Vaccinationer

/ / Vaccinationer

Ska jag / mitt barn/ vaccineras?

Det finns i dag vetenskapligt stöd för att påstå

Vaccination orsakar i betydande utsträckning död och handikapp till oerhört personligt och ekonomiskt pris för familjer och skattebetalare.

Bevis föreligger för att vaccinering är ett opålitligt medel att förebygga sjukdom.

Det är mycket osäkert vilket inflytande vaccinering har haft när det gäller den minskning av infektionssjukdomar som skett under detta sekel

Många av immuniseringsteorins antaganden har visats vara felaktiga

Farorna med barnsjukdomar har kraftigt överdrivits för att skrämma föräldrar att delta i en tveksam men lukrativ verksamhet

Vaccinering orsakade väsentliga ökningar av polio efter många års spontan tillbakagång, och vaccinering är numera enda orsaken till polio i USA

Långsiktiga effekter av vaccinering har närmast totalt ignorerats trots dess bevisade samband med många kroniska sjukdomar

Dokumenterat säkra och effektiva alternativ till vaccination har funnits tillgängliga under årtionden men undertryckts av det medicinska etablissemanget, och/eller förbjudits i lag.

TA SJÄLV REDA PÅ OCH KRÄV INFORMATION!

”Harris Coulter Ph D förklarade att hans forskning om barnimmunisering visade att den”orsakade en låggradig encephalit (hjärninflammation) hos barn i mycket större skala än hälsovårdande myndigheter var beredda att medge, ca 15-20% av alla vaccinerade barn.” Han pekar också på att följdsjukdomarna av encephalit – autism, inlärningssvårigheter, minimal och icke-så-minimal hjärnskada, kramper, epilepsi, sov- och ätstörningar, sexuella störningar, astma, spädbarnsdöd, diabetes, fetma och impulsivt våld är precis det som det nutida samhället kämpar med. Många av dessa tillstånd var tidigare ovanliga, men har ökat i samband med att vaccinationsprogrammen slagit igenom. Coulter pekar också på att kikhoste-toxin laboratoriemässigt används just för att skapa encephalit hos försökdjur.” (Utdrag ur Alan Phillips ”Myter om Vaccinering”)

Vacciner innehåller ofta också tillsatsämnen som är bevisat giftiga och kan orsaka allvarliga skador, t ex kvicksilver, formalin och fenoler, Det finns inga bevisat säkra ”gränsvärden” för gifter!

Smittskyddsinstitutet och Skolhälsovården

lämnar denna information om MMR- vaccination till föräldrar : (Källa: ”Föräldrainformation om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, Nov 1993”

”Sverige har en utomordentlig möjlighet att på ett enkelt sätt förhindra och utrota tre vanliga barnsjukdomar, som var och en på sitt sätt kan orsaka allvarliga komplikationer och besvär.

Vi inom skolhälsovården och på Smittskyddsinstitutet hoppas att Ditt barn ska ta vara på möjligheten att vaccineras. Den som är ovaccinerad riskerar att drabbas av sjukdomarna som vuxen, vilket ofta innebär att man får ett svårare sjukdomsförlopp.”

”…Vaccinet bör ges till barn som har haft eller som man tror har haft någon eller flera av sjukdomarna. Detta därför att röda-hund-diagnosen ofta är felaktig, vilket även kan vara fallet med diagnos av mässling och påssjuka”

”Feber och utslag kan uppträda 1-2 veckor efter vaccinering. Något enstaka barn kan få lindrig ledvärk och svullnad som vid påssjuka. Alla dessa besvär är snabbt övergående…”

Den som tagit del av SIEMs information ställer sig frågor av följande slag:

1) De rapporter som citeras av Phillips och V Scheibner talar ett helt annat språk! Där redovisas
– åtskilliga fall av epidemier i direkt anslutning till massvaccination.
– åtskilliga exempel på epidemier där vaccinerade drabbats lika hårt eller hårdare än ovaccinerade, och där i stort sett helt vaccinerade befolkningar drabbats.
– att vaccinerade personer drabbas av sjukdomen, och inte sällan med ett atypiskt (svårdiagnosticerat) och allvarligare förlopp än normalt.
– att den vaccinförmedlade immuniteten oftast är tveksam och i vart fall tidsbegränsad, och att patienten därmed kan drabbas i vuxen ålder av ett allvarligare sjukdomsförlopp, i tron att vara skyddad. Särskilt måste då röda hund uppmärksammas, eftersom sjukdomen genom vaccinationen förskjuts från barndomen till fertil ålder. med då ökad risk för fruktade komplikationer!
På vad sätt är Smittskyddsinstitutets information vetenskapligt grundad? Har de rapporter som redovisats ovan beaktats och avvisats? På vilken grund?

2) Hur kan man med säkerhet veta något om vaccinernas skyddseffekt, när diagnoserna ofta sägs vara felaktiga? Hur har man säkerställt diagnoserna i de undersökningar som ligger till grund för informationen?

3) På vilka allsidiga och invändningsfria undersökningar är påståendena om vaccinernas ringa biverkningar grundade? Beaktas även biverkningsrapporternas brister och spontana föräldrarapporter? På vad sätt uppmanas föräldrar löpande att rapportera misstänkta biverkningar av vaccination, och hur dokumenteras sådana rapporter? Vilka långsiktiga uppföljningar har gjorts och ligger till grund för påståendena?


Läs gärna också Alan Phillips Myter om Vaccinering i svensk översättning. SIEM ordnar också utbildning om vaccinationsfrågor och -skador – se Kursprogram.