Other Pathologies, TLD, June 1991
34. Wolf, Max, ”Enzyme Therapy”, Writers and Research, Inc., 1994
35. Warburg, Otto, ”The Prime Cause And Prevention Of Cancer”, meeting of Nobel-Laureates on June 30th, 1966, Wiesenhof, 1966