allergi

Allergi -vill du bli av med den?

(Se även Elallergi, hyperallergi)

Allergier blir man aldrig av med. Möjligen kan vissa barnallergier ”växa bort” säger läkare, allergiföreningar o stora kampanjer. I övrigt gäller det att undvika det man är allergisk mot, och ta sin cortison och andra preparat jämt och i förebyggande syfte.
Man ska undvika det man inte tål, får man ofta höra.  Men de flesta allergiker har ju egen erfarenhet av att allergierna växlar. Det man tål ena gången tål man inte nästa. Och det här med att allergier ”växer bort”, verkar ju mystiskt. Tyvärr visar det emellertid sig att när allergierna minskar tilltar något annat hälsoproblem.

När det blivit lönlöst att försöka hålla reda på vad man tål och inte blir den enda utvägen ständig medicinering.Pulmicort, ett av de vanligaste läkemedlen anges t o m i FASS som vanlig biverkan ge Candida-infektion i munhåla och svalg, halsirritation och heshet. (Candidainfektioner är t ex enligt läkaren Peter Wilhelmson i sin tur en vanlig orsak till allergier). Biverkningarna av medicinerna tolkas alltså som behov av mera mediciner….

Allergi – en skenförklaring?

Allergikern vet att hans kropp ofta fungerar oförutsägbart. Men han får lära sig att varje gång han får ett ”anfall” så har han utsatt sig för något han inte tål. VAD, när och hur är omöjligt att hålla reda på och förstå mer än då och då. ALLERGI har därmed blivit en perfekt skenförklaring till sjukdom och lidande.

Och de föreställningar man sprider om allergi missbrukas å det grövsta. När patienter reagerar på giftiga läkemedel , t ex vaccinationerpenicillin etc tolkas detta genomgående som överkänslighet i stället för förgiftning. Om man reagerar på de gifter som översköljer samhället är man alltså allergisk.

Men varför man blir allergisk får man aldrig någon förklaring till. Man är ”drabbad”.

Men man kan bli av med sin allergi, eller få väsentligt minskade problem. Tyvärr kan det ske både om man blir bättre och OM MAN BLIR SÄMRE! Detta är en förklaring till att allergier kan ”växa bort” efter läkemedelsbehandling.

Allergi är ett förgiftningstillstånd

Kurt Nielsen, biopatins grundare, beskriver allergi i stället som en reaktion på långt framskriden förgiftning, Kroppen reagerar på ett logiskt, ändamålsenligt och förutsägbart sätt vid förgiftning. I första steget söker kroppen göra sig av med giftet genom att utöka kroppsutsöndringen, först den normala vägen ( diarreÂ¥, kräkningar, slembildning ) , och om det inte räcker via mer ovanliga vägar (vätskande eksem, variga bölder, flytningar etc).

Vid en kraftig förgiftning påverkas också de mikroorganismer – bakterier, svampbakterier etc – som normalt ska finnas i vår kropp, och en del av dessa mikororganismer kan utsöndra gifter som kan bidrar till förgiftningen. ( En av dessa mikroorganismer är alltså Candida) Feber är en vanlig reaktion i detta läge, och syftra till att utöka förbränning och utrensning av gifter.

Om kroppens utsöndringsförmåga trots detta inte räcker till för att hålla förgiftningen tillbaka , och framför allt om kroppen tillförs mera gifter under tiden – t ex som ”läkemedel” – kan förgiftningstillståndet bli kroniskt. Härdar av ogynnsamma mikroorganismer uppstår i tarm, hals, lungor etc, och läcker hela tiden gifter ut i kroppen. Detta utgör en extrem påfrestning på immunförsvaret – kroppens poliskår och städpatrull.

När immunförsvaret på detta sätt är uppjagat uppstår överkänslighetsreaktioner, dvs ALLERGI. Det hyperstressade immunförsvaret förmår nu inte alltid skilja på ”vänner och fiender”, och minsta nya påfrestning kan utlösa dramatiska reaktioner.

Under de senaste femtio åren har det skett en fyrtio-faldig ökning av allergisk astma i den industrialiserade världen.  1 av 7 barn  kommer numera här att utveckla allergisk astma.   Under samma period har det inte skett någon ökning i u-länderna.

Några riskfaktorer för atopisk allergi

(Hur stor andel av barnen med viss riskfaktor utvecklar atopisk allergi? )

Ej ärftlig atopi, ej kikhostevaccin, ej antibiotikabehandling         22%
Endast ärftlig atopi                                                                       32 %
Endast kikhostevaccinering                                                          29 %
Endast antibiotikabehandling < 2 års ålder                                    39  %
Ãrftlig atopi + kikhostevaccin                                                       39 %
Ärftlig atopi + antibiotikabehandling < 2 års ålder                         54  %
Kikhostevaccin + antibiotikabehandling < 2 års ålder                    51 %
Ärftlig atopi +  kikhostevaccin + antibiotikabehandling                 67 %

( Ur Farooqi & Hopkin, 1998  , cit gm dr Nigel Plummer )

En ny helt syn på immunförsvaret har vuxit fram:

Alla är överens om att kroppens immunförsvar står i centrum för förståelsen av allergier.    Kroppens immunförsvar mot främmande ämnen är   i sin oborstade form rätt brutalt, med frigörande av nedbrytande enzymer och cytokiner,  feber, nedsatt funktionsförmåga  och kraftiga påfrestningar på  utsöndringsorganen. Dessa delar av immunförsvaret bör alltså inte utlösas mer än då det verkligen är påkallat,  och bör inte ständigt vara verksamma, eftersom de frestar på och kan skada kroppens egna vävnader.   Samtidigt utsätts vi ständigt för nya och främmande ämnen, i vår miljö och vår föda. Detta bäddar just för ständig immunförsvarsaktivitet och skapar grund för kroniska inflammationer,  med allergier, autoimmuna sjukdomar mm som följd,

Av denna anledning är det väl så viktigt för kroppen att  utveckla tolerans mot icke-skadliga ämnen, som att  försvara sig mot skadliga.  Denna toleransutveckling innebär att immunförsvarscellernas reaktioner moduleras och modifieras vid kontakt med de främmande ämnena. Både toleransbildnings – och försvars-funktionerna klassificeras  emellertid  vanligtvis med begreppet ”immunförsvar”, ett språkbruk som   försvårar ett  begripande av sakläget.

Immunförsvaret utgör  ett komplext system för igenkänning, inlärning och differentierade reaktionsmönster mot kroppsfrämmande och i viss mån kroppsegna ämnen.   Dess  medfödda tendens att gå till angrepp mot allt främmande måste tämjas och modifieras, om inte akuta och kroniska inflammationer ständigt ska äga rum.  Det sker naturligt  genom att ofarliga ämnen presenteras i sådana doser och sådana omständigheter att de kan igenkännas och inpräglas just som ofarliga – immunologisk tolerans utvecklas.  Samtidigt höjs beredskapen att snabbt ingripa mot ämnen som uppfattas som skadliga, tex genom antikroppsbildning.   Nyare forskning har visat att   toleransutveckling starkt gynnas av att de främmande ämnena presenteras tillsammans med  laktobakterier, dvs i den miljö som normalt förekommer i den friska tarmen.  Om samma främmande ämne  däremot presenteras direkt genom insprutning i blodbanan kan det utlösa allvarliga eller rent av livshotande immunreaktioner.  Detta ger en grund för ny förståelse av hur många allergier, kroniska inflammationer och autoimmuna sjukdomar uppstår.

Immunförsvaret lär sig alltså att i princip betrakta ett ämne som första gången dyker upp i tarmen som ofarligt, medan det lär sig betrakta samma ämne som farligt om det första gången dyker upp i blodbanan.  Denna ”prägling” av immunförsvaret består sedan under kortare eller längre tid,  och kan ta sig uttryck i såväl  avvärjnings-och försvarsattacker som i irrationella överreaktioner mot i princip ofarliga ämnen.

Detta sammanhang ger många ledtrådar till hur allergier och kroniska inflammationer uppstår och hur de kan förebyggas och behandlas med naturliga medel.  Att särskilt spädbarn med outvecklat immunförsvar är  utsatta för stora  risker är självklart:  De flesta ämnen (molekyler) är från början främmande för dem, och risken för att de ska presenteras på fel sätt stor. Risken för detta  ökar speciellt  t ex vid  tarmdysfunktioner och skador som innebär att ämnen från tarmen läcker över i blodbanan,  och om den naturliga floran  av laktobakterier skadats.  Riskfaktorer härvidlag är naturligtvis tarmskador, eller tidig introduktion av potentiellt tarmirriterande födoämnen – komjölk, säd, gluten, osv – ,  en utarmad bakterieflora i miljön (som motverkar att spädbarnets från början sterila  tarm snabbt koloniseras av lämpliga laktobakterier) ,  antibiotikaanvändning som motverkar laktobakterier, osv.  Att injektioner av främmande ämnen direkt in i blodbanan, så som sker vid vaccinationer, är synnerligen vanskliga är därvid också en självklarhet.

På samma sätt kan man misstänka att om barnet tillförs  skadliga ämnen /och mikroorganismer/  via födan, så kommer immunförsvaret lättare att utveckla tolerans mot dem, och alltså avstå från att ingripa med tillräcklig kraft. (  Dock under förutsättning att tarmen har hög integritet, är mogen för uppgiften, samt att mikrofloran i tarmen är gynnsam).  Detta är etiskt svårt att belägga genom experiment, men kan misstänkas vara aktuellt t ex om den ammande modern lider av förgiftningar eller infektionssjukdomar, vid föroreningar i vatten och föda, osv.  Logiskt sett bör detta utmynna i en lägre försvarsförmåga hos barnet mot motsvarande förgiftningar och infektioner, något som skulle kunna vara en del av förklaringen till vissa generationsöverskridande sjukdomspanoraman, bl a i uländer med  HIV, TBC,  malaria, osv,  men också tungmetallskador, candida, mm.

Infallsvinklarna för en alternativ och naturlig behandling är på så sätt många:  Vikten av en god tarmhälsa kan inte nog betonas:  En tarm med bristande förmåga att enzymatiskt  bryta ned den föda som tillförs,  en tarm som läcker innehåll till blodbanan,  en utarmad tarmflora med brist på  laktobakterier eller med irriterande och tarmväggsnedbrytande bakterier eller parasiter disponerar för dålig toleransutveckling, och banar därmed väg för kroniska inflammationer o allergier.  Födoämnen som är förorenade med skadliga och giftiga ämnen riskerar att skapa felaktig immunologisk tolerans mot infektioner och förgiftningar.  I väl så hög grad gäller dessa risker medicinsk behandling:  vaccinationer , antibiotika, kemiska läkemedel, osv, i synnerhet av barn med outvecklat immunförsvar, dvs ett immunförsvar som fortfarande är öppet för nyinlärning – och därmed felinlärning.

Detta är alltså faktorer som bör stå i centrum för en naturlig alternativ behandling av allergier och autoimmunitet  – till skillnad mot skolmedicinens traditionella repertoar av antihistaminer, kortisol, ” subkutan  hyposensibilisering”, vaccinering osv.  För ett personligt utformat behandlingsprogram, som kan  omfatta avgiftning, miljö- och  kostsanering, kosttillskott,  tarmsanering, probiotika, etc ta gärna kontakt med en erfaren terapeut!

Men historien slutar inte med allergi!

Om kroppen fortfarande inte får bukt med förgiftningen, utan tillförs nya gifter i snabbare takt än vad den förmår göra sig av med, måste den välja en annan strategi. Den övergår nu till att LAGRA UPP gifterna i olika kroppsvävnader, ofta bindväv och fett. När denna process påbörjas kan överkänslighetsreaktionerna börja gå tillbaka, ”allergien växer bort”. Men i stället kommer andra tecken – t ex snabbt tilltagande fetma, eller besvär från muskler och leder, när dessa vävnader inlagras med gifter och inte kan fylla sin normala funktion. Så småningom utvecklar den förgiftade kroppen förslappningar, fibromyalgi, kronisk värk, diabetes etc, och i slutstadiet cellnekroser o cancer.

Även mycket  tidiga barnallergier kan vara tecken på förgiftning, se gärna Graviditet och förlossning

Om du har egna hälsoproblem kan du ha stor glädje av SIEMS Webbkurs i ekologisk medicin.

Skolmedicinens synEtt ärligt exempel på skolmedicinens valhänthet inför allergiproblemet ger http://www.advivum.se/doktorn/svar/v50svar00012.html: (aug 1998, numera avsomnad länk) Stycket förtjänar noggrann läsning:

Fråga: Hur pålitliga är allergi-tester?

Hur pålitliga är allergi-tester. Ex. rast. Min test visade ej allergi mot ämnen
jag är allergisk mot. Den påvisade bara att jag är allergiker.

( 0 år)

Svar:

Det finns många typer av allergitester. ”Total-IgE” brukar vara förhöjt hos allergiker men en stegring säger inget om vad man är allergisk mot. Man
kan också ha förhöjt IgE utan att ha allergiska symptom liksom normala nivåer trots allergi. Man kan specifikt analysera antikroppsnivåerna mot
vissa ämnen t.ex. katt, björk, mögel etc. Det är dock samma sak med dessa: en person kan ha förhöjda nivåer utan symptom medan en annan har
normala nivåer trots symptom.

Även om testresultaten oftast stämmer med de besvär en patient har kan man bara ställa diagnosen allergi till 100% med en provokationstest dvs
man utsätter en person för ett ämne och ser om han/hon reagerar. Detta behövs sällan efter som patientens beskrivning av besvären oftast är
tillräckligt. Om t.ex. en person alltid får klåda i ögonen under björkpollensäsongen behandlar man det som bjökpollenallergi oavsett vad
proverna visar. I många fall behövs överhuvudtaget inga tester efter som diagnosen (som i exemplet ovan) är ”solklar”.

SIEMS kommentar: Det som är solklart är att skolmedicinen inte vet vad allergier är, eller vad orsakerna är: Man har infört en beteckning på de besvär somliga patienter har, men hur orsakssammanhangen ser ut har man inte vetenskaplig kunskap om. – Man kan vara allergisk med eller utan förhöjt IgE, man kan vara allergisk med eller utan antikroppar mot pollen, gräs etc. Dessutom inför man schablondiagnoser: alla som t ex har ögonklåda under mars-augusti är allergiker… Detta är vetenskapens nuvarande ståndpunkt.

Det hindrar inte läkemedelsindustrin att med romantisk reklam prångla ut preparat (http://www.allergiker.com/index.html ) med risk för fosterpåverkan och anafylaktisk chock, förutom de mer allmänna: huvudvärk, yrsel, muntorrhet, nedstämdhet.

SIEMS kommentar: Det som är solklart är att skolmedicinen inte vet vad allergier är, eller vad orsakerna är: Man har infört en beteckning på de besvär somliga patienter har, men hur orsakssammanhangen ser ut har man inte vetenskaplig kunskap om. – Man kan vara allergisk med eller utan förhöjt IgE, man kan vara allergisk med eller utan antikroppar mot pollen, gräs etc. Dessutom inför man schablondiagnoser: alla som t ex har ögonklåda under mars-augusti är allergiker… Detta är vetenskapens nuvarande ståndpunkt.

Det hindrar inte läkemedelsindustrin att med romantisk reklam prångla ut preparat (http://www.allergiker.com/index.html ) med risk för fosterpåverkan och anafylaktisk chock, förutom de mer allmänna: huvudvärk, yrsel, muntorrhet, nedstämdhet.

Den skolmedicinska förvirringen om allergi

kommer ännu klarare till uttryck i en artikel i Dagens Medicin (www.dagensmedicin.se) våren 2000:

I vår ska Svenska barnläkarföreningen ge ut nya riktlinjer till barnhälsovården om vilka råd som bör ges till småbarnsföräldrar för att förebygga allergi. Frågan är inflammerad. Nya rön motsäger de gamla råden om pälsdjur, amning och känsliga födoämnen. Experterna har svårt att enas om vad som är vetenskapligt förankrat. Under tiden sprids information litet hur som helst till föräldrarna via barnavårdscentralerna…..

..när det gäller hur råden ska se ut och vem som ska få dem, då är det slut på självklarheterna. För närvarande råder istället ett tillstånd av allmän förvirring.
Det blir allt mer uppenbart att de riktlinjer som Svenska barnläkarföreningen formulerade för fem år sedan, inte längre har full vetenskaplig täckning. På vissa punkter kan de till och med vara direkt felaktiga. De råd som ges på landets barnavårdscentraler skiljer sig stort mellan olika delar av landet….

Många vill ge goda råd men ingen kan visa att de givit verkan … Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergi har i 20 år gett råd riktade till barn med hög risk för allergi, det vill säga barn vars bägge föräldrar har behandlingskrävande allergi, eller där en förälder och ett syskon är sjuka. Dessutom har både Folkhälsoinstitutet och barnläkarna sedan 1995 gett råd till alla småbarnsföräldrar.

– Vi måste ödmjukt konstatera att våra råd varit verkningslösa. De har inte haft någon mätbar positiv effekt på folkhälsan. Tvärtom har allergierna hela tiden ökat, säger överläkare Sören Wille vid barnmedicinska kliniken i Helsingborg. ….

….Problemet är i grund och botten att ingen säkert
vet vad som är en bra allergiprofylax…..

Skolmedicinen skyller alltså på bristande kunskap när det finns kunskap som man inte vill använda!!! Se här:(forts samma artikel) …Så har till exempel barnläkare Johan Alm vid Sachska barnsjukhuset studerat 700 barn i Järna söder om Stockholm. Han har
jämfört barn som lever antroposofiskt med jämnåriga grannbarn som inte gör det.

Denna tvärsnittsstudie visade signifikant mindre allergier, mätt antingen med kliniska observationer, pricktest eller specifika allergiantikroppar i blodet, hos de antroposofiska barnen i Järna.
– Jag blev faktiskt överraskad över att skillnaderna var så stora. Och eftersom det saknas andra kända faktorer som kan förklara skillnaderna, tyder allt på att det är livsstilsfaktorerna som ligger bakom, säger Johan Alm.
Konkret handlar det om att barn i antroposofisk miljö använder mycket mindre antibiotika och febernedsättande läkemedel. Betydligt färre är vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund, vilket betytt att ganska många antroposofbarn haft mässlingen. Dessutom äter de antroposofiska barnen mycket mjölksyrade grönsaker.

/Anm: Bland Amish-befolkningen i USA (som också undviker att vaccinera sina barn och har en traditionell livsstil) är också frekvensen autism bland barn endast en hundradel av den hos övriga befolkningen.SIEMs analys

Forskning tyder alltså på att allergi till stor del är en ”sjukdom” som alstras och sprids av sjukvården självt, en immunförsvarets egen reaktion på läkemedelsförgiftning. Det finns knappast något hopp om att detta ska erkännas av de mäktiga ekonomiska och politiska intressen som står bakom vaccinationskampanjer och läkemedelsindustri. Den vetenskapliga ”förvirringen” kommer också fortsättningsvis att vara total, medan desperata föräldrar får ägna sig åt klinisk dammsugning, kostgenomgångar och cortisonsprayande över sina rosslande barn.

Under augusti 2001 meddelades i pressen att sjukvården avser göra försök med att ge mödrar och barn tillskott av laktobakterier. Rön från Estland sägs nämligen visa att detta kan minska allergierna.  Under de snart tio år som gått sedan Estlandsförsöket annonserades har kunskaperna om laktobakteriernas roll för allergier ökat, dock utan att lämna några spår i den behandling som vanligen erbjuds patienterna i den svenska sjukvården.     SIEM har sedan många år pekat på att tarmförgiftning och dålig tarmflora är en av de vanligaste orsakerna till allergi. Enbart tillförsel av laktobakterier är emellertid otillräckligt för att komma tillrätta med detta tillstånd. Sannolikt kommer därför sjukvården om ett tag redovisa att laktobakterietillförsel inte har någon större betydelse för allergin – vilket väl var precis vad man syftade till. Antibiotika är nämligen ett mycket effektivt sätt att döda laktobakterier. Man vill väl inte i oträngt mål erkänna att allergi är en sjukvårdsskada, precis som de flesta fall av glutenallergi.

Satsa i så fall hellre på en ordentlig tarmrening, som restaurerar tarmfloran från grunden! Och undvik antibiotika!

 Skolmedicinens självmål i allergifrågan bekräftas i en DN-artikel 1 dec 2002:

”Läkare dömer ut sjukvårdens uppmaningar till föräldrar:

”Allergiråd ökar risken för allergi”

dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=82810&previousRenderType=6

Sjukvården delar ut farliga råd om hur föräldrar ska förebygga allergier hos sina barn. Den renlighetsmani som uppmuntras på sjukhus, barnavårdscentraler och apotek riskerar att öka antalet barnallergiker. Dessutom ger råden många föräldrar dåligt samvete helt i onödan. Familjerna uppmanas att städa noga när det snarare är överdrivet nit på området som ska undvikas. Helt ovetenskapligt är det också att utmåla kortare amningstid som en risk i sammanhanget eller att hävda att rökning i hemmet orsakar allergier. Det skriver läkarna och forskarna Agnes Wold och Ingegerd Adlerberth…:”

Mailat till SIEM

Allergi

Hejsan! Jag är 21 år och haft ”allergi”ända sedan barnsben. Det var väldigt intressant att läsa websidorna. Att allergi är ett slags !förgiftningstillstånd”…Om man som jag har svår kontakteksem, får fula sår av minsta lilla dammtuss, dålig luft osv osv. Vad finns det då fär alternativ behandling?? Med vänlig hälsning /

Hej, tack för brev. Roligt att du gillade web-sajten.
Man kan säga att undersökningen handlar om att ta reda på – så långt det går: – vad skadorna består/bestod/ i (t ex vilka ämnen som orsakat förgiftningen) – vilka organ och funktioner som är skadade (lever, njure, immunsystem, etc) – vilka konsekvenser det fått ( t ex näringsbrister, cirkulationsnedsättningar, etc)
Behandlingen får sen utgå från detta, t ex med – homeopatiska medel som får kroppen att utsöndra gifterna – organstöd i form av akupunktur, homeopatika, näringsmedel, reflexologi – kost, vatten o livsföringsråd, bortsanering av olika gifter och giftiga vanor etc
Sen får man invänta kroppens eget läkningsarbete, som ibland kan bli lite smådramatiskt, med feber, magont, trötthet, tillfälliga symtom etc.
Efter det brukar allergisituationen bli bättre, och man får gå vidare undan för undan.
(Du kan lära dig mer om detta om du är intresserad – se klokast.se/kurs )

Med vänlig hälsning
Ulf


Allergi

Hej Jag har lite frågor angående allergi och homeopatbehandling av sådan. Jag lider av diverse allergier såsom pollenallergi och pälsdjursallergi. Mitt största problem är att jag älskar katter och ALLTID velat ha en sådan. Försökte i somras att ha en alldeles speciell katt, som skulle vara en mindre allergiframkallande sort. Tyvärr tycktes detta inte stämma speciellt bra på mig då jag redan första dagen blev helt igensvullen i näsa och ögon. Nästa dag fick jag kliande utslag där katten hade legat, rivit eller slickat mig. Tredje dagen kändes det som min hals hade svullnat både på insidan och på utsidan. Katten fick lämnas tillbaka.

Provade då att gå till en homeopat med mitt problem. Hade hört ryktesvägen att sådan person lyckats hjälpa sådana olyckssystrar som mig tidigare. Jodå, det skulle fungera med 99% sannolikhet att bli fri från min allergi. Så jag provade. Enligt homeopaten som också är irisdiagnostiker har jag känslig mage vilken jag kan hålla med om. Behandlingen blev 2 tabletter Rhinoplex 5 på morgonen och 1 på kvällen. 2 tabletter Probimin -N på morgonen. Dessa skulle tas minst * timme innan frukost. Denna kur körde jag med ca 3 veckor. Efter att jag fått diverse kliande utslag tyckte homeopaten att jag borde minska dosen något. Har nu i minst 1 månad kört en dos på 1 tablett Rhinoplex 5 på morgonen och en på kvällen. Jag tar 1 tablett Probimin på morgonen. Jag är fortfarande allergisk! Tyvärr har behandlingen inte hjälpt. Till en början blev jag mer resistent mot katter och andra djur men nu är det lika dåligt som innan. Vad ska jag göra? Tas inte läkemedlet upp i kroppen eller är dosen för liten…?? Tacksam för svar

Hej , tack för brev!
Ofta har man en alltför förenklad och schablonmässig syn på allergi. Utgår från att du har läst /siem/allergi.html och gärna också /siem/giftbroschyr.html. Där framgår att allergi är en ganska allmän ”indikator” på giftproblem i kroppen, ett giftproblem som har en alldeles unik och personlig bakgrund, och som också många gånger måste behandlas mycket individuellt. Du finner där också anledningen till varför ”försvinnande av allergi” långt ifrån alltid innebär att kroppen blivit ”friskare”.

”Giftproblemet” KAN i ditt fall mycket väl ha sin utgångspunkt i en dåligt fungerande matsmältning, vilket din homeopat anser.
En ”schablonässig” behandling av allergi med t ex enbart Rhinoplexer är därför i min mening otillfredställande, eftersom den oftast lämnar ”giftproblemet” orubbat. Enligt min erfarenhet fungerar homeopatisk behandling av allergi inte heller särskilt bra om man under behandlingstiden ofta eller ständigt utsätts för det man är allergisk mot. Jag kan dock förstå att din homeopat i första hand ville pröva Rhinoplex, eftersom det är en snabb och enkel behandling som inte sällan lyckas minska just det problem som du tycker är mest angeläget. Däremot tycker jag att 99%-utfästelsen är lite väl optimistisk.

Att ”rensa upp” en dåligt fungerande matsmältningskanal med resulterande giftansamlingar i kroppen tar ofta betydligt längre tid än en eller annan månad. Ofta krävs också anpassningar av kost, dryck och ev annan behandling än homeopati ( t ex akupunktur) för att behandlingen ska ”ta”.

(Mer om tarmförgiftning här.)

Din sista fundering i brevet tyder på en missuppfattning av hur homeopatiska preparat fungerar. De ska inte ”tas upp” av kroppen, utan enkelt uttryckt provocera kroppen till en reaktion, t ex för att göra sig av med gifter. (Liknelse: Om du mår illa av något du ätit kan du t ex lukta på något riktigt osmakligt och därigenom börja kräkas. Efter kräkningen mår du bättre.) Om preparatet inte lyckas framkalla reaktionen är det fel valt eller otillräckligt. Om giftproblemet är ”ingrott” kan man få angripa gifterna i olika etapper, i ”skal på skal”, med homeopati, akupunktur, kost- o näringspreparat etc. Det tar tid och kräver kunnighet.
Jag tror du bör ”omformulera problemet” för dig själv: Allergin tyder på att din kropp kämpar med allvarliga giftproblem, oförmågan att umgås med katter är bara en liten fingervisning om detta. Eftersom ditt allergiproblem inte låtit sig angripa med Rhinoplexbehandlingen tror jag du måste acceptera att du kommer att ha kvar allergin under en längre tid, även om du får en bra behandling, och därmed inordna ditt liv så att du slipper utsättas för sådant du är allergisk mot, under de närmaste åren. Att dämpa allergin med t ex cortisonpreparat leder i längden till än större hälsoproblem.

Vill du bättre förstå hur din kropp fungerar kan du ev titta på klokast.se/kurs.

Med vänlig hälsning
SIEM/Ulf


Elöverkänslighet

Hej! Jag skulle vilja fråga om du har hört tals om någon med elöverkänslighetsproblem som blivit hjälpt av homeopati? Vänliga hälsningar

Hej !
Ja, jag har väl några egna patienter som fått hjälp. Elöverkänsligheten är ofta del av ett tungmetallproblem, t ex efter amalgamsanering, och måste behandlas individuellt. Homeopatin får gå hand i hand med andra åtgärder – kost, dryck, näringstillskott, etc. Några patentpreparat för just elöverkänslighet finns veterligen inte.
M vh
Ulf


Vaccination av allergiker – ett känsligt ämne…

Jag har hört att det ska finnas ett kombinerat vacciantionspreparat mot såväl hepatit A som B. Jag kan ite minnas vad det heter men jag tror att det var twinrix eller något liknande. Finns det risker att ge preparatet till en höggradig allergiker med över 5000 i IgE. Svårt eksem och lindrig astma? Tänker åka till X-land ( i Asien) i år. Tacksam för svar

Hej.
Jag hittar inte ngt kombinerat preparat i min FASS, möjligt att det finns ändå på försöksstadiet. När det gäller Engerix-B (Hep B) ser det ut så här i grova drag (ur FASS):

Kontraindikationer: överkänslighet mot någon av de i vaccinet ingående komponenterna. Varning: Adrenalin bör finnas tillgängligt för omedelbar användning i händelse av anafylaktisk (/dvs allergisk) reaktion” Biverkningar sk ”mindre vanliga” dvs oftare än en gång på 1000: bl a: exanthem, urtikaria, förhöjda leverfunktionsvärden, övre luftvägssymtom, artralgi, artit,mm Biverkningar ”sällsynta” (mindre än 1 på 1000): MS-liknande symtom, ansiktsförlamning, mm

Skulle du skicka dina ungar till skolan på en väg där olycksrisken är en på tusen?

Om jag vore i ditt läge skulle jag varken våga åka till X-.land eller ta vacciner innan jag renoverat min hälsa. Därefter skulle jag våga åka till X-.land men inte våga ta vacciner. Kanske inte precis vad du ville höra, men fråga kräver svar.

Se i övrigt http://weww.klokast.se/siem/hepatit.html.

Med vänlig hälsning
SIEM/Ulf

Tack för ditt svar som gjorde mig mycket förbryllad. Vem är du som ger sådana råd? Och vilken yrkesgrupp tillhör du? Renovera min hälsa! Med lite kunskap kring atopiskt eksem och allergier i allmänhet borde det väl var kännt att förhöjt IgE inte går att renovera bort! För din kännedom vill jag meddela att jag, efter ditt svar när jag skaffat mer information,för en månad sedan tog den första dosen av Twinrix som är ett preparat som är kombinerat av Engerix-B samt Hawrix. (Ett avdödat vaccin.) Det gick utmärkt, givetvis informerade jag innan om min besvärliga allergi för att vara säker på att de var beredda på eventuell anafylaktisk reaktion. På torsdag tar jag dos nummer två. Sedan följer dos nummer tre om cirka 6 månader. Därefter har jag ett cirka 10-årigt skydd mot Hepatit B och ett minst 10-årigt skydd mot Hepatit A. Preparatet som tillhandahålls av SBL är inte alls på försökstadiet utan har funnits på marknaden ett tag. Jag berättar detta ifall du skulle få fler frågor om preparatet som nu blivit mycket efterfrågat på marknaden. Med vänlig hälsning

Hej igen

1) Vem jag är framgår av mina web-sidor.

2) Kan meddela att trots vad du anser vara ”väl känt” har jag själv lidit både av atopiskt eksem (med månadslånga sjukhusvistelser som barn) och svåra allergier. Ingen skolmedicinsk behandling har hjälpt, däremot enkla naturmedicinska principer.

3) Twinrix finns inte i FASS 97.

I övrigt: den som lever får se. Gratulerar till att ”allt går bra” i
alla fall.

M v h
SIEM/Ulf