Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

PicoSearch

SIEMs Månadsmagasin Nov 2001

Tidigare nr: December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December 2000 - Januari 2001- Februari 2001 - Mars 2001 - April 2001 - Maj 2001 - Juni 2001 -Juli 2001 - Aug 2001 - Sep 2001 - Okt 2001

ÅRSBOKEN - UTSKRIFTSVERSION AV DETTA MÅNADSMAGASIN

 

SIEMs Månadsmagasin November 2001

Tema: Frihet är det bästa ting...


". .På så sätt kan våra media nedlusas med propaganda för silikonbröst, närsynthetsoperationer, lyckopiller, avmagringspiller, potenspiller, hormonbehandlingar, vacciner, ritalina, för att hålla sig till den "medicinska" branschen. Reklampengar för detta finns i stora skopor. Men vem finansierar den som vill "gräva i byken", och ta fram motstridig och mindre glättad information?

Detta betyder att den enskildes teoretiska frihet i valet av livsstil och konsumtion blivit alltmer illusorisk

Genom att förvandla genuin osäkerhet till "behov av forskning" åstadkommer man emellertid något annat - och mycket väsentligt: Man förvandlar osäkerheten FRÅN att vara en fråga om sunt förnuft (vilket var och en kan göra anspråk på att vara utrustad med och vars användning regleras av demokratiska spelregler) TILL en fråga för experter med tillgång till avancerad och dyrbar utrustning, och tillgång till måhända hemligstämplad och otillgänglig information.

..Därmed berövar man den enskilde förmåga och rätt att utnyttja sin egen kompetens, och sitt eget omdöme för att styra sitt eget liv. "

Nyhetskommentarer, mm

I-länder pressar svaga nationer - Presidenten tiger när spädbarn våldtas - Våldtäkt på baby skakar Sydafrika - Tomma löften till de aidsdrabbade - D-vitamin skyddar mot diabetes - Barn dog efter vitaminspruta -100 000 afghanska barn kan dö i vinter - Rett eller fel? - Mera vaccinationsbedrägerier - Stort rapportslarv om förgiftningsdöd - Uppdrag granskning 30 okt 2001 - Ett par infallsvinklar på självmord - Få unga får antidepressiva medel - Fler män än kvinnor i norr tar sitt liv - Prostatacancer ökar i Sverige -40 av 100 västsvenska 15-åringar är allergiska - Utslitna leder igen - Bra ifrågasättande från läkares sida - Har någon i din familj bröstcancer?- "Östrogen gör cancern osynlig" - Sjuka Hus - hjälp? -Mjältbrandsavsnittet - Motstånd mot köp av vård - Utländska patienter god affär - Ta från de fattiga och ge till de rika?! - Fler söker endast akut tandvård - Oetiskt om vaccin kampanj - Djuriska avdelningen - Tama skatan Jerka är dömd att dö - "Pinnen" dog i svåra plågor - Smittkälla med lång näsa - Farliga föräldrar? - Skola kritiseras efter mobbning - Ingen ny friskola för scientologer - Vegankost lindrar ledgångsreumatism - Blodgivning kan minska infarktrisk - Redan blodtryck 130 kan vara farligt - Glödlampor kan läcka gift - Bannlysta gifter kan bli tillåtna - Kan medicin minska typ 2-diabetes? - Svensk spädbarnsdödlighet lägst - Dagen-efter-piller - Medicin i onödan - RFV: Kraftig ökning av långtidssjuka - Fler statstjänstemän mår dåligt - Glad surfare - ADHD o Ritalina - Svensk träffpunkt för Nära-döden-upplevare -Socialstyrelsen och Ritalina

Ledare:
Frihet är det bästa ting
som kan sökas världen kring

Biskop Thomas 1439 e Kr

Makthavare kan inte befria dig från sjukdomar eller från terrorister. Det enda de kan befria dig från är din frihet. Det är genom att beröva andra deras frihet som man själv blir makthavare.

Redan har man infört godtycklig lagstiftning och summarisk behandling av enskilda. Avlyssning, frihetsinskränkningar, berövande av egendom kan numera ske på allt lösare grunder, vilket vi än så länge delvis kan och får följa i dagspressen. Ett annat klassiskt medel för att utöka sin makt är att driva upp takten i händelseutvecklingen, så att endast man själv har överblick över vad som händer. (Tänk bara vilka lagförändringar folk kan gå med på efter att några kuvert med anthraxpulver har cirkulerat!)

I detta månadsmagasin håller vi oss främst till frihetsinskränkningarna på hälso- och miljöområdet, som mest sker genom den s k korvsnuttstaktiken. Man tar en så liten korvbit i taget att det inte är nåt att bråka om. Men så småningom är det bara korvsnutten kvar. Och den är ju inget att bråka om, så då kan dom ta den också.

( Med frihet menar vi här frihet för den enskilde i sin livsföring, inte rätt för organisationer, företag, myndigheter och andra makthavare att utvidga sin kontroll över allt och alla, en tolkning som gärna makthavare vill göra. Den del av utvecklingen som direkt berör terroristbekämpning och kriget i Afghanistan behandlar vi i Krigsmagasinet http://www.klokast.se/Nyhet/Okt01B.html. )

Mycket tyder på att vårt välorganiserade samhällsmaskineri i dessa dagar helt gått i spinn, och nu producerar frihetsinskränkande vansinne på löpande band. Några av de onda cirklar vars effekter vi löpande kan följa i mediaströmmen är:

Information och finansiering

I mediasamhället kostar det stora pengar att "få ut" sitt budskap. Om det bara finns tillräckligt med pengar går det att trumma in vilket idiotiskt budskap som helst, så att det påverkar folks handlande :"MacDonalds gör det goda godare..::"

Pengar till information går att uppbringa genom försäljning av produkter och tjänster. Informationen måste ju då vara sådan att den främjar försäljningen, annars stryps ju snart penningflödet - och informationen.
Att få ut information som motverkar försäljning av - ev vissa - produkter eller tjänster kräver emellertid också pengar. Varifrån dessa pengar ska komma är oftast en olöst gåta. Endast i väl specifierade fall - t ex tobak, alkohol - kan man räkna med skattefinansiering, och då ska sådana pengar i budgetprocesserna prioriteras mot insatser för sjuka, gamla och barn i den sedvanliga politiska gröten. Skattebetalningsviljan för sådant är inte överdriven.

Anta att det produceras tusen rapporter varav 5 visar på produkten X:s förtjänster och 995 pekar på dess skadlighet: Det kommer ändå att finnas stora pengar att sprida informationen om produktens förtjänster (eftersom kostnaden kan läggas på produktpriset, är förtjänstmarginalen god kan det bli en lukrativ affär). Några pengar att sprida information om produktens skadlighet kan däremot bli svåra att uppbringa - om det ens finns nån som har intresse för frågan. Inte nog med att pengar saknas - det saknas också i regel organiserade intressen som har något att vinna på att driva "motpropagandan".

På så sätt kan våra media nedlusas med propaganda för silikonbröst, närsynthetsoperationer, lyckopiller, avmagringspiller, potenspiller, hormonbehandlingar, vacciner, , ritalina osv för att hålla sig till den "medicinska" branschen. Reklampengar för detta finns i stora skopor. Men vem finansierar den som vill "gräva i byken", och ta fram motstridig och mindre glättad information?

( Minns t ex Xenical-siten http://home.swipnet.se/suffering som vi tipsat om i tidigare magasin, eller siten om aspartam mm: http://hem.passagen.se/mission.possible.sweden eller
http://www.adbusters.org/campaigns/bnd/toolbox/gallery/)

Detta betyder att den enskildes teoretiska frihet i valet av livsstil och konsumtion blivit alltmer illusorisk. Den måste utövas under ensidig information och under starkt socialt och medialt tryck samt myndighetspåverkan, där myndighetspersoner söker styra den enskildes beslut. Vaccinerings-frågorna är bara ett av många exempel på detta.

Behoven av mer forskning

De vetenskapliga modeller som ligger till grund för praktiskt taget all "erkänd" forskning vilar på sannolikhetslära. Genom tillräckligt brett upplagda empiriska undersökningar med tillräckligt valhänt uppläggning, som bearbetas med statistiska metoder och kraftfulla datorer kan forskningen producera obegränsade mängder av informationsskräp, tillfälliga samband, som i den enskilda undersökningen framstår som "statistiskt signifikanta" men uppseendeväckande, t ex samband mellan vänsterhänthet och cancer, mellan djurinnehav och allergi, osv. Att sambandet är uppseendeväckande ger det medialt genomslag och gör det till hårdvaluta när det gäller att vinna nya forskningsanslag, speciellt om det berör något inflytelserikt eller behjärtansvärt särintresse.

Däremot kommer det oftast att visa sig att ytterligare forskning på detta spår inte ger någon ny kunskap, "resultaten har inte kunnat bekräftas vid senare undersökningar". Men då har syftet redan nåtts - ett antal miljoner har använts till ändamål som behagar forskaren, och måhända lett till den status och de inkomster han eftersträvat.

Det forskningsmaskineri som skulle producera kunskap producerar därför alltmer strunt och tillfällig konsensus, till stora kostnader, och under stor förvillelse av allmänheten.

Genom detta ställer forskningen också en obegränsad mängd förment "vetenskapliga påståenden" med begränsad överlevnadstid, till förfogande åt olika särintressen. Den som vill sälja mjölk, apelsiner, grapefruktkärnor, syntetiska hormoner, eller förbjuda användningen av något av detta, har alltid en mängd "vetenskapliga påståenden" att tillgå och utnyttja i sin kamp. Argumenten och motargumenten för att rekommendera/tillåta/förbjuda utmynnar därmed ständigt i "behov av mer forskning", vilket gör forskningen profitabel som affärsrörelse, bara den inte producerar några bestämda och säkra sanningar. Då skulle fortsatt forskning i frågan ju vara obehövlig - en fasansfull tanke.

Det är emellertid inte givet att genuin osäkerhet innebär behov av mer forskning. Forskning skapar nämligen i regel mer osäkerhet än vad den skingrar. Genuin osäkerhet innebär däremot alltid större behov av sunt förnuft. Detta är dock en allt större bristvara. (Av detta följer också att den som är i stor avsaknad av sunt förnuft också är den som hetast efterlyser "mera forskning")

Genom att förvandla genuin osäkerhet till "behov av forskning" åstadkommer man emellertid något annat - och mycket väsentligt: Man förvandlar osäkerheten FRÅN att vara en fråga om sunt förnuft (vilket var och en kan göra anspråk på att vara utrustad med och vars användning regleras av demokratiska spelregler) TILL en fråga för experter med tillgång till avancerad och dyrbar utrustning, och tillgång till måhända hemligstämplad och otillgänglig information.

För att omvända föräldrar som utifrån sitt sunda förnuft tvivlar på vaccineringens, antibiotikans, ritalinans .välsignelser och oskadlighet kan sjukvården pracka på dem forskningsrapporter, vars tabellverk och verbala konstruktioner de inte lyckas genomskåda ("Det finns inga resultat som pekar på att .." kan t ex i vetenskapligt språk betyda t ex att ingen någonsin fått pengar till att undersöka frågan, och i inte heller kommer att få det så länge NN och YY sitter i den anslagsbeviljande styrelsen) (För kritisk analys av ett annat offentligproducerat propagandastycke se t ex http://www.klokast.se/siem/Smivacc.html )

Därmed berövar man den enskilde förmåga och rätt att utnyttja sin egen kompetens, och sitt eget omdöme för att styra sitt eget liv.

De obevisade fördelarna

Om det som ingen med säkerhet vet något om kan vad som helst påstås utan att kunna motbevisas. På så sätt kan man ge näring för vilka önskedrömmar som helst: I framtiden kommer människor att kunna bli tvåhundra år, kommer vi att kunna odla reservdelar till människor på apor eller på reservdelsmänniskor utan huvuden, bota cancer, diabetes och Parkinson genom att utnyttja aborterade foster, få barn när vi har fyllt nittio, osv.
Den som ställer sig tvivlande eller negativ till sådana "möjligheter" kan omgående i mediaspelet göras till "buse", som vill beröva utsatta och förtvivlade människor deras sista hopp om ett bättre liv. Få har modet att ta på sig den rollen, få får betalt för det. I stället tvingas samhället att prioritera och stödja verksamhet som mest påminner om bingolotto eller rysk roulette, och som drivs fram av industriella kotterier som vädrar förtjänstmöjligheter, uppbackade av desperata människor i jakt på halmstrån. På så sätt kan t ex genforskningen blomstra trots frånvaro av praktiskt användbara resultat och i spåren av humanitära katastrofer som snabbt tystas ned.

(Det kan sägas att det samma gäller vissa alternativa behandlingsmetoder: dvs dels desperata människor dels någon som har intresse av att ge dem en behandling vars effekter inte kan garanteras. Skillnaden är emellertid i regel uppenbar när det gäller t ex förtjänstmöjligheter, mediauppbackning och framför allt oskadlighet - se t ex notisen om cancerpatienten vid Mistelgården i Månadsmagasinet oktober 2001.)

Kvacksalverilagen

som förbjuder alternativmedicinare att behandla barn och vissa sjukdomar, eller EUs förberedelser för att beröva folk livsnödvändiga näringsmedel, är alltså inte de enda eller ens de allvarligaste frihetsinskränkningarna inom hälso- och miljöområdet.

De är emellertid illustrationer till den lagstiftade idiotförklaringen av den allmänhet som anses vara en av jordens mest välutbildade. Men även detta kanske är en kvalitetsstämpel på den utbildning som medborgarna erbjuds härstädes. En okunnig, och rättslös befolkning vars sunda förnuft satts ur spel genom auktoritetstro är naturligtvis de mest idealiska undersåtar en makthavare kan önska sig.

"Jak radhir nw tik, haff friiheet kär,
om tw kan merkia, hwat friiheet är.
Hon är ey godh at mista "
Ur Biskop Tomas Frihetsvisa 1439


Snart är det val. Rädde sig den som rädde kan.

Trädet november 2001
Ulf Brånell

Iländer pressar svaga nationer

DN 011111

DOHA. Klyftan mellan de fattiga och rika länderna är tydlig vid WTO:s förhandlingsbord i Doha, och EU och USA anklagas nu för att försöka tvinga utvecklingsländerna till att acceptera en ny handelsrunda.

. enskilda delegatersade rakt ut att EU och USA använder sig av såväl morötter som piskor.

- De trycker på utvecklingsländerna för att de ska gå med på intressen som i huvudsak är designade av de i den utvecklade världen, säger Richard L Bernal, delegat från Jamaica

- Även en röst från de svagaste borde räknas, men de starka länderna kör över oss, säger Jerry A A Jana, Malawis ambassadör i Bryssel och representant i WTO. <***>
- Vi har inte ens tillräckligt med experter med oss för att räcka till de olika förhandlingsområdena, medan EU och USA har både experter och superexperter ovanpå det, säger Jerry AA Jana från Malawi.

Ett trettiotal företrädare för enskilda organisationer samlades inför en amerikansk presskonferens på lördagskvällen och skanderade "slut med utpressningen bakom stängda dörrar".

<***>För att gå med på nya förhandlingar driver utvecklingsländerna en rad krav som industrinationerna inte vill gå med på. De kräver att de åtagande som industrinationerna redan gjort i tidigare förhandlingar uppfylls, det gäller särskilt minskade tullar på jordbruksprodukter och textilier, att EU slopar sitt exportsstöd till jordbruket, och att patentlagstiftningen ska tillåta tillverkning av billiga mediciner mot epidemiska sjukdomar.

SIEMs kommentar:

Utvecklingsländerna är alltså så underutvecklade att de inte ens inser att de skulle gynnas av att låta industriländerna få diktera villkoren för världshandeln. Naturligtvis måste vi omhänderta dessa underutvecklade och imbecilla nationer, när de inte inser sitt eget bästa . The white mans burden. igen, alltså I värsta fall får man väl bomba dem.
Det borde vara uppenbart att världen gått in i en fas, där klyftan mellan fattiga och rika folk blivit så djup att den blivit utgångspunkt för hur i stort sett alla ekonomiska, politiska, kulturella, religiösa och medicinska frågor definieras. Bush sätter nu ensam dagordningen i FN, under öppna eller dolda hot om att "den som inte är med oss är emot oss", vilket de flesta nationella ledare synes acceptera - för att undvika den förödmjukelse som annars väntar bakom hörnet.

"Våra" västliga massmedia och "våra" svenska politiker är så fångna i ett etnocentriskt perspektiv, att någon verklig sanning sällan sipprar igenom ens i små droppar, Men den politiska utvecklingen de senaste sexton åren visar oss nu tydligt på motiven till Palmemordet, samt varför någon mördare aldrig fick identifieras. Persson och Lindh ställer minsann inte till nåt bråk med stormakterna. Men att höra Palme citeras som argumentstöd för att bomba utfattiga folk, det är faktiskt i grövsta laget också för den mest härdade.

Presidenten tiger när spädbarn våldtas

011110 DN Leif Norrman

KAPSTADEN. Inslaget kom sent i tv:s kvällsnyheter. Det låg sist på listan över inrikes händelser. Ett av många våldsbrott bara.

Hade tiden varit knapp för uppläsaren hade det kanske lagts åt sidan. Nu läste hon med neutral nyhetsröst: En nio månaders baby våldtogs av sex män i Upington på fredagen. Ingen kommentar. Ingen reaktion. Kvällen därpå lästes ännu ett telegram om våldtäkt av barn upp: En 14 månaders baby hade våldtagits av två morbröder, och en 2-åring hade våldtagits av farfar.

- Om inte detta är tecken på ett sjukt samhälle så vet jag inte vad som är, sade en svart sjuksyster i intervjun från sjukhusets barnavdelning.

Våldtäkterna i aidskatastrofens Sydafrika blir allt absurdare och allt vanligare. Mormödrar i fattiga townships berättar i radio hur barnbarn i tonåren kommer med sina gäng och våldtar dem på pensionsdagen - och försvinner med pengarna.

Småflickor i Soweto berättar i någon undanskymd tidningsartikel att de slutat gå i skolan. Därför att de blir våldtagna där, eller på vägen dit.

Jack rollings kallas gruppvåldtäkterna, som samhället inte gör mycket för att stoppa. Den mest drastiska regeringsinsatsen som gjorts i samband med våldtäkter var när president Thabo Mbeki införde moratorium på statistik över våldtäkter och övrig brottslighet. När medierna publicerade statistiken fick det svarta män att framstå som barbariska, tyckte han. Och våldsstatistiken skadade omvärldens investeringslust i Sydafrika.
Det växande antalet våldtäkter av barn har dock skakat många. Vad är det som sker? Hur kan samhällsnormerna bli så upplösta?

- Det beror i grunden på apartheid, säger många med liberal samhällssyn i försök att inte få fördömanden att låta rasistiska.
Andra skyller det som händer på dekadanta influenser från västvärlden. Men förtvivlade socialarbetare finner en direkt koppling mellan barnvåldtäkterna och regimens oförmåga att döda myterna om hiv/aids.

Polisen uppger att 31.780 barn utsatts för våldtäkt de senaste 18 månaderna. Den siffran berättar bara om dem som verkligen anmält övergreppet till polisen. Mörkertalet är troligen mycket större. Och bara fyra procent av förövarna döms.

SIEMs kommentar:

Västvärldens intresse för sydafrikanernas välfärd har ökat dramatiskt efter det att apartheidregimen gått i graven. Den nya sydafrikanska regeringens motstånd mot det västliga medicin-industriella komplexets utpressning är naturligtvis obekväm, eftersom man där är van vid total underkastelse från u-ländernas sida. Västvärldens media, politiker, läkare och industri bedriver nu ett gemensamt propagandakrig med märkliga inslag, (se bl a oktobermagasinet 2001) där en sydafrikansk kvinna (på vems initiativ och med vems hjälp?) stämmer sydafrikanska staten för att hon inte fått bromsmediciner mot AIDs. (Några stämningar för att miljontals människor inte fått mat, vatten eller utbildning har vi dock inte hört talas om. )

Artikeln fortsätter:

Apartheid, samhällsupplösning, dekadenta västinfluenser - bortförklaringarna har varit många. Nu riktar många anklagelserna direkt mot president Thabo Mbeki. Hans fortsatta bisarra hållning i hiv/aids-problematiken är en orsak till de ökande våldtäkterna av barn.

Tron att man kan bli botad från sin hivsmitta om man har sex med en oskuld är utbredd, det är en myt som bara växer så länge landets ledare vägrar gå ut med starka, tydliga fördömanden.

I KwaZulu-Natal, den värst aidsdrabbade provinsen, skriver biskopar förtvivlade brev om hur en majoritet av männen säger att de inte behöver ändra sitt sexuella beteende eftersom "den store mannen", landets president, säger att aids inte sprids genom sex.

President Thabo Mbeki har fortsatt med sina sårade utbrott. Komplexfyllt anser han att svarta bara beskrivs som smittbärare som inte kan tygla sina lustar, att västvärlden nedlåtande betraktar dem som en depraverad sort vars aidskatastrof är självförvållad.

Thabo Mbeki attackerar fortfarande dem som vill att havande kvinnor ska få smitthindrande medicin av staten inför födseln, han hävdar att medicinerna är farligare än sjukdomen. Men han är märkligt tyst när hans hivsmittade landsmän våldför sig på spädbarn för att bli botade.


SIEMs kommentar:

Redan för åratal sedan pekade vi på de västliga försöken att demonisera Mbeke, efter det att han uttalat tvivel på de officiella - fast vetenskapligt obevisade - teserna om HIV- AIDs. (Se vår grundliga genomgång av detta i magasinet juli 2000, använd gärna också sökmotorn ovan för att följa nyhetsflödet ) Nu liknar medias behandling av Mbeke mest medeltida häxjakt och lynchning, och med argument och rubriker hämtade från inkvisitionens handböcker.
Med samma rätt som DN här utnyttjar kan vi påstå att "Carl Bildt tiger när spädbarn våldtas!", veterligen har nämligen inte heller han uttalat sig offentligt i frågan. Media som lånar sig åt sådant rubriksättande har lämnat all anständighet bakom sig. Naturligtvis har de inte ägnat tio minuters verkligt arbete för att själva sätta sig in i de olika synsätt och argument som finns i HIV-AIDS-frågan. Det räcker att heja på det lag som verkar starkast och mobba den som verkar svagast. Det kräver inga förståndsresurser och inget arbete, och utgör alltså en lämplig arbetsuppgift på redaktionen

"Komplexfyllt anser han att svarta bara beskrivs som smittbärare som inte kan tygla sina lustar, att västvärlden nedlåtande betraktar dem som en depraverad sort vars aidskatastrof är självförvållad."

Just det ja. Denne journalist har alltså dessutom tagit på sig att utreda Mbekes psykiska komplex, vilka alltså får styra hans politiska arbete. . ("- Hur är det med journalistens egna komplex då? Är det lustfyllt att fantisera om små svarta flickor som våldtas kanske sån tur att man kan göra en artikel på det ?" ) Vilken nivå på det offentliga samtalet ska vi ha, Leif Norrman?

Men uppgifterna i artikeln går överhuvudtaget inte ihop:

På vad sätt innebär t ex Mbekes uppfattning (refererad i biskopsbrevet) att "sex ger inte aids" att han sprider myten om att man "botar hiv-smitta genom att ha samlag med en oskuld"? Detta är rimligen två helt olika frågor, vilket dock inte bekymrar artikelförfattaren: Har Mbeke den ena uppfattningen så har han säkert också den andra .. Men Mbeke är långt ifrån ensam om att anse att bromsmedicinerna är farligare än HIV-viruset,. Den svenske läkaren Jerndal skriver t ex så här

"It is thought-provoking to observe that this old cancer drug, that for 20 years was banned with the motivation that its extreme toxicity made it unsuited for human consumption, was now promptly released as the only authorized remedy for AIDS patients belonging to the socially undesirable "risk groups" male homosexuals, intravenous drug addicts, Haitian immigrants, prostitutes and hemophiliacs.
 
It is also a chilling thought that the latest and by far the largest "risk group" targeted for marketing AZT and its more recent companion drugs, is the population of black Africa, and especially its pregnant mothers and newborn children. No wonder South Africa's President is reacting; the first political leader with enough vision, common sense and courage to do so."

(Se Jerndals böcker på http://www.life-expansion.com)

Det DN-artikeln påstår ligger bakom våldtäkterna är "tron att man kan bli botad från sin hivsmitta om man har sex med en oskuld" . Men ett barn som redan våldtagits ett antal gånger ( t ex av fem föregångare) kan knappast betecknas som "oskuld", hur grotesk denna diskussion än kan anses. Mormödrar som rånas och våldtas lär inte heller kunna uppfattas som oskulder, så vad detta har med myter eller med Mbekes inställning i AIDs-frågan är helt obegripligt. Det är alltså mycket dunkelt hur gruppvåldtäkterna i realiteten skulle kunna motiveras av denna specifika folkliga myt om HIV, eller på vilket sätt Mbeke skulle vara ansvarig för att denna myt sprids och upprätthålls.

Varje våldsverkare och brottsling söker naturligtvis ursäkta sina gärningar så gott han kan. ("Men jag trodde att ..!") Risken är dock att de som accepterar dåliga ursäkter blir medbrottslingar. (" Dumma journalister och jurister kan man nog slå i vad som helst, de tror att svarta är idioter, och de är tacksamma för att få argument för att klämma åt regeringen...") Journalistik av detta slag upphöjer pedofiler och våldtäktsmän till politiska brottslingar - en avsevärd prestigehöjning, som de naturligtvis gärna utnyttjar (- Stackars vilseförda och vidskepliga människor som våldtar spädbarn ..)

Vi kan alltså se att denna DN-artikel saknar varje annan "röd tråd" än just att samla snaskiga, osammanhängande, obevisade och för den sydafrikanske presidenten belastande lösa påståenden. Så ser det smutsiga propagandakriget mot Mbeke ut. Spy i hinken!

Det skildrade barbariet kan dock illustrera den fruktansvärt utsatta situation som kvinnor och barn kan ha i vissa kulturer - något som kan göra traditionella religiösa påbud om klädsel, slöja, rörelseinskränkning, osv mer begripliga som försök att åstadkomma ett bättre, om än otillräckligt, skydd för de svagaste (en förklaring som många muslimer anger) . Västerlänningar, särskilt journalister, brukar dock uppfatta sådana påbud och inskränkningar som ytterligare ett utslag för förtryck. Det är dock möjligt att de skulle ändra uppfattning om de tvangs skicka sina barn till fots genom Sydafrikas kåkstäder.

Oavsett HIV-myter kan övergrepp av detta slag knappast förekomma annat än i kulturer med extrem allmän våldsbenägenhet och könsförtryck, där en stor del av befolkningen tidigt traumatiserats genom hänsynslöst våld och allvarliga förluster. Såväl stora delar av Sydafrikas som Afghanistans barn tillhör dem som sedan många årtionden utsatts för tidiga trauman genom krig och politiskt förtryck, vars rötter snarast kunnat sökas i västvärldens ekonomiska intressen än på hemmaplan - samma västvärld som nu förfasar sig över det barbari och de seder som förekommer i dessa länder. Spy i hinken en gång till!

Våldtäkt på baby skakar Sydafrika

Aftonbladet Publicerad: 2001-11-23

Våldtäkten på en nio månaders flicka skakar Sydafrika. I dag inleds rättegången mot de sex misstänkta männen. - Stämningen är ohyggligt laddad, säger Karin Höglund på svenska ambassaden i Pretoria. De sex männen misstänks för att i oktober ha förgripit sig på babyn när hennes 16-åriga mamma lämnade henne för att gå och handla mat. Babyn våldtogs upprepade gånger.

Vårdas ännu för skador
Hon vårdas fortfarande för skadorna på ett sjukhus i Kimberley. Hennes underliv är söndertrasat och läkarna gör vad de kan för att hon inte ska behöva leva sitt liv med en påse på magen. De sex män som misstänks för våldtäkten ställs i dag inför rätta i Upington. De riskerar livstids fängelse.
- Det är lynchstämning. Det finns enormt många hot mot de här männen och regeringen har uttalat sin avsky mot brottet, säger Karin Höglund, pressansvarig på svenska ambassaden. Brottet har fått debatten om våldtäkter att blossa upp i landet.

Var tredje kvinna våldtas
Förra året anmäldes 52 000 våldtäkter i Sydafrika. Men mörkertalet är stort. De flesta våldtäkter äger rum i hemmet och anmäls inte. Var tredje kvinna kommer att våldtas under sin livstid. Hälften av de anmälda fallen förra året gällde flickor yngre än 18 år. Enligt Svenska Dagbladet har antalet anmälda övergrepp mot barn nästan fördubblats, från 37 500 till 67 017, på två år. En orsak är vidskepelse: Den som har sex med en oskuld ska inte kunna smittas av hiv.
På landsbygden finns också en tro att det går att bli kvitt hiv-smittan genom att ha sex med en oskuld. - Våldtäkter mot barn är ett jätteproblem, säger Karin Höglund.
<***>.

SIEMs kommentar:

När svensk brottstatistik ska tolkas - t ex när det gäller diskrimineringsfrågor - är det självklart att människors benägenhet att anmäla ett brott tas med i den totala bedömningen: Det borde vara rimligt att afrikanska kvinnors benägenhet att anmäla våldtäkter ökar, i takt med den övriga kulturomdaningen i landet. " Men mörkertalet är stort. De flesta våldtäkter äger rum i hemmet och anmäls inte." Man kan knappast vara säker på att det sker en reell ökning över åren - oavsett hur grotesk statistiken än är. Verkligheten kan ha varit lika grotesk för ett antal år sedan.

I denna artikel tycks emellertid "regeringen ha uttalat sin avsky mot brottet" : Aftonbladets reporter tycks inte ha samma intresse som DN av att göra Mbeke personligen ansvarig. Läkemedelsbolagen annonserar ju ändå inte i Aftonbladet ..

Tomma löften till de aidsdrabbade 011116 DN

Göran Leijonhufvud
ZHENGZHOU. Aidskatastrofen i Henan får allt större utbredning. Det finns inte en by där inte sjukdomen grasserar, enligt uppgifter som DN fått fram i den centralkinesiska provinsen.

Med pukor och trumpeter går centralregeringen i Peking ut med en ny, öppnare politik efter att ha sopat problemen under mattan i många år. Man erkänner nu till exempel att skandalöst slarviga metoder lett till att tusentals fattiga bönder smittats av hiv när de sålt blod.

I dag avslutar hälsoministeriet den första nationella aidskonferensen i Peking. Och i somras berättade vice hälsoministern Yin Dakui om flera hjälpåtgärder efter ett besök i Henan. Men DN:s undersökningar visar att även om de centrala myndigheterna blivit mer öppna och aktiva, så försöker de ansvariga i Henan fortfarande med alla medel lägga locket på.

Byns kvinnor kan inte bli gifta och bönderna har svårt att sälja grönsaker utanför Donghu. Under vårt återbesök fanns en aidspatient i byns klinik. De som har råd erbjuds en medicin för fem yuan (sju kronor) per dag. Priset är subventionerat, men medicinen ska tas dagligen och inte många har råd med det. Den tillverkas i provinshuvudstaden Zhengzhou och ska lindra besvären. Men många klagar på att de får diarré av den.

Kliniken har inga resurser för ytterligare insatser. En kvinna kommer med sin man på ett cykelflak. Han har av allt att döma utvecklat aids. Men hon har inte råd med fem yuan och paret får vända. .

DN tog sig till Sui-regionen i sydvästra Henan där blodhanteringen också var utbredd och där vi nu vet att samtliga byar är drabbade lika mycket som till exempel Donghu.

Ett av de infekterade ansiktena i detta drama tillhör Yu Deshui i byn Dongguan i Sui.

- Jag började sälja blod 1993. Då var det reklam på teve och affischtavlor om att det var riskfritt, det var till och med bra för kroppen och dessutom bra betalt.
...
<***>
Enligt Yu Deshui och andra bybor sålde över 1.000 av Dongguans 5.000 invånare blod, det vill säga nästan varenda människa som var mellan 20 och 45 år gamla. Över 200 har dött, de flesta omkring 30 år gamla.

Bönderna i Dongguan säger att de inte vill veta av dem på länssjukhuset.

- Läkarna vet inte vad de ska göra och de är rädda för aids.

Några drabbade bybor från Sui tog sig till Peking för att försöka framträda inför den pågående aidskonferensen. Men i stället har de avskärmats på ett sjukhus i huvudstaden.
<***>

När byborna testades för två år sedan hade 65 procent av de vuxna hiv eller aids. Det är nästan den enda plats i Kina där invånarna testats, och det skedde på privat initiativ av en läkare. Byborna får medicin mot symtomen. Att sätta in bromsmediciner överstiger landets resurser. Men de lika utsatta grannbyarna till Wenlou är helt försummade, för att inte tala om ännu mer avlägsna platser som Suiregionen.

SIEMs kommentar:

SIEM har i Septembermagasinet 2000 och Magasinet juni 2001 refererat hur HIV spridits i Kina (och på andra ställen) genom sjukvårdens och läkemedelsindustrins egna åtgärder.

Sydafrikas president Mbeke anklagas alltså - av bl a svensk press-. för att moralistiska skäl tiga om (de påstådda) orsakerna till AIDS, och därmed bli medansvarig för allsköns missförhållanden. Men i Kina är odiskutabelt läkemedelsindustrin och sjukvården orsaken till HIV-spridningen. Samma industribransch väntar sig alltså stor avkastning på sin forskning när det gäller att vacciner och "bromsmediciner" mot AIDS. Den stora marknaden är naturligtvis "Tredje Världen".

Finns det någon insamlingsfond för nödlidande i världen som garanterar att pengarna inte används till kemiska läkemedel eller stöd åt läkemedelsindustrin? ? SIEM lovar gratis reklamplats!

D-vitamin skyddar mot diabetes DN 011102

Från TT

Tillräckligt med D-vitamin minskar risken att drabbas av ungdomsdiabetes, hävdar finländska forskare i en ny studie i tidskriften The Lancet.

Vid diabetes typ 1, ungdomsdiabetes, slås kroppens förmåga att producera hormonet insulin ut. Immunförsvaret tros vara inblandat i förstörelsen, men exakt vad som händer - och varför - är oklart.

Inte heller Elina Hyppönen vid Institute of Child Health i London och hennes kollegor har löst gåtan. Men i en långtidsstudie omfattande nästan 11.000 personer födda i Norra Finland 1966, har de funnit att D-vitaminbrist har betydelse.

Forskarna noterade om barnen fick D-vitamintillskott under sitt första levnadsår. De flesta, 83 procent, fick D-vitamin regelbundet och enligt rekommendationerna.

Drygt 30 år senare hade 81 barn fått ungdomsdiabetes. Men hos de barn som hade fått D-vitamin enligt gällande råd var risken nästan 80 procent lägre än hos övriga.

Forskarna konstaterar att den rekommenderade dosen av D-vitamin till finländska barn i dag bara är en tiondel av vad den var på 1960-talet. De spekulerar i om detta har haft betydelse för en kraftig ökning av ungdomsdiabetes bland barn. Men, framhåller forskarna, alltför höga doser av D-vitamin är skadligt. Därför måste eventuella höjningar av doserna göras med stor försiktighet.

Sedan tidigare finns studier som tyder på att tillskott av D-vitamin skyddar mot diabetes typ 1 hos djur.
<***>

SIEMs kommentar:

När det gäller att undersöka de verkliga effekterna av näringsbrist och förgiftningar finns dock i regel ett mycket förstrött intresse hos forskning och läkarvetenskap. Naturligtvis är det viktigare för dessa intressen att försöka förbjuda kosttillskott av dessa slag, vilket nu förbereds inom EU. Det förbättrar läkemedelsmarknaden avsevärt.

Barn dog efter vitaminspruta

Publicerad: 2001-11-13AB
Minst två barn i Indien har dött och tusentals insjuknat sedan de fått A-vitamin i ett UNICEF-finansierat program för att förebygga blindhet, uppger TT-AFP.
Barnen fick en injektionslösning med koncentrerat vitamin i söndags. Sedan dess har minst 15.000 av de medicinerade barnen blivit sjuka, uppger delstatsregeringen i Assam. Barnen fick svåra kräkningar och hög feber. Enligt läkare kan vitaminlösningen ha varit förorenad.

SIEMs kommentar:

Så här kan sjukvårdsindustrin däremot vara intresserad av att använda näringsämnen. Att ge Avitamin i blodbanan är biologiskt vansinne, speciellt om preparatet inte är rent. Vi kommer dock säkert snart få höra via media och allvarsamma läkare hur farligt det är med Avitamin som kosttillskott - dvs ett helt annat användningssätt. OBS också rubriken: Här står inte att barn dör efter förorenade injektioner, här står att de dör efter vitaminsprutor.

När får vi den första vetenskapliga rapporten om sjukvårdens roll som sjukdomsalstrare i tredje världen?

100 000 afghanska barn kan dö i vinter

SVT TEXT 133 Tis 06 Nov 17:06:09
Matbristen i Afghanistan riskerar att leda till 100 000 barns död i vinter, hävdar Eric Laroche, som är chef för barnfonden Unicef i Afghanistan. Matförråden bl.a. i norra Afghanistans största stad Mazar-i-Sharif är tömda. Om tre, fyra veckor börjar det snöa och det blir då nästan omöjligt att nå fram till dem som bor på hög höjd. <***>. En stor hälsosatsning inleddes i dag då 33 000 volontärer ska gå från hus till hus för att vaccinera alla barn under fem år mot polio.

SIEMs kommentar:

Mat finns inte, däremot har man gott om vacciner. Ett välplanerat folkmord alltså. Viera Scheibner rapporterar att barnadödligheten vid poliovaccinering av undernärda barn kan gå upp mot 50%, dvs vartannat barn dör. Rubriken förbereder oss redan på vad som komma skall, så att ingen ska undra vad som händer. Sen kan man skylla på svälten, som i sin tur är talibanernas fel.
Ja,ja, visst har man kämpat med torka sen några år, precis som Nordkorea. Visst tycks torkan bero på klimatförändringar. Och klimatförändringarna på eldning av fossila bränslen, dvs olja. Men det borde ju talibanerna gjort nåt åt. Det har ju USA kunnat. Minns Kyoto!

Rett eller fel?

Lotta, 37, kan bara ligga 2001-09-05 AB

När Ann Charlotte Eriksson, 37, var åtta månader stannade hon upp i utvecklingen. Hon hade drabbats av sjukdomen Rett syndrom. I dag kan Ann Charlotte varken stå eller sitta på egen hand.
..
Rett syndrom är en så pass nyupptäckt sjukdom att ytterst få har kunskap om den. De första diagnoserna ställdes inte förrän 1984 och 1995 öppnades ett nationellt behandlingscentra i Östersund.

När Inga Eriksson fick höra talas om sjukdomen föll äntligen alla bitar på plats. Dotterns märkliga beteenden stämde helt med hur Retts syndrom utvecklas.
Allt var egentligen normalt tills hon var åtta månader. Då blev hon väldigt skrikig och avskärmad. Man fick liksom ingen kontakt, berättar hon.
Lotta som lärt sig sitta stadigt ramlade plötsligt omkull där hon satt. Utvecklingen hade stannat upp och förmågor hon haft försvann. Snart förlorade hon kontrollen över sina händer och orden byttes mot högljudda grymtningar. Andningen blev oregelbunden och Lotta började svälja luft. Liksom de allra flesta har hon även utvecklat epilepsi och drabbas regelbundet av så kraftig muskelspänning att ryggen krökts med åren. Rullstolen är ett måste.
Jag vet inte vad de kan göra för Lotta, men hon borde i alla fall få chansen att träffa de specialister som finns, säger Inga Eriksson som försökt få en specialistvårdsremiss till Östersund.
<***>

Defekt tros vara orsak till Rett syndrom

Rett syndrom är en ytterst sällsynt sjukdom som troligen beror på en defekt gen. Varje år föds i snitt 3-4 flickor med sjukdomen i Sverige. Totalt finns runt 225 diagnosticerade fall. Samtliga kvinnor.
Första tecknen på sjukdomen visar sig normalt under det första levnadsåret och beror på att hjärnans tillväxt och utveckling stannar upp. Många lär sig varken gå eller tala.
Mest typiskt är ideligen vridande tunga och händer. Svårast är att de sällan kan styra sina rörelser som de vill. Kramper, epilepsi och felställningar i rygg och ben är andra komplikationer.
Sjukdomen går inte att bota, men behandling kan lindra vissa symptom.

Källa: Socialstyrelsen, Rett Center

SIEMs kommentar:

" De första diagnoserna ställdes inte förrän 1984" Vera Scheibner beskriver i sin nya bok om vaccinationsskador även autism och ADHD som sjukdomstillstånd som är jämngamla med de moderna vaccinationsprogrammen. Skademekanismerna bakom dessa tillstånd kan direkt länkas till vaccinpåverkan av den omogna barnhjärnan, med destruktiva effekter för dess fortsatta utveckling.

Man skriver i "faktanotisen" ovan t ex att "Varje år föds i snitt 3-4 flickor med sjukdomen i Sverige. " Men var har man visat att Lotta föddes med Retts syndrom? Det man vet är att hennes utveckling var normal fram till åtta månaders ålder. Då hände något! Motsvarande sak kan varenda förälder till ADHD och autistiska barn berätta.

Men det medicinindustriella komplexet vet hur man kan utnyttja människans gener. Med hjälp av dem kan man förklara bort det mesta som inte passar. Men hur och varför dessa mänskliga gener dykt upp först 1984 är inget genteoretikerna bekymrar sig om. Och föräldrarna har sällan ork att forska i sammanhangen. De har fullt upp med att vårda och söka överleva.
Se SIEMs sidor om vaccination, med start t ex på /siem/vaccinationer.html

Mera vaccinationsbedrägerier

SIEM har flera gånger haft utförliga artiklar om det "märkliga" förhållandet att kikhostan bland svenska barn enligt tillgänglig statistik ökat sedan den allmänna vaccinationen mot kikhosta återinfördes 1996. ( Se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/Sep01.html )

Vår första artikel i ämnet publicerades i http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.html
I samma magasin tog vi också upp Skolverkets försök att sprida allmän auktoritetstro och hindra kritiskt tänkande. Så här skrev Skolverket då om myndigheternas information på Internet: " Man kan utgå ifrån att de beskriver sin verksamhet på olika sätt och att det de säger är "sant" ur den speciella myndighetens/ organisationens synpunkt. Likaså kan man utgå från att statistik och rapporter från myndigheter inte är förvanskade. "

vilket vi kommenterade med att "Syftet är naturligtvis att kastrera allt verkligt kritiskt tänkande, och förmå eleverna att tryggt förlita sig på Storebror - samtidigt som man utåt försöker hävda att man lär ut kritiskt tänkande."

Mysterierna runt kikhostan blir emellertid allt fler: Under de senaste månaderna har de gamla siffrorna i Smittskyddsinstitutets officiella statistik på weben helt enkelt bytts ut mot nya. Medan man t ex tidigare angivit att man 1997 hade 2470 kikhostefall anges numera att vi 1997 hade vi 4400 kikhostefall. Några kommentarer om dessa förändringar lämnas överhuvudtaget inte. Vi har tillskrivit Smittskyddsinstitutet med begäran om förklaring - men någon förklaring har ännu lämnats.

To: registrator@smi.ki.se
Subject: Statistik över kikhostefall
Send reply to: siem@klokast.se
Date sent: Thu, 8 Nov 2001 09:29:29 +0100

Hej
Jag finner att den statistik över kikhostefall i Sverige 1997-2000 som presenteras på sid
http://www.smittskyddsinstitutet.se/htm/epid/statistik/pertussis-4-laen.htm inte alls stämmer med uppgifter som tidigare publicerats på denna site.

Exempelvis anges nu antalet fall av kikhosta 1997 nu vara 4644 medan tidigare uppgifter om halvårsstatistik 1997 varit
1997:1 1289 samt 1997:2 1201., dvs summa 2490
Flera likartade förändringar har gjorts på andra ställen
Vad beror detta på?

Ulf Brånell


Segraren skriver historien heter det. Motiven för fifflet är också i öppen dager: Genom att tillverka nya siffror kan man hävda en viss nedgång av kikhostefallen åren efter vaccinationernas införande, vaccinerna alltså bevisat effektiva. Ordningen är återställd, kritikerna tystade. Efter några år återstår bara de vackra officiella siffrorna.

Stort rapportslarv om förgiftningsdöd

SVT TEXT 107 Sön 25 Nov 10:40:25

Slarv med rapporter på Rättsmedicinal-
verket gör att orsakerna till många
dödsfall, där förgiftningar misstänks,
aldrig blir kända. Kunskaper om för-
giftningar når inte Läkemedelsverket

Det är slutsatser som kan göras av en
studie som Rättsmedicinalverket (RMV)
gjort och som presenteras på läkarnas
riksstämma nästa vecka, skriver G-P.

<***>

. I studien fann man 400 dödsfall där tio
undersökta läkemedel kan ha orsakat
dödsfallet. Men i biverkningsregistret
Svedis återfanns bara 18 fall.

SIEMs kommentar:

SIEMs stående kritik mot svensk sjukvård innebär bl a att den på alla sätt undertrycker och vägrar erkänna förgiftning - i synnerhet läkemedelsförgiftning - som orsak till lidande och död. Så här funkar bedrägeriet alltså i praktiken. Då kallas det för "slarv". Man "slarvar" alltså bort en dödlighet som nästan motsvarar ett års trafikdöd. Men någon nollvision för sjukvården lär vi inte få se.

Man kan undra över hur svenska mediaredaktörer fungerar. Om det visar sig att läkemedel tar livet av tjugo ggr fler personer än vad myndigheterna hittills medgett - då föranleder det rubriken "rapportslarv". De journalistiska grävarinstinkterna måste vara i klass med en hovmålares.

Så här var det Skolverket skrev i anvisningar till de elever som vill använda Internet för sanningssökande " Likaså kan man utgå från att statistik och rapporter från myndigheter inte är förvanskade. " Håhåjaja!

Men att polis och åklagare fifflar med bevismaterial tycks ju redan vara klarlagt i Göteborgsrättegången mot Hannes Westberg, varför skulle övriga myndigheter dra sig för detta?

Så fungerar alltså våra myndigheter. Sen kräver de att du ska överlämna dina livsavgörande beslut till dem - t ex om du ska vaccinera dina barn eller ej, vilken vård du ska ha vid sjukdom, vilken utbildning du och dina barn ska få osv. Och skattebetalare och politiker finner sig, om de ens bryr sig. Till råga på eländet kallas detta för demokrati. Spy i hinken!

Uppdrag granskning 30 okt 2001

om sjukvårdsskador:
Chefsläkare dr Hougaard: "Det bekymmersamma är den inställning man har på alla nivåer inom sjukvården: att de misstag som begås ska tystas ned och inte talas om."

SIEMs kommentar:

I många sammanhang, t ex när det gäller vaccinationerna, argumenterar sjukvårdens företrädare ständigt att "fördelarna klart uppväger de små nackdelarna" Särskilt när man undertrycker, förtiger och tystar ned nackdelarna ..

Ett par infallsvinklar på självmord

Få unga får antidepressiva medel DN 011110


Självmorden minskar bland alla åldersgrupper i Sverige förutom bland tonåringar. En förklaring kan vara att läkarna är försiktiga med att skriva ut antidepressiva mediciner till ungdomar.

Självmord är näst efter olycksfall den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i åldern 15 till 24 år. En femtedel av de ungdomar som dog i Sverige under 1999 begick självmord.

Medan självmorden minskar i övriga åldersgrupper ligger antalet bland tonåringarna tämligen konstant. <***>- Om man i efterhand går tillbaka och tittar på personen som begick självmord finns det oftast tecken på psykisk sjukdom, säger Gunilla Olsson, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har gjort en omfattande undersökning som visar att nära 6 procent av svenska 16- och 17-åringar lider av depressioner. Undersökningen visar också att långvariga depressioner är vanligast och att det är fyra gånger så vanligt med depressioner bland flickor som bland pojkar.

- Mycket pekar på att efter puberteten är depression bland ungdomar lika vanligt som bland vuxna, säger Gunilla Olsson.

Göran Isacsson, överläkare vid psykiatriska kliniken på Huddinge universitetssjukhus, håller med.

- Det finns inget som säger att unga skulle vara mindre deprimerade än vuxna, säger han.

Trots detta skriver läkarna inte ut lika mycket antidepressiva mediciner till ungdomar som till vuxna. <***>
Göran Isacsson anser att det skrivs ut för lite medel av denna typ till unga. - Det finns inte några rationella skäl till att inte behandla ungdomars depressioner på samma seriösa sätt som vuxnas. Medicin är en av de viktiga komponenterna. Men det är större risk att doktorn misstolkar ungdomars symtom som vanliga tonårsproblem i stället för att se att det handlar om en depression, säger han.

En allvarlig konsekvens av depression är självmord. Fler flickor än pojkar gör självmordsförsök, men fler pojkar begår självmord. Det är svårt att säga vad det beror på.

- För självmord krävs det mer än en depression. Man kan ju spekulera i att pojkar är mer aggressiva och handlingskraftiga än flickor. Pojkar söker antagligen mer sällan hjälp för depressioner och får då inte heller vård, säger Göran Isacsson.

Han tror att en ökning av användandet av antidepressiva mediciner kan ha en positiv effekt på självmordsstatistiken. ..

Fler män än kvinnor i norr tar sitt liv

DN 011110
UMEÅ. I norra Sverige tar fyra gånger så många unga män som kvinnor livet av sig. Inlandet är särskilt drabbat. Orsaken är bland annat den manliga kulturen och attityden till att söka hjälp.

Självmordsforskarna vid Karolinska institutet i Solna levererar följande statistiska siffra för regionen från Jämtlands södra gräns och norrut: mellan åren 1970 och 1998 tog 23,6 män i åldern 15-24 år per 100.000 invånare sitt liv varje år.

- Det finns en manskultur och en attityd att man ska klara sig själv - man ska vara karl för sin hatt. Det gör att man inte söker hjälp i tid, säger Agnes Hultén, överläkare vid barn- och ungdomspsykiatrin i Gävle och forskare vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Många gånger förvärras problemen av alkohol. Dessutom gör de långa avstånden att det blir svårare att skaffa hjälp. För kvinnor i samma åldersgrupp är den genomsnittliga siffran för självmord 6,3 kvinnor per år och 100.000 invånare.

<***>

Det är främst män i inlandet som begår självmord.

- I glesbygden är det stor avflyttning och arbetslöshet och de sociala strukturerna bryts ner. I vissa byar kan man se att det nästan blir norm bland män att begå självmord, säger Ellinor Salander Renberg.

<***>

SIEMs kommentar:

Ur artiklarna kan vi hämta att:
1) Depressioner är fyra ggr vanligare bland flickor än bland pojkar.
2) Pojkar begår självmord fyra ggr så ofta som flickor.
3) Många gånger förvärras problemen av alkohol.

Det kräver lång läkarutbildning för att få ihop dessa fakta till att depressioner är den mest betydelsefulla anledningen till självmord, samt att ytterligare droger skulle vara en effektiv åtgärd mot självmorden. Var och en som använder sitt sunda förnuft skulle i stället snabbt avfärda sådana påståenden som bisarra.

- I glesbygden är det stor avflyttning och arbetslöshet och de sociala strukturerna bryts ner. I vissa byar kan man se att det nästan blir norm bland män att begå självmord, säger Ellinor Salander Renberg.

Denna tolkning borde ligga närmre verkligheten. Men det Huddinge-läkaren ser är en växande marknad för antidepressiva medel!

Det är stilenligt att vi i FASS finner följande varning om Cipramil:

"Suicidrisken hos deprimerade patienter kvarstår under behandlingen till remission inträtt och kan i vissa fall till och med öka initialt innan stämningsläget förbättrats. Patienter med suicidrisk bör ej ha tillgång till stora mängder läkemedel."

Alltså är det enligt FASS klart riskabelt att behandla självmordsbenägna patienter med "antidepressiva". Men läkaren " tror att en ökning av användandet av antidepressiva mediciner kan ha en positiv effekt på självmordsstatistiken." Det är klart, att det måste bero på vad man menar med "positiv utveckling". Självmordsstatistiken kanske skulle få sig ett riktigt lyft

"Jag har ett lager råttgift i källaren, som jag skulle vilja bli av med, gärna till ett bra pris. Vad kostar det att köpa en läkare, månntro? "

SIEMs enkla recept mot självmord: Se till att ungdomens användning av vapen, droger, läkemedel och alkohol minimeras. Få tar livet av sig på nykter kaluv, även om hormonerna svallar och olyckan känns stor.

Prostatacancer ökar i Sverige

DN 011106
Prostatacancer ökar dramatiskt i Sverige, men däremot ökar inte dödligheten i sjukdomen i samma takt. Det betyder att provtagningen blivit vanligare och att det hittas allt fler ofarliga tumörer som inte behöver behandlas.

Förra året upptäcktes 7.300 nya fall, vilket är en ökning med några tusen på bara fem år. Men förekomsten är mycket olika mellan olika län. Så till exempel upptäcktes dubbelt så många fall i Västerbottens län som i Gävleborgs, trots att ärftlighet och levnadsvanor knappast skiljer sig särskilt mycket.

- Förklaringen kan endast vara olika inställningar till tidig upptäckt. Västerbotten måste ha en högre diagnostisk aktivitet, sade Bo Johan Nolén, professor i urologi vid Akademiska sjukhuset, på tisdagen vid ett möte i Stockholm om prostatacancer.

.
- Risken är att vi kommer att operera många helt i onödan. Hos ungefär 40 procent av alla män över 70 år förekommer prostatacancer, men endast 4 procent av dem dör av sjukdomen.
.
<***>

SIEMs kommentar:

I dagarna sprids via media fler braskande budskap om den galopperande cancerutvecklingen i Sverige - "Cancern ökar samtidigt som fler överlever och blir botade" trummar man ut, i syfte att få folk att förlita sig alltmer till sjuvården för sin överlevnad. Inget är dock nytt under solen. Varför statistiken ser ut på detta sätt - och varför detta inte utgör några medicinska framsteg - får du veta på /siem/cancer.html m länkar.

40 av 100 västsvenska 15-åringar är allergiska

GP 5 nov

GÖTEBORG. Den stora allergistudie som genomförts bland niondeklasser i Västra Götalandsregionen visar att närmare 40 procent av 15-åringarna lider av allergi. Studien visar också att det varken finns något samband mellan socialgrupp eller övervikt och allergier, men däremot har det betydelse om man bor på landet eller i en stad.

En rad statistiska samband konstaterades när slutrapporten redovisades på måndagen. Det finns exempelvis ett oväntat starkt samband mellan psykosomatiska problem som magont och huvudvärk och allergier.

Men vad är orsak och verkan?
- Det är en bra fråga, säger epidemiolog Dag Höglund.
Ett samband mellan allergi och vilken typ av matfett som används och hur ofta ungdomarna äter fisk kunde utläsas redan i en tidigare delrapport och har nu verifierats ytterligare. Det finns ett samband mellan andelen med astma och allergiskt eksem och den typ av matfett man använder.

Studien visar att allergiska besvär är vanligare i städer än på landet. Barn som växt upp i familjer med hund eller katt har mindre allergier än andra. Men därifrån till att rekommendera någon att skaffa katt är steget långt eftersom 20 procent är kattallergiker.

<***>
Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen gick ut till 18.000 elever i årskurs nio med enkäten. Den besvarades av 60 procent och bedöms som representativ.
Resultatet ska nu föras ut till kommuner och skolor runt om i regionen.
Eftersom det i stort sett överensstämmer med tidigare allergistudier inställer sig frågan om vad budskapet blir.
- Det viktiga är att vi fått ett bra underlag för det fortsatta arbetet på lokal nivå, säger folkhälsochef Kjell Nilsson.
.. Av Benny Öinert/TT

SIEMs kommentar:

För inte så länge sen ansåg den sk vetenskapen att pälsdjur framkallade allergi, och rådde föräldrar att avstå från husdjur. Nu påstår vetenskapen motsatsen, att husdjur "verkar skydda" mot allergi. Förvirringen är total. Sanningen? Att vetenskapen inte förmår genomskåda de enkla sammanhang du finner på: /siem/allergi.html

För femton år sen hette det att husdjur kunde framkalla allergi. Då informerade man om detta. Och det är inte så konstigt om föräldrar till känsliga barn som "informeras" eller rättare sagt inbillas att de bör avstå från husdjur, också gör det. Då är det inte konstigt om det femton år senare visar sig att att de som vuxit upp utan husdjur är mer känsliga än andra barn. Men kontentan av detta "vetenskapliga arbete" vad gäller allergi är inte mycket att hurra för.

Läs gärna också Ursula Jonssons avrättning av allergiforskningen i Septembermagasinet 2001.

Utslitna leder igen

Sigvard sökte vård via Internet : ST är en aktiv person som gillar att hålla igång, fysiskt, Han springer maraton, åker slalom och cyklar. Så var det i alla fall fram till i maj. Då fick han veta att hans ena höftled är utsliten. Beskedet kom som ett dråpslag. Att väntetiden för operation visade sig vara 69 veckor gör knappast saken bättre ::" ur UT 2 nov 2001-11-02

SIEMs kommentar:

Att höftleden var utsliten "kom som ett dråpslag", dvs som ett besked från sjukhuset. Uppenbarligen hade inte Sigvard själv trott det var nåt allvarligt. Vi är så vana vid medicinska dumheter att man knappast reagerar:

Begreppet "utslitet" antyder att "slitage", dvs friktion är orsaken till problemen. Till följd av långvarig och hård friktion efter intensiv användning är lederna "utslitna", anser man. Men brosk i ledytor ska inte ligga an mot varandra, och ska alltså inte ge någon friktion. Mellan ytorna ska finnas ett tunt lager synnovialvätska., Om det uppstått friktion mellan broskytorna i leden är det alltså ledvätska som saknas. Då hjälper det inte att man praktiskt taget helt avstår från aktivitet, lederna blir problematiska i alla fall.

Men detta tycks inte reportrar , patienter eller ens sjukvården veta. I så fall skulle man för länge sedan skrotat termen "utsliten". Om en fabriksny bil skramlar efter ett par hundra mil, så beror det inte på att den är utsliten.

Patientbrev:

"Hej! Jag har i ca 15 års tid lidit av ledbesvär, mestadels i knäna. Den enda orsak jag någonsin har hört av läkare är psoriasisartrit, men det har jag uppfattat mest som en gissning. Mina knän har många gånger fyllts med vätska, reumatolog har tömt med spruta och sedan sprutat in cortison. 1989 blev det så pass ofta (2-4 ggr/ år) att man ansåg att jag borde opereras. Vänster knä skars upp och ledsäcken rensades ur. Läketiden var fruktansvärt lång och plågsam. Meningen var att samma sak skulle göras med höger knä, men när jag lärt mig hur plågsam en operation var ville jag inte. Då minskade besvären. (Kändes som att min ovilja till operation styrde bättringen).

Jag har sen i många år gått relativt obesvärad, dock med dålig rörlighet, absolut inte tal om att tex jogga. Dock växte en svullnad sakta upp i höger fotled år för år. Förra året kände jag mig helt OK och började styrketräna. Var jätterädd för vikter på benen men jag ökade på och blev stark, spänstig och snabb. Cyklade 2 mil varenda dag. En underbar känsla! I år slutade jag träna. Högerknät svullnade. Jag tömde hos doktorn. Funkade hyggligt. Blev stel och fick värk, mest på morgnarna. Blev tvungen att tömma samma knä igen i somras. Jag pressade doktorn på åtgärder, hon nämde operation men vi kom överens om tyngre medicinering. Medicinen lindrade något men nu i dagarna slutade jag helt för jag mådde inte bra. Trodde det berodde på medicinen. Jag var deppig och på dåligt humör. Nu är jag pigg och glad men har en hel del värk. Jag känner mig ganska missnöjd med behandlingarna jag fått under åren och börjar nu tänka i nya banor. Läkarvården behandlar bara symtom. Det finns inget vidare intresse för orsaken tycker jag det känns som. Om jag får överdriva är det litegrann som en bilreparation."


Den som läser med eftertanke finner att varje gång patienten tömmer sina svullna knän så ökar besvären dramatiskt. När han avstår från kirurgiska åtgärder minskar problemen, och knäna kan läka på naturligt sätt. Svullnaden och vätskan ingår nämligen i det naturliga läkningsarbetet. Men genom att ingripa i läkningsarbete med operation, punktering och kortison kan sjukvården förvandla tillfälliga ledproblem till kroniska.

Och genom diagnosen "utsliten" förmår man patienten att snällt sitta stilla i sin kö och avstå från att söka enklare, billigare och skonsammare medel mot sin åkomma, därför att de tror att den är obotlig. Det gäller att slå vakt om sjukvårdsmonopolet,

Se f ö /siem/fibromyalgi.html

Bra ifrågasättande från läkares sida

From: "L Andersson" <lrs@swipnet.se
Subject: Inlägg
Date sent: Sat, 27 Oct 2001 20:26:20 +0200

TV1-programmet Uppdrag granskning den 9 oktober tog upp riskerna med den nära kopplingen mellan vårdsektorn och läkemedelsindustrin och att den kan vara ett problem. Kan nya mediciner verkligen bedömas på ett objektivt sätt? En tveksam omständighet är att delar av forskning och mer eller mindre all vidareutbildning av läkare bekostas av industrin. Ett beslut när det gäller val av medicinering kan indirekt tänkas bli påverkat av vissa individuella kopplingar och relationer.

Programmet tog upp frågor om de problem som läkare ställs inför när det gäller att bedöma nya och ofta dyra läkemedel jämfört med gamla och billigare. Kvaliteten i läkemedelsbolagens information och forskningsrapporter i samband med det togs upp. Flera direkta lögner avslöjades beträffande påstådda goda effekter. Dessutom gavs exempel på de vinklade fakta, dolde eller bagatelliserade negativa bieffekter. Exemplen gällde bland annat psykofarmaka inklusive medicin mot schizofreni. Det oberoende Cocrane-institutet i Köpenhamn dömde också ut flera forskningsuppgifter.

Varför använda nya och dyra preparat vars påstådda pluseffekter ibland är svåra att värdera eller baserade på snedvridna forskningsrapporter? Förutom att de nya och dyra medlen kanske inte ger bättre effekt, riskerar de att gröpa ur landstingens vårdekonomi på bekostnad av annan vård. I fallet schizofrenimedicinen (neuroleptika) Haldol och det nyare Risperdal är det sistnämnda tio gånger dyrare och mervärdet diskutabelt. Det som påstås vara nytt är ibland förment nytt.

Det var mycket välgörande att konstatera att läkarna nu börjar göra uppror via media mot tillverkarnas ibland tvivelaktiga och felaktiga forskningsuppgifter och information. Flera överläkare och två professorer framträdde. Läkares egna känsla för rätt och fel börjar nu göra sig gällande. Det är ett gott tecken.

Hälsningar Lars Andersson, Skövde

Har någon i din familj bröstcancer?

Publicerad: AB 2001-10-26
Bröstcancer är sällan ärftligt, visar ny forskning
Har din mamma eller syster fått bröstcancer?
Är du rädd för att själv bli sjuk?
Då kan du lugna dig.
En ny forskningsrapport visar att få kvinnor med bröstcancer har sjukdomen i släkten.
De flesta kvinnor med bröstcancer i släkten kommer aldrig att få bröstcancer.
I åtta av nio fall där en kvinna drabbas får varken hennes mamma, syster eller dotter sjukdomen. Bara 8 procent av de kvinnor som har bröstcancer i släkten drabbas själva.
Detta visar en ny undersökning gjord av forskare vid International Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer som analyserade och jämförde 52 separata studier. Totalt undersökte de 58 209 kvinnor med bröstcancer och 101 986 friska kvinnor.
Viktigare att se till släktingar än till åldern
Studien visar dock att risken att få bröstcancer ökar ju fler släktingar som insjuknat. 13 procent av alla kvinnor med två sjuka släktingar drabbas, 21 procent av alla kvinnor med tre sjuka släktingar drabbas. När man undersöker risken att få bröstcancer är det viktigare att se till antalet insjuknade släktingar än att se till åldern på de drabbade.
<***>

SIEMs kommentar.

I Junimagasinet 2000 berättade vi om hur hälften av de som informerats om sin "bröstcancer-gen" valt att operera bort brösten (eller rättare sagt: att låta villiga läkare göra det mot bra betalning). . Nu får de väl sätta dit dem igen. Mera pengar att tjäna. Vetenskapen går framåt .Men enkätundersökningar i kvällspressen tyder ju på att svenska män uppskattar silikonbröst. Vart tog kvinnorörelsen och Freja vägen?

Använd sökmotorn för att följa bröstcancercirkusen i SIEMs Månadsmagasin!

"Östrogen gör cancern osynlig"

DN

Det råder en bred enighet i vetenskapsvärlden om att långvarig östrogenbehandling ökar risken för bröstcancer. Samtidigt ifrågasätter allt fler effekten av mammografi- undersökningar. Nu skriver två ledande forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi på Karolinska institutet i Stockholm att det finns ett samband mellan dessa båda iakttagelser. Östrogentillskottet skapar nämligen inte bara cancer, det försvårar samtidigt möjligheten att upptäcka tumören vid en mammografiundersökning. Orsaken är att östrogen ökar "röntgentätheten" i bröstet, skriver forskarna.
--------------------------------------------------------------------------------
En kvinnas bröst är hennes skatter, men också en källa till oro. Aningar om att en elak- artad tumör ska få fäste dröjer sig kvar hos många kvinnor, och i de flesta vän- eller släktkretsar är någon drabbad. Bröstcancer är också i hårda siffror ett folkhälsoproblem i den industrialiserade världen: I Sverige kommer nästan en av tio kvinnor att insjukna under sin livstid, och varje år diagnostiseras 6 000 kvinnor med bröstcancer varav 1 500 kommer att avlida i sin sjukdom.

Två hälsofrågor, relaterade till bröstcancer, berör varje svensk kvinna över 50 år: Minskar jag min risk att drabbas av en allvarlig cancer om jag deltar i den mammografiska hälsokontrollen? Är det farligt att använda östrogenbehandling? Frågorna förenas i att de data som finns tillgängliga för att ge svaren är otillräckliga.

Den oundvikliga förvirringen i okunskapens kölvatten ger utrymme för en känsloladdad och ibland osaklig debatt i vetenskapliga såväl som massmediala fora. En intresserad allmänhet torde fråga sig hur forskarsamfundet kan ha en så vacklande hållning i folkhälsopolitiska frågor av denna dignitet.

Svenska Dagbladets budskap till Sveriges kvinnor är att "Mammografi minskar inte dödlighet i cancer" (19/10). Efter decennier av vetenskapliga studier omfattande närmare en miljon kvinnor, och efter införande av ett heltäckande mammografiprogram i Sverige under de senaste 15 åren, konstateras att ingen information finns och inga råd kan ges när inbjudan till mammografikontroll dimper ner i brevlådan. Bakgrunden är en så kallad Cochrane-översikt av studier om den mammografiska hälsokontrollens effektivitet i lördagens nummer av den medicinska tidskriften The Lancet.

I Sverige genomfördes under 1970- och 80-talen ett antal så kallade randomiserade studier i vilka cirka 280 000 kvinnor deltog. Hälften av kvinnorna, slumpmässigt utvalda, erbjöds mammografi medan övriga bildade kontrollgrupp. Resultaten pekade systematiskt på en minskad dödlighet i bröstcancer på 20-30 procent i mammografigruppen. I översiktsrapporten sågas nu i efterskott tre stora svenska studier av metodologiska skäl. Författarna tvivlar på randomiseringsteknikens tillförlitlighet och objektiviteten i dödsorsaksbestämningen, men kan inte framlägga bevis för att fel har begåtts som skulle kunna förvränga resultaten.

De två studier som passerar kritiken uppvisar en mindre icke statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna och den vetenskapliga konklusionen blir att "vi ingenting vet".

Vi håller med om att de gamla studierna inte är optimala, men inte om att det finns belägg för att de är "ovetenskapliga, undermåligt gjorda eller till och med manipulerade", som SvD skriver.

Vi vill också backa ett steg till cancerbiologiska fundament. För läkare som arbetar med cancerpatienter och för oss cancerforskare är det givet att prognosen i bröstcancer bestäms av hur aggressivt tumören växer och hur lång tid tumören haft på sig att växa. Det är också oomtvistat att man med mammografi kan upptäcka en tumör innan kvinnan, eller en läkare, känner den i bröstet. I denna kliniska erfarenhet ligger det intuitivt attraktiva med den mammografiska hälsokontrollen.

<***>

Långtidsanvändning av östrogenbehandling kan påverka risken att insjukna i en rad av våra folksjukdomar; cancer, benskörhet, blodpropp och kanske också hjärt-kärlsjukdom och demens, men sambanden är långt ifrån klarlagda.

Den största invändningen mot långtidsbruk av östrogen har varit den eventuella risken för bröstcancer. De flesta studier visar på ett samband mellan långtidsanvändning av hormonbehandling och risk för bröstcancer, men sambandets storlek varierar kraftigt från rapport till rapport.

<***>

Frågorna om mammografins effektivitet och östrogenbehandlingens roll i utvecklingen av bröstcancer berör varandra i mer än bristen på kunskap. Östrogen ökar "röntgentätheten" i bröstet så att mammografören får svårare att upptäcka en eventuell tumör. Östrogenanvändningen har ökat kraftigt och mammografin kan därför vara mindre effektiv i dag än då den utvärderades.

VÅRT BIDRAG TILL mammografi- och östrogendebatten är ett försök att belysa frågornas komplexitet. Viktiga frågor saknar svar, och svaren kostar pengar. Cancerfonden, som utan statliga medel, finansierar 75 procent av svensk cancerforskning, har inte dessa pengar. Här krävs att våra politiker sätter ned foten. Om viktiga frågetecken kring kvinnohälsan ska kunna rätas ut krävs en snar och stor allokering av statliga medel till forskningen.

Cecilia Magnusson
Med doktor i medicinsk epidemiologi
Juni Palmgren


SIEMs kommentar:

)

Det forskningsmaskineri som skulle producera kunskap producerar numera mest strunt, till stora kostnader, och under stor förvillelse av allmänheten. Effekterna av mammografi och östrogenbehandling är i huvudsak alltså okända, utom i det att östrogen med säkerhet orsakar cancer och försvårar dess upptäckt. Därför tycker forskarna att det behövs mer forskning om östrogenbehandling och mammografi.. SIEMs uppfattning är en annan. Varken östrogenbehandling eller mammografi behövs. Skadorna är större än fördelarna. Det är bara att avskaffa. Varför utsätta kvinnor för skadliga vetenskapliga experiment, där syftet är att mäta skadans storlek?

Det är också väl magstarkt att de vetenskapliga motiv för mammografi man kan uppbringa är att den är "intuitivt attraktiv". Sedan när tillhör intuition de vetenskapligt erkända metoderna? Och vems intuition är i så fall viktig - forskarens eller patientens?

Använd i stället Cancerfondens pengar till nåt meningsfullt, t ex att ge Hamers rön om cancerns verkliga bakgrund en seriös behandling.! Det skulle ge dödsstöten åt förgiftande och stympande cancerbehandling, och ge nytt liv åt tusentals dödsförskrämda patienter. (Se /siem/hamer.html )

Sjuka Hus - hjälp?

Subject: Bra luft inomhus, ThermoHampa!
From: "Lennart Olsson" <rmsh@airjon.se
To: <siem@klokast.se
Date sent: Sat, 27 Oct 2001 20:24:30 +0200

Nu kan det vara slut på kliande, den dålig inomhus doften som orsakas från dagens vanliga isolering såsom glassull och stenull. Dagens isolering såsom Glassull och stenull innehåller härdplaster som bindemedel, är detsamma som lim för att hålla ihop sten respektive glasfibrerna, detta bindemedel förekommer mer eller mindre som överskott och tar lång tid att avlägsnas. Många användare och brukare har blivit sjuka av denna sorts isolering. Byggnadsarbetare har fått otaliga och svåra symtom vid arbete med denna form av isolering. Många idag ragerar dåligt och blir sjuka vid användandet av denna form av isolering, det räcker att den förekommer lite skadad för att människor skall reagera utan att de faktiskt märker att det är just isoleringen som är orsaken. Enligt den lag som avser vår inomhusmiljö, miljöbalken innehåller text vars intention är att byta ut farliga materialer, ämnen mot mindre eller ofarliga ämnen respektive material. Så varför vänta tills det händer? Nu är den här ThermoHamp, Hampaisoleringen som byggisolering utan några kemikalier. Byggisolering av ThermoHamp kliar inte vid användandet eller kan ge några symtom hos de överkänsliga. ThermoHamp innehåller ej äggvita vilket gör att skadedjur ej trivs i den. ThermoHamp kan ta upp fukta och släpa den ifrån sig utan att det händer något. ThermoHamp är ytterst ekologisk genom att den kan odlas utan några gifter behöver användas. ThermoHamp tar upp Co2 under sin växtperiod, ThermoHamp växer till en höjd av 3-4 meter under en 4 månader period. Så alla Ni nu kan Ni erhålla denna byggisolering och använda den utan att Ni behöver oroa Er från vad/vilka gifter som ni nu skall utsättas för. De första kubikmeterna finns nu på lager i Sverige och redan har rycktet spridits vilket gör att vi måste snabbt bygga upp ett återförsäljarnät men tills vidare så får Ni ta kontakt med Lennart Olsson på telefon 070-5946381.

Mjältbrandsavsnittet

Alternativa anthrax-teorier - varifrån kommer det? Är den amerikanska och tyska läkemedelsindustrin själv inblandad? Se
http://www.tetrahedron.org
http://www.prophecyandpreparedness.com

Date sent: Sat, 27 Oct 2001 19:12:21 +0200
To: siem@klokast.se
From: Jeppe Brännmark <jesper.brannmark@swipnet.se
Subject: Anthrax

Ang. ditt månadsbrev så finns det många intressanta
diskussioner bland amerikanska homeopater
om anthrax. En av de mest omfattande är:
http://www.medicinegarden.com/Anthraxpart1.html

Min personliga uppfattning är att de har blivit galna,
då detta strider hela mot de "regler" som homeopatikum
skall ges efter (ex. vill de ge ett tiotal olika preparat, istället
för en av homeopatins grundregler: ett verksamt ämne åt gången).
-jeppe

Motstånd mot köp av vård DN 011103

Av Annika Folcker

Sju procent av svenska folket tycker att den som betalar extra ska kunna få sjukvård snabbare. Nio av tio svenskar är däremot av motsatt åsikt: det ska inte gå att köpa sig förbi sjukvårdsköer.

Men åsikterna skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. <***>
- Även andra undersökningar visar att unga är mer angelägna än äldre att det demokratiska inflytandet på vården ska bevaras och utvecklas, säger Douglas Skalin, utredningschef på Landstingsförbundet.

SIEMs kommentar:

"Det demokratiska inflytandet på vården" innebär att den enskilde inte ska kunna skaffa sig den vård han vill ha , utan godkännande från politiker, vars insikt i medicinska frågor och i kroppens funktioner oftast är närmast noll. (Som f d sjukvårdspolitiker anser sig författaren till dessa rader ha full rätt att uttala sig i saken).

INOM den offentliga apparaten kan man dock fritt köpa och sälja vård, enligt ständigt växlande budgetprinciper. Och för att finansiera sin nya strålutrustning ska Borås lasarett enligt tidningsuppgifter ta emot betalande cancerpatienter från Norge. Däremot får alltså vården inte köpas av enskilda svenskar, som redan betalt större delen av kalaset via skatten.

Utländska patienter god affär

DN 011114 Från TT

Att ta emot utländska patienter är en god affär för de svenska sjukhusen. Förra året gav det en extrainkomst på 77 miljoner kronor.

<***>
Som regel är det landstingsägda bolag i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala som sköter vårdförsäljningen.

I Stockholm bestämmer den enskilda kliniken hur mycket en utländsk patient ska betala.

För en benmärgstransplantation på Huddinge sjukhus får patienten betala upp till en miljon kronor medan priset ligger på 300.000 till 700.000 kronor om det är det egna landstinget som är kunden.

SIEMs kommentar

(forts) Inte nog med att vi medborgare anses okvalificerade för att själva avgöra vad för vård vi vill ha - skolmedicinsk eller naturmedicinsk. Oavsett vad vi betalat i skatter och försäkringspremier under årens lopp så ska vi dessutom ha mössan i hand, bocka och vänta om vi vill ha del av denna vård. Denna princip går möjligen hävda så länge man är ung och frisk. Därefter framstår dess bottenlösa cynism: En god skattebetalare är en frisk skattebetalare. En god patient är en död patient.

Naturligtvis är denna princip inte avsedd att tillämpas på högre samhällsklasser och makthavare, dvs dem som bestämmer och som har egen förmögenhet, eventuellt intjänad i politikens och byråkratins tjänst. Ingen hindrar dem från att åka utomlands och skaffa den vård de önskar, eller utnyttja den privatläkare de vill.

" För den som vill ha snabb vård gäller en sak. Att strunta i den skattefinansierade vårdcentralen och satsa på företagsdoktorn. Företagshälsovården drivs till nästan hundra procent i privat regi. Regeringskansliet kan tjäna som ett utmärkt exempel. Aktiebolaget Feelgood sköter de krassliga statsråden. Skulle de bli riktigt dåliga remitteras de till helprivata Sofiahemmet för snabbehandling. Varför har inte alla den möjligheten?"


Lena Mellin i AB http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,103396,00.html

Om enkätfrågan ställts på annat sätt hade enkätsvaret naturligtvis blivit ett annat: "Ska vi förbjuda personer med pengar att söka sig utomlands eller till privatläkare för att få vård?" Vad ska i så fall straffet vara för den som bryter mot förbudet? Böter? Fängelse? Döden?

"Det demokratiska inflytandet" är i stället till för att vanligt folk ska finna sig i förmynderiet, och fortsätta att finansiera den ineffektiva vårdbyråkratin genom sina skatter, utan att få valuta för pengarna. De ska tröstas med sagor om att den verkliga vården går till dem som bättre behöver den.
Godtycket bakom sk medicinska bedömningar samt sjukvårdens oförmåga att upprätthålla och återställa patienternas hälsa - detta kan då döljas bakom politiska floskler ett tag till. Snart är det val igen.

Opinionsundersökningar av detta slag - samt deras resultat - är naturligtvis beställda av uppdragsgivaren. Till "information" i form av propaganda för de egna intressena finns det nämligen alltid pengar, också hos de fattiga landstingen. Och en tidningsartikel av detta slag är värd mycket pengar i den politiska huggsexan om skattepengarna. Tror någon att Landstingsförbundet skulle finansiera en undersökning som visar att landstingen är obehövliga och borde läggas ned?

Ta från de fattiga och ge till de rika?!

Emellertid ligger det en fördelningspolitisk mina begravd i sjukvårdspolitiken, som dunkelt kan komma till uttryck i enkätsvaren. Om kunden/patienten måste bekosta en del av servicen genom avgifter , då kan de fattigaste sakna pengar också till dessa avgifter, och får därigenom ingen service alls. Därigenom får de inte någon del av den service som de själva varit med om att finansiera via skatten. Konsekvensen är att de allra fattigaste får betala för dem som har det bättre ställt. De tvingas avstå från sin skattesubventionerade vård - av ekonomiska skäl.

Denna omvända fördelningspolitik gäller tydligast inom tandvårdsförsäkringen, och till ökande del inom sjukvården, allt eftersom egenavgifterna höjs. Dessutom har den fullt genomslag inom många andra offentliga serviceområden, t ex barnomsorg, äldreomsorg, kultur- och fritidspolitik etc. Därför kan vi vara säkra på att den kommer att bestå. Vad kan vara trevligare än att andra betalar för min service, samtidigt som jag själv får stoltsera med min solidaritet? "Demokratiskt inflytande på vården" hette det, ja Karl Bertil Jonsson skulle nog ha svårt att sova. med detta i huvudkudden.

Fler söker endast akut tandvård

SVT TEXT 118 Mån 19 Nov 15:33:55
Allt fler går endast vid akuta besvär till tandläkaren. <***> 84 proc, av 700 intervjuade, säger att de går på regelbundna kontroller, jäm- fört med 87 procent 1994. Men andelen som uppsöker tandläkare minst en gång om året för kontroll, har under de sju åren minskat från 93 till 70 proc. Tidigare i år visade en undersökning att en miljon i Sverige avstår från tandvård pga kostnadsskäl. Tandläkar- förbundet tror att färre besök kan bero på att folk fått bättre hälsa.

SIEMs kommentar:

Eftersom folk främst dragit in på "kontrollerna" som minskat från 93 till 70 % betyder det att folk anser sig själva kunna bedöma sin tandhälsa utan tandläkares medverkan. Denna slutsats drar dock inte Tandläkarförbundet. Sjukskrivningarna ökar, läkemedelskostnaderna skenar, men Tandläkarförbundet tror att folk fått bättre hälsa. Intresset ljuger aldrig.

Sanningen? Naturligtvis att patientens faktiska kostnader för tandvårdande åtgärder ökat kraftigt under åren, de fattiga har inte längre råd att utnyttja den service man under många år betalat skatt för att få. Men också de flesta andra har lärt sig "systemet": Snart är det val, då kommer det bli billigare att gå till tandläkaren ett litet tag, då får man passa på.

From: peo@kvicksilver.org
Date sent: Sat, 06 Oct 2001 15:00:48 +0200
Subject: Oetiskt om vaccin kampanj

- Det är oetiskt ..... att inte vaccinera personer .


Ja så säger smittskyddsläkare Nils Svensson om den kapanj man genomför för att få fler personer i Västra Götaland att vaccinera sig..

Det torde vara lika oetiskt att inte upplysa patienterna om att man tillsammans med vaccinet sprutar in giftigt kvicksilver, och om de riskersom detta gift kan innebära, ingen vet ju med säkerhet hur detta på sikt kan påverka människors hälsa.

Frågan är varför man väljer att använda vaccin med kvicksilver i när det finns kvicksilverfria alternativ, är det bara av snöd ekonomisk vining? 3 kronor per dos ca 10%!

Varför motverkar regionen på detta sätt fattat beslut om en utfasning av allt kvicksilver? mvh /PeO Dalesjö
ps. skulle vara intressant att veta hur man agerar i andra
sjukvårdsområden?

SIEMs kommentar:

Se PeOs fina site om kvicksilver på www.kvicksilver.org

Djuriska avdelningen

Tama skatan Jerka är dömd att dö

AB 7 nov

HOTAS I femton år har Paul tagit hand om skatan Jerka - men nu hotas den av avlivning. Det är förbjudet att ha vilda djur hemma utan tillstånd.

Måste avlivas enligt nya regler
<***>

För 15 år sedan bodde Paul i Mellansverige. I sitt överklagande till länsstyrelsen berättar han om skatboet som då rasade utanför hemmet.
- Tre ungar var vid liv, men döende. I ett hallonris var en unge piggare. Den flaxade vilt med ena vingen. Honom tog jag hand om.

<***>
Senare flyttade Jerka med Paul till Umeå. En granne tyckte i somras att Jerka såg ovårdad ut och anmälde Paul till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Vid inspektionen, med åtföljande polis, konstaterades att Jerka var "rufsig, hade långa klor och en skadad vinge (!)".
Jerka skulle omhändertas av polisen, blev beslutet. Polisen prioriterade dock inte ärendet.
Joakim Linder på Umeås miljökontor säger:
- För 15 år sedan var det fullt tillåtet att ha vilda djur hemma. Men för att par år sedan kom nya lagar.
- Nu får man inte ha vilda djur om man inte till Jordbruksverket skickat in och fått godkänt särskilda skötselinstruktioner - och det har Paul inte gjort.

"Varit min vän i femton år"
Paul överklagade och skrev att han hade gömt Jerka. Då skärpte länsstyrelsen domen från "omhändertas" till "avlivas".
Ebbe Nyberg på Umeåpolisen suckar.
- Vi har fått handräckningsbegäran av länsstyrelsen och är skyldiga att utföra den - vid lämpligt tillfälle. Ärendet ligger på krimjouren.
Om ni inte hittar Jerka?
- Har han flaxat iväg, så"
- Jerka har varit min vän i femton år. Han kommer inte att avlivas, säger Paul.

Särskilda instruktioner för ovanliga sällskapsdjur

För att få hålla andra djur än burfåglar, kanin, de vanliga gnagarna, tam-iller, reptiler, groddjur eller fiskar, som inte är förbjudna, krävs särskilda instruktioner som Jordbruksverket, på begäran, meddelar i varje enskilt fall. Vid begäran om instruktioner skall uppgifter om djurarten tas fram av den som vill hålla djuret och lämnas till Jordbruksverket
Källa: www.jordbruksverket.se.

SIEMs kommentar.

Som grund för grannens polisanmälan låg att "skatan såg ovårdad ut". Detta är fullkomligt bisarrt. Upplysningsvis kan nämnas att t ex Kloka Gubbens egen trädgård är full av helt ovårdade skator. Fritt fram för anmälan och polisundersökning, alltså.

Den 22 nov rapporteras i radio och TV också om en kvinna som tagit hand om en skadad duvhök, och för detta tilltag dömts till femtusen kr i böter.

Samtidigt kan jordbrukare som vanvårdar sina instängda djur erhålla miljontals kronor i EU-bidrag. "Lagen måste följas" heter det. I dagarna rapporterar Aftonbladet också att "Hittills i år har mer än 28 000 grisar, kor och får skadats allvarligt under svenska djurtransporter. Nära 300 kom aldrig så långt som till slakthuset. Djuren självdog eller var i så dåligt skick att de nödslaktades."
( http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,108845,00.html)

Men över detta har svenska myndigheter redan tillsynsansvar, och då är det inte så jävla noga, på ren svenska. Då kan man klaga över resursbrister för att inte kunna övervaka eländet. Men gäller det för Storebror att ta sig in hos en pensionär med tam skata, då kan man få utökade maktbefogenheter, och då finns det alltid tid och byråkrater att sätta in.

Om Storebror får som han vill ska vi alltså gå förbi skadade djur i vår natur , eller möjligen sparka ihjäl dem, för att inte riskera åtal. Vem har blivit straffad för att ha trampat ihjäl en trasig sparvunge?!??!?!! Detta är ett led i den dehumanisering och idiotförklaring från överheten som det är meningen att vi ska acceptera, och som vi ska överföra till våra barn. Sen blir det nog också lättare att få oss att acceptera bombning av fattiga länders kvinnor och barn och annan omänsklig behandling. Och en god träning för ordningsmaktens personal att inte inte bara skjuta demonstranter och flyktingar utan att på order söka upp och döda vem det vara månde

Men lagar kan också ändras, och bör ändras så snart som bara möjligt. Det är 290 dagar kvar till valet. Skriv en insändare och fråga dina politiska företrädare vad de anser i denna fråga - och begär offentligt svar! Bevaka var och en som vill bli vald till Sveriges riksdag om hur de ställer sig i denna fråga. Det kommer att vara avslöjande!

Skriv också gärna till jordbruksverket@sjv.se och begär dina instruktioner - för säkerhets skull! De får ju snart en ny generaldirektör som med friska krafter kan ägna sig åt väsentligheter. Vad finns för skötselanvisningar för skator, husflugor, svalor, gråsuggor, silverfiskar, gråsparvar, fladdermöss och andra som bor under samma tak som du? Skriv och fråga! Om djuren har återvänt till frihet när inspektionen kommer - då finns ju inget att oroa sig över .

"Pinnen" dog i svåra plågor

AB 2001-10-27

"VILLE LEVA" En "djurpratare" sa att den 16-åriga travaren Pinnen ville leva - trots att den var utmärglad och led svårt. - Det är mycket allvarligt att djurägare förlitar sig på metoder som förvärrar lidandet, säger länsveterinär Barbro Röken. (t h)
Veterinärer varnar för "djurpratare"
<***>Den ålderstigna travaren undersöktes redan förra vintern på hästkliniken i Mantorp. Där konstaterade veterinären att stoet hade så allvarliga skador i knäna att det borde avlivas. Samma besked gav ytterligare två veterinärer.
I juni slog den lokala djurskyddsinspektören larm. Då var Pinnen i utomordentligt dåligt skick. Länsveterinär Barbro Röken åkte omedelbart till gården.
- Jag blev bestört, hästen var totalt utmärglad och led svårt, den kunde knappast släpa sig fram på grund av smärtorna.

Fattade beslut om avlivning

- I detta skick hade stoet transporterats dels till Skåne dels till Arboga för alternativ behandling. "Djurpratare" hade kommunicerat med hästen som bland annat svarat att den ville leva.
Länsstyrelsen fattade direkt beslut om avlivning och Barbro Röken polisanmälde de båda "djurpratarna" för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen.
- Djurskyddslagen föreskriver att ett sjukt eller skadat djur snarast skall ges nödvändig vård om inte skadan är så svår att djuret måste avlivas.
Efter filmen "Mannen som kunde prata med hästar" med Robert Redford i huvudrollen, har antalet "djurpratare" ökat i Sverige. Det finns hemsidor på internet där hjälp utlovas om djurägaren bara skickar 375 kronor och ett foto på sin häst.
<***>

En statlig utredning håller på med ett lagförslag som föreskriver att skadade och sjuka djur enbart får behandlas i samråd med veterinär.
Lunchekot 7 nov:

Veterinärmedicinska forskare meddelar att naturmedicinsk behandling av djur är ineffektiv och eventuellt skadlig. Detta efter att ha studerat effekterna av homeopatika och sockerpiller på kalvar med diarre'. Ingen skillnad i diarréns varaktighet alltså homeopatika är bluff.

SIEMs kommentar:

Veterinärerna är naturligtvis rädda om jobben. Man vill helst förbjuda homeopater," av hänsyn till djuren". Däremot vill man uppenbarligen inte förbjuda plågsamma djurförsök, djurtransporter eller djurslakt. Hur alla vilda djur vid sjukdom ska komma i ånjutande av ansvarsfull veterinärbehandling säger man heller inget om. Medkänslan med djuren är tydligen mycket selektiv. Det viktigaste är att djur inte utsätts för homeopatisk behandling. Förbryllande ..

SIEM brukar inte ta upp veterinärernas arbetsmarknadsbekymmer, utan mest ägna sig åt den mänskliga hälsan. Låt oss dock göra ett undantag:

Diarre' hos människor är en reaktion på och ett ändamålsenligt försvar mot gifter i tarmbanan, t ex beroende på gifter i maten, dricksvatten etc. Vanligt är t ex spädbarnsdiarré i uländer där dricksvatten ofta är förorenat, och där mödrarna inbillats av livsmedelsindustrin att pulver uppvispat i vatten är bättre för barnen än vad bröstmjölken är. Diarrén är alltså då en kroppens försvarsreaktion mot dåligt dricksvatten. Den borde alltså bekämpas med en bättre vattenförsörjning, vilket dock inte ger medicinindustrin några större vinster. Därför framställer man "diarré" som en "sjukdom", vilken kan leda till döden genom uttorkning. Sedan koncentreras de medicinska ansträngningarna på att utveckla ett "vaccin" mot spädbarnsdiarre' .. Om detta kunde vi läsa i t ex http://www.klokast.se/Nyhet/Feb00.html

Att "vacciner" mot spädbarnsdiarré resulterat i att ungarna i stället fick tarmvred, avskräcker naturligtvis inte. Vaccinet kommer säkert att gå att sälja i alla fall, genom skrämselpropaganda och medvetet spridd okunnighet, på samma sätt som mjölkersättningen går att sälja.

Nu åter till kalvarna: Rimligen utgör diarré även hos kalvar en reaktion mot olämpliga och giftiga ämnen i tarmen. Redan genom att kalla denna sunda och ändamålsenliga reaktion för en "sjukdom" anger veterinärmedicinen sin begripandenivå.

Den mest ändamålsenliga behandlingen är alltså att tillföra vätska, och låta diarrén, dvs utspolningen av tarmen, ha sin gång. Detta är alltså vad homeopatisk behandling i detta fall gör.

Man kan inte bota friska kalvar, dvs kalvar som reagerar biologiskt korrekt. Man kan inte heller bota friska människor. Däremot kan man manipulera deras biologiska reaktioner med kemiska medel, t ex hindra deras tarmmuskulatur att fungera naturligt. Dock inte utan andra risker - t ex tarmvred.

Exemplet visar alltså inte att naturmedicinsk behandling är ineffektiv och skadlig för djuren. (Homeopati är dessutom bara en av många naturmedicinska behandlingsformer, vilket inte hindrar forskarna från att glatt generalisera utan minsta vetenskapliga underlag för detta. ) Det veterinärerna undersökt är om homeopati kan häva friska och ändamålsenliga biologiska reaktioner hos kalvar, inte om homeopati kan lindra eller bota sjukdom. Genom svepande generalisering och felaktigt upplagda experiment söker man fabricera propaganda, inte vetenskap.

Däremot visar exemplet övertygande att den sk vetenskapliga medicinen är part i målet, och inte bör anförtros uppgiften att värdera naturmedicinska behandlingsmetoder. Det är att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Ska plågade djur då vara rättslösa? Självklart inte. Men naturligtvis räcker ägarens normala straffrättsliga ansvar när det gäller djurplågeri. Nån privilegielagstiftning för veterinärer behövs inte, redan sjukvårdslagstiftningen för människor är tillräckligt idiotisk.

Smittkälla med lång näsa

Källa www.jordbruksverket.se

En elefant i Kolmårdens djurpark har drabbats av sjukdomen tuberkulos. Elefanten magrade av under sensommaren och i september togs ett prov som efter odling visade tuberkulosbakterier. Elefanten har avlivats och obducerats vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. En smittskyddsutredning pågår och samtliga elefanter i djurparken ska nu provtas regelbundet. Även djur och djurskötare som varit i nära kontakt med elefanten kommer att undersökas. Tuberkulos är en sjukdom som kan drabba många olika däggdjur. Sjukdomen är en såkallad zoonos, d.v.s den kan smitta mellan djur och människa.

Jordbruksverket har infört restriktioner för djurförflyttningar från och inom djurparken. <***>. Den sjuka elefanten har varit i kontakt med besökare i samband med ridning senast under juli och augusti i år. Smittrisken för besökare bedöms ha varit låg, eftersom ridning har skett utomhus och de som ridit på elefanten i allmänhet inte har varit i kontakt med utandningsluften från snabeln.

Personer som i samband med besök i Kolmårdens djurpark under sommaren varit i närkontakt med elefanterna kan om de känner oro uppsöka sjukvården. Undersökning är befogad för den som varit i kontakt med snabeln eller fått en luft- eller salivstöt från snabeln rakt i ansiktet.

Tuberkulos hos människor drabbar vanligen lungorna och kan då ge symtom som feber och hosta.

SIEMs kommentar:

I föregående magasin har vi visat att smittöverföring statistiskt sett spelar en obetydlig roll som sjukdomsalstrare när det gäller TBC. Särskilt torde detta gälla smitta från elefanter.

Farliga föräldrar?

DN 011113

Münchhausens syndrom by proxy innebär att föräldrar förfalskar sjukdomssymtom hos sina barn, ibland till och med skadar dem. Det är en ovanlig form av barnmisshandel. Susanne Johanssons yngsta son är omhändertagen av socialtjänsten som anser att hon kan vara farlig för honom. Det är ogrundade påståenden, menar hon.

"Det finns inget sätt jag kan rentvå mig på"

När Olle var runt nio månader gammal blev han, hans treårige storebror och deras kusin kraftigt magsjuka. Barnen togs till sjukhus, men när de två andra fick åka hem igen måste Olle stanna, han var för dålig. Han blev lite bättre, men sedan sämre igen med febertoppar och blodförgiftning. Efter tre veckor drabbades han av hjärtstillestånd och fick en svår hjärnskada. Nio månader senare omhändertogs han av de sociala myndigheterna.

Sex år har gått sedan dess. Olle, som egentligen hette något annat, dog i början av det här året. Hans lillebror, vi kallar honom Pelle, som föddes när Olle var två år, blev omhändertagen av socialtjänsten redan på BB och bor nu i fosterhem. Orsaken till omhändertagandena var misstankar om att pojkarnas mamma, Susanne Johansson, själv skulle ha orsakat Olles blodförgiftning genom att föra in bakterier i hans blodbana via de kanyler han hade under sin sjukdom.

Ibland kan man läsa artiklar om Münchhausens syndrom by proxy i tidningarna, ofta med anonyma fallbeskrivningar. Då brukar fallet Susanne vara med. Men det är aldrig bevisat att Susanne gjort det som hon misstänkts för. Brottsutredningen blev nedlagd. Olika experters ord står emot varandra när det gäller Olles svåra sjukdom. Hade de ovanligt många bakterierna i hans blod en naturlig orsak, eller hade Susanne fört in dem dit? Det handlar om sannolikheter, inte om bevis.

<***>
Susanne och hennes man Janne bor i dag med två av sina barn, 11 och 13 år, i ett litet samhälle i nordöstra Skåne. De har stridit för att få tillbaka vårdnaden om Olle och Pelle. <***> - Det finns absolut inget sätt jag kan rentvå mig på, säger Susanne. Man är helt rättslös i den här situationen, man kan inte försvara sig. De har gått in i vårt privatliv, vänt och vridit på allt så att det ska passa in i deras bild av en "förövare", som ska visa att jag skulle vara farlig för mina yngsta barn. Jag önskar att det blivit ett riktigt brottmål, med en ordentlig utredning av vad som egentligen hände med Olle. <***>

SIEMs kommentar:

Vera Scheibners bok "Beteendestörningar i Barndomen" (kan köpas via SIEM) behandlar bl a den modesjukdom som kommit att kallas Münchhausens syndrom by proxy , och visar hur många av dess symtom kan sättas i samband med vaccinationsskador.

Den som undrar över hur barnet kan ha fått bakterier i blodet på annat sätt än via mammans manipulering av kanyler föreslås läsa /siem/mordarbakterier.html . Men jurister, poliser och socialtjänst finns ju att alltid att tillgå när sjukvården saknar kunskap och omdöme. Så varför skulle maktapparaten bekväma sig till att lyssna på kvackare? Argumenten dåliga - höj rösten!

Skola kritiseras efter mobbning

113 TV4 TEXT Ons 31 Okt 08:26:14
Skolverket kritiserar en skola i Hylte kommun i Halland för att inte ha gjort tillräckligt för att hjälpa två pojkar som mobbades i skolan. <***> Skolverket konstaterar att de båda pojkarnas situation varit oacceptabel. Skolans generella program mot mobbning får godkänt, men Skolverket bedömer att det brustit i omsorgen om eleverna i det här fallet.

Ingen ny friskola för scientologer


SVT TEXT 108 Ons 31 Okt 08:28:34
Det blir ingen friskola i Göteborg med koppling till scientologirörelsen. Länsrätten ger Skolverket rätt i sitt avslag på ansökan, skriver SvD. Studiemetoden vid skolan, som redan används vid Studemaskolan i Stockholm, bedöms inte hålla måttet. <***> Skolverket tycker att metoden bygger på "individuella, faktabaserade studier, som inte ger överblick och sammanhang". <***>

SIEMs kommentar:

Att ungar mobbas och misshandlas i offentliga skolor, det går för sig. Men om föräldrar skulle vilja ge sina barn "individuella, faktabaserade studier" under sin skolgång så måsta detta stoppas. Man kan fråga vilken "överblick och sammanhang" som svenska politiker och myndigheter själva förvärvat.

Detta är ingen partsinlaga för scientologirörelsen. Något som tydligen måste sägas, eftersom surfare refererar pågående ryktesspridning på nätet rörande SIEMs site. Därför påpekar vi att SIEMs site inte "tillhör" scientologerna, trots att vi någon gång refererat till material de publicerat. Vi tillhör inte heller Apoteksbolaget, Socialstyrelsen, DN eller Sveriges Radio/TV som vi också ofta citerar eller hänvisar till. Det är trist att detta nu ska behöva påpekas, men uppenbarligen finns enstaka surfare som saknar elementär tankeförmåga, och styrs av primitiv "guilt by association".

Vegankost lindrar ledgångsreumatism

SVT TEXT 110 Tor 01 Nov 08:47:10
Vegetarisk kost lindrar ledgångs- reumatism. Hos fyra av tio som under ett år åt glutenfri vegankost minskade smärtorna och svullnaderna. Det visar en svensk studie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Rheumatology. Reumatiker har länge hävdat att vegetarisk kost minskar deras besvär medan den medicinska expertisen förhållit sig mer skeptisk. Studien är liten, bara 47 personer har fullföljt den. -Det är tillräckligt för att vi ska kunna dra säkra slutsatser, säger chefsöverläkare Ingiäld Hafström <***>.

SIEMs kommentar:

Ingen nyhet för den som läst SIEMs /siem/kost.html /siem/fibromyalgi.html
/siem/tarmrening.html Heder åt en läkare som vågar stå på sig och värdera också oskadliga behandlingsmetoder!

Blodgivning kan minska infarktrisk

SVT TEXT 111 Tor 01 Nov 11:59:53
Att ge blod kan minska risken för hjärtinfarkt. <***> -Vi blev oerhört överraskade över att upptäcka ett så starkt samband mellan blodgivning och skydd mot hjärtinfarkt, säger professor Jukka Salonen vid universitetet i Kuopio till den vetenskapliga tidningen New Scientist. Undersökningen omfattar 2 862 män som följdes under nio år. Av de 153 män som var blodgivare var det bara en (0,7 procent) som drabbades av hjärt- infarkt mot 12 procent hos de övriga. Sambandet är dock inte oomtvistat.

SIEMs kommentar:

Åderlåtning är en traditionell naturmedicinsk behandlingsmetod, som numer i regel utövas under starkt uttunnade former, t ex som sk koppning. Bakgrunden till dess nyttighet är inte bara att järnöverskott inte är ovanligt. Blödning kan också vara ett sätt att utsöndra vissa "tunga" gifter i blodet genom att kringgå utsöndringsorganens begränsningar. Att ta emot donerat blod är däremot och därför inte alltid odiskutabelt nyttigt

Redan blodtryck 130 kan vara farligt

SVT TEXT 109 Fre 02 Nov 07:20:26
Redan ett blodtryck på 130-139 kan föra med sig ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny studie som presenteras i New England Journal of Medicine och refereras i Upsala Nya Tidning (UNT). Enligt UNT ska blodtrycket helst ligga på 120 för det övre trycket och 80 för det undre. Tryck upp till 140 anses normalt men medför ändå enligt den nya studien att risken för att dö av t.ex en hjärtinfarkt eller ett slaganfall inom en tioårsperiod ökar 2,5 gånger. <***>

SIEMs kommentar:

Högt blodtryck innebär som regel att kroppen söker kompensera cirkulationshinder i vävnader genom att "öka trycket" och därigenom upprätthålla en hjäplig närings- och syreförsörjning till igenslaggade vävnader. Strategin inrymmer dock vissa risker, t ex att det höga blodtrycket blir övermäktigt för andra, svagare vävnader.

Cirkulationshinder i vävnader utgör självklart en hälsorisk. Men hälsoriskerna minskas inte av att man begränsar tillförseln av blod, näring och syre (genom t ex manipulering av hjärtats pumpkraft, blodtrycksmediciner etc) . Då ökar i stället risken för total igenslaggning, nekrotisering och cancerös utveckling. Man dör ofta snabbare - men i en annan diagnos.

Den bästa vägen då? Definiera cirkulationshindren och motverka dem. Se bl a http://www.klokast.se/Avg.html

Men fn översvämmas vi av "positiva" forskningsresultat om värdet av "nya" blodtrycks- och kolesterolsänkande medel. Hur kan det komma sig att man kan få sådana forskningsresultat även vid forskning på tusentals patienter, i "dubbelblind-studier"?

Jo: sedan många år är nu både allmänläkare och patienter väl inskolade i att efterfråga och bevaka sina blodtrycks- och kolesterolvärden. Den patient som deltar i ett forskningsprojekt, men hamnar på "placebo"-listan , får emellertid i regel behålla sitt höga blodtryck och sina höga kolesterolvärden. Det kommer han inte acceptera särskilt länge, utan uppsöker då en annan läkare där han får annan, traditionell behandling - mediciner, bypass, etc.

Så länge denna andra och traditionella behandling är sämre och riskablare än den "nya" behandling som studien forskar på, så kommer man att få förnämliga resultat i studien. Man påstår sig jämföra en "behandlad" och en "obehandlad" grupp, men jämför i stället två olika behandlade grupper, en behandlad efter ny och en efter gammal modell. Då har man alltså satsat på båda fotbollslagen i samma match, och kan alltså alltid påstå sig vinna.

Att undersöka effekten av avgiftande metoder, måttlig motion och kelering, kommer emellertid inte på fråga. Det kunde drastiskt påverka giftförsäljningen.

Glödlampor kan läcka gift

SVT TEXT 178 Lör 03 Nov 08:56:34
Det lim som fäster glödlampor vid sockeln kan utsöndra farliga kemikalier vid upphettning. Det visar test vid Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP). Ämnen som kan utlösas är bl.a. fenol, kreosot, toluen, butanol, benzodioxin och formaldehyd. Några är cancerogena och kan ge allergi eller försämra fertiliteten, skriver Ny Teknik. Upptäckten av dessa kemikalier uppges vara en alternativ förklaring till varför vissa personer anser att de är el-överkänsliga. <***>

SIEMs kommentar:

Tidigare har bl a bromerade flamskyddsmedel misstänkts tillhöra de kemiska ämnen som är inblandade i el-allergi-fenomenet. Det måste snart klart framstå att det inte går att lösa eller angripa den växande miljöförgiftningen genom att kräva vattentäta vetenskapliga studier om giftighet resp oskadlighet för varje enskilt av de hundratusentals artificiela ämnen som introducerats i vår miljö. Problemet måste främst angripas med sunt förnuft, inte med vetenskaplig forskning.

Och det sunda förnuftet kräver radikala tag.

Mycket info om elektromagnetism och dess påverkan (engelska)
http://www.tassie.net.au/emfacts/

Bannlysta gifter kan bli tillåtna

DN 011118

Farliga ämnen som varit förbjudna i Sverige i många år, ibland i decennier, riskerar att bli tillåtna igen. Svenska förhandlare kan köras över av EU.

I skuggan av svenska miljöframgångar i EU närmar sig nu obevekligt ett nytt gifthot. Det handlar om bekämpningsmedel. Bannlysta gifter mot ogräs, svamp och insekter kan åter vara på väg in i landet.

Det senaste året har tre kemikalier som Sverige förbjudit kommit upp på EU:s lista. Bland dem finns ogräsmedlet
2,4D, som just nu figurerar i ett färskt miljölarm om oroväckande höga resthalter av bekämpningsmedel i vattenmiljön.

Nästa gång kommittén möts, den 6-7 december, ska det i Sverige förbjudna flusilazol behandlas. Svampmedlet flusilazol stör hormonerna om det kommer in i kroppen. Det ligger dessutom kvar länge i naturen.

Ett annat riktigt otrevligt ämne som är nära att bli godkänt är
paraquat, som bland annat sprutas friskt på de spanska tomater som hamnar i svenska grönsaksdiskar. Det ska sannolikt upp i växtskyddskommittén i vår. Paraquat orsakar varje år mängder av dödsoffer i världen. I Storbritannien, där det bland annat säljs fritt som bekämpningsmedel för hushållsbruk, finns dokumenterade dödsfall under 1990-talet. En del av dödsoffren är självmord, en del är rena förgiftningar.

När ett ämne väl hamnat på EU:s lista kan kemiföretag ansöka om att få använda det hos ansvarig myndighet i respektive EU-land. Ett godkännande i ett land ska i princip gälla över hela unionen. Den restriktiva svenska Kemikalieinspektionen kan bara säga nej om den kan bevisa att naturen i Sverige har särskilt dåliga miljömässiga förutsättningar att ta hand om just den aktuella kemikalien.

- Det är en uppenbar risk att företagen väljer ett land med låg tröskel, säger Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen.

I Basel i Schweiz väntar företaget Syngenta otåligt på att få klartecken för sitt paraquat-medel
Gramoxone, ett av världens vanligaste ogräsmedel.

Enligt svensk syn innebär all användning risker, frågan är bara hur stora risker man ska acceptera. Traditionell europeisk policy säger att om ämnet väl godkänts innebär korrekt användning inga risker.

I Sverige begränsas ibland användningen av ett ämne. Exempelvis får
glyfosat, som finns i bekämpningsmedlet Round-up, inte användas i besprutning strax före skörd. Men nu finns kemikalien på EU-listan, och det kan rättsligt bli svårt för Sverige att stoppa besprutning med glyfosat just före skörd.
...

Se även http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?d=11&a=234948

SIEMs kommentar:

Och det sunda förnuftet visar sig alltså saknas i EU. - dit vi skulle anslutas för att vinna inflytande i miljöfrågor. Vad säger då sunda förnuftet att vi bör göra med EU?

Kan medicin minska typ 2-diabetes?

SVT TEXT 118 Mån 12 Nov 19:27:57
Personer i förstadiet till typ 2- diabetes löper starkt ökad risk för att dö i hjärt- och kärlsjukdom jämfört med personer med normala blodsockervärden. Forskarna ska nu i en stor studie undersöka om läkemedel som motverkar skadliga glukostoppar efter måltider kan minska eller fördröja sjukdomen. 7 500 personer från 40 länder ska in- gå i studien, varav 50-100 i Sverige. I dag finns ca 350 000 diabetiker i Sverige. Av dem har 90 proc typ 2- diabetes, sk åldersdiabetes. De drab- bade blir allt yngre pga vällevnad.

SIEMs kommentar.

- I går sköt jag en hare på hundra meter med gevär! - Det var en lång hare!
- Nej, jag menar att jag sköt en hare med gevär på hundra meter!
- Det var ett långt gevär!
- Nej, jag menar att på hundra meters avstånd sköt jag en hare med gevär.
- Sån tur att inte haren sköt först!

Den medicinska journalistiken och språkbehandlingen är ibland magnifik. Alltså: "De drabbade blir allt yngre pga vällevnad." Att någon blir yngre med tiden skulle vara en medicinsk sensation, särskilt om föryngringen beror på vällevnad. Att vara "drabbad" av föryngring vore naturligtvis också något udda. Osv.
Meningen är alltså obegriplig för den som inte redan närmast vaggats till sömns av de medicinska myterna. Notisen ger alltså ingen information till andra än de redan invigda, som väl känner sakförhållandena, eller åtminstone vet vilken typ av logik som ska tillämpas i såna här fall.

Det som gäller är dock att fler och fler drabbas av diabetes tidigare och tidigare i livet, och i släptåg följer sk hjärt- o kärlsjukdomar. En normalt funtad människa hade frågat sig vad detta beror på - vad råkar folk ut för som gör att de bli sjuka? En läkare - eller läkemedelsindustrins lakej - frågar sig i stället hur han snabbast möjligt ska kunna tjäna pengar på detta, t ex genom att med kemiska gifter fördröja den mätbara ohälsan.

Svaret på frågan varför fler och fler drabbas tidigare och tidigare i livet är emellertid inte så knepigt. Se http://www.klokast.se/siem/Hjart.html . Det svaret går emellertid inte att tjäna så mycket pengar på, tvärtom är risken att läkemedelsindustrin skulle förlora stora intäkter. Därför är det inte intressant.

- Vad letar du efter ?
- Jag har tappat mina bilnycklar!
- Var tappade du dem?
- Där borta.
- Varför letar du här då
- Det är ljusare här .

Svensk spädbarnsdödlighet lägst


SVT TEXT 117 Tor 15 Nov 13:44:31
Den svenska spädbarnsdöden har nästan halverats från 1991-2000 och är nu lägst i världen. Det visar siffror från SCB och som redovisas av Lands- tingsförbundet. År 1991 var spädbarnsdöden i Sverige 6,2 promille mot 3,4 promille 2000. Det motsvarar 770 resp 310 barn, som avled under det första levnadsåret. Enligt förbundets kanslichef Douglas Skalin beror förändringen på lyckade förebyggande insatser, som att låta spädbarn sova på rygg och minskad rökning under graviditeten.

SIEMs kommentar:

Tolkningarna av såna här statistiska data är ofta mycket tveksamma som informationskälla, de brukar påminna om segerintervjun efter landskampen. Spädbarnsdödligheten var förr en god indikator på levnadsstandard och välfärd. I dag är detta mer osäkert. Sannolikt utgörs en hel del av spädbarnsdödlighetssiffrorna numera också av dödligheten bland sk prematura barn, förtida födslar, och påverkas därmed kraftigt av t ex abortpraxis och prematurvårdens utbyggnad. (Vad händer t ex om man räknar aborter som "spädbarnsdödlighet"? ) Jmf också Vera Scheibners forskning runt spädbarnsdödlighet i hennes bok "Vaccination", där sambandet med vaccinskadorna uppdagades.

Dagen-efter-piller

Apotekschefen Gunilla Ronquist i Jönköping vägrar sälja dagen-efter-piller av etiska skäl. Det är inte att undra över. Men att hon kan sälja det övriga sortimentet, det är än svårare att förstå. Nåja. apotekets julsenap är oftast god och etiskt oklanderlig så långt jag förstår ( om den inte används till skinka ..?) . Men det känns konstigt att den ska säljas under skydd av statligt monopol förstås.

Medicin i onödan

SVT TEXT 128 Mån 19 Nov 07:46:12
Många patienter får Losec och liknande mediciner i onödan, enligt en undersökning i Göteborg. Över hälften av de 400 undersökta patienterna saknade godkänd indikation för behandlingen, skriver Göteborgs-Posten.

SIEMs kommentar:

Överdriven medicinkonsumtion leder snabbt fram till en situation som Socialstyrelsen beskrivit som "där det är svårt att skilja mellan sjukdomssymtom och läkemedelsbiverkan". Är folk inte sjuka vid läkarbesöket så blir de det efteråt.

RFV: Kraftig ökning av långtidssjuka

SVT TEXT 116 Mån 19 Nov 15:09:35 Antalet långtidssjukskrivna ökar kraftigt. Omkring 106 000 personer hade i augusti varit sjukskrivna i mer än ett år, vilket är 26 procent fler än året innan. Totalt var 268 000 personer sjukskrivna i slutet av augusti. Under januari-oktober ökade antalet sjukpenningdagar med 16 proc jämfört med samma period i fjol och utbetal- ningarna uppgick till 30,1 miljarder kronor, enligt Riksförsäkringsverket. Det är en ökning med 20 procent. <***>

SIEMs kommentar:

SIEM har nu i två och ett halvt år rapporterat om den ständigt försämrade folkhälsan, uttryckt i sjukskrivningssiffror och läkemedelskonsumtion. Offentliga uttalanden och handlingsprogram har avlöst varann under tiden, dock utan positiv effekt på den faktiska folkhälsan. Under tiden gör läkemedelsindustrin goda pengar och sjukvårdens lojala personal dignar under arbetsbörda och idioti. När ska man våga inse att sjukdomspanoramat till stor del åstadkoms av sjukvården själv - genom folkförgiftning, stympning, traumatisering av patienter, hemlighållande av sjukdomsalstrande miljöförhållanden samt motarbetande av naturlig läkekonst?

Fler statstjänstemän mår dåligt

SVT TEXT 111 Tis 06 Nov 17:05:12 <***>Trots en larmrapport för två år sedan mår statsanställda inom vissa områden i dag sämre. En ny undersökning där Statistiska centralbyrån frågat 4 600 medlemmar i ST visar att mer än varannan kvinna har ont i kroppen varje vecka. Var tredje uppger att kränkningar och trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Många av statens tjänster utformas fortfarande så att anställda tvingas arbeta över för att hinna med och allt fler jobbar övertid utan betalning.

SIEMs kommentar:

Det verkar inte som att ökat politiskt inflytande över arbetsplatserna automatiskt leder till större trivsel och hälsa därstädes. Det är nåt lurt med den politiska kampanjen mot "ohälsan i arbetslivet"

Glad surfare

From: LARS ANDERSSON" <lars.andersson@mbox463.swipnet.se
To: siem@klokast.se
Subject: Leve sanningen
Date sent: Tue, 20 Nov 2001 06:24:12 +0100

Fy fan vilken bra site, det bästa som hänt internet och som besannade mina värsta farhågor om läkemedelsbranchen. Lycka till ropar hela mitt hjärta.

ADHD o Ritalin

From: "L Andersson" <lrs@swipnet.se
To: Ulf Brånell <siem@klokast.se
Subject: SV: TV-tips v 47 fr SIEM
Date sent: Sat, 17 Nov 2001 16:17:48 +0100

Tips: Skolläkaren Leif Elinder skriver kritiskt om ADHD-hanteringen på Soc-styrelsen. Finns på länk: (http://www.svd.se/default.asp?main=http://www4.svd.se/webx). Sociologidocenten Eva Kärve skriver i dagens SvD (pappersutgåva) om samma ämne (borde komma på webben också).
.....
Hälsningar
Lars Andersson

Svensk träffpunkt för Nära döden-upplevare

NDU-sajten http://home.swipnet.se/NDU/ . Egna artiklar, länk-artikelarkiv samt internationellt informationsmaterial NDU-sajten är icke-kommersiell samt religiöst obunden och tolkningsfri.

Socialstyrelsen och Ritalina

From: "JAN LARSSON" <janne.larsson@mbox307.swipnet.se>To: <siem@klokast.se>Subject: Socialstyrelsens "kunskapsdokument" - dags att tysta kritiken för gott!Date sent: Sun, 25 Nov 2001 22:20:44 +0100

Bäste Ulf!En liten fortsättning på historien.
Hälsningar Janne

Socialstyrelsens "kunskapsdokument" - dags att tysta kritiken för gott!

Socialstyrelsen har som bekant givit uppdraget att bringa klarhet om"tillstånden" ADHD/DAMP till psykiatriker Björn Kadesjö. Kadesjö somtillhör "Gillberggruppen" har gjort sig känd för att vara en av landetsfrämsta förespråkare för amfetamin till barn. Han befanns alltså vara rättman att sammanställa det s.k. kunskapsdokumentet om ADHD/DAMP (beslut20/9-01).

Man har också anställt barnpsykiatrikern Lars Hellgren, som i allt stödjerCristopher Gillbergs teser, som handläggare på myndigheten i detta ärende.(beslut 5/2-01, Dnr25-5671/00) Det är med andra ord säkerställt att det blir ett "kunskapsdokument" somger tolkningar av många av barns problem som hjärndefekter med rekommendationer om segregation och centralstimulantia.

Både Kadesjö och Hellgren har på ett otroligt sätt tidigare försökt tystaden kritik som riktats mot DAMP-begreppet, mot dem själva ochSocialstyrelsens ensidiga arbete.Kadesjös ansträngningar att få Socialstyrelsen att vidta åtgärder motkritiker har beskrivits grundligt på olika håll (ex. Ordfront 1-2-01).Hellgren skrev i början av året på ett upprop (Läkartidningen, 1-2 -01) till stöd för Cristopher Gillberg och hans forskning. Man ville tolka kritiken som att den "närmast haft karaktär av personförföljelse mot Cristopher Gillberg", och skrev att den "därför berört oss mycket illa".Debatten borde med andra ord upphöra.

Utan att överdriva det allra minsta kan man påstå att Kadesjö och andra ledande neuropsykiatriker vill få tyst på kritiken och debatten. Metoden som används är att hävda att kritiken är "kränkande för drabbade föräldraroch barn". Debatten i sig är "skadlig" den kränker "dessa barn". (Läs några debattinlägg från ledande neuropsykiatriker och man hittar garanterat olika varianter av detta argument.) Man har under flera år pumpat ut information till föräldrar om hur de ska tolka sina barns problem som neuropsykiatriska störningar. Man har förklarat att andra tolkningssätt är "ovetenskapliga" och att dessa skuldbelägger föräldrarna. Man har förklarat att centralstimulantia behövs för många av "dessa barn" tiotusentals. Man har sett till att föräldraföreningar som tagit till sig av denna tolkning av barns problem får anslag, som del av anslagen till neuropsykiatrin. Se t. ex. Gillberggruppens stöd till föreningen Attention. (Det är enligt internationella fördrag förbjudet med reklam för narkotikaklassade ämnen, exempelvis amfetamin. En kort titt på föreningen Attentions hemsida göratt man förstår att det finns sätt att ta sig runt detta förbud och få avsedd reklameffekt i alla fall.) När argumenten tryter vilket de gör ganska fort får kritiker av neuropsykiatrins teser och behandling veta att de kränker de drabbade.

Det senaste, lite inlindade exemplet, är avdelningschef Bo Lindbloms svar påkritiken mot Socialstyrelsens ensidiga "utredningsarbete" (SvD 24/11). I vad som väl måste vara ett försvar för Socialstyrelsens sätt att handlägga denna fråga avslutar Lindblom artikeln med följande eleganta skrapa till kritikerna: "Naturligtvis är vi medvetna om att sakfrågan väcker stort engagemang och diskuteras intensivt på flera håll, inte minst bland den ärmast berörda barn, ungdomar och vuxna med dessa svårigheter samt bland anhöriga till de drabbade."

Utredningsgruppen på Socialstyrelsen har nu också fått hjälp med att handha kritiken och strypa debatten från oväntat håll! I ett brev till handläggare Hellgren av den 16 oktober (se också bifogadfil) kommer journalisten Åsa Moberg Socialstyrelsen till hjälp. Hon vill att "berörda föräldrar" ska få delge Socialstyrelsen sin kunskap i enkonferens. Inte så konstigt kanske om man inte tittar närmare på vad honmenar med "berörda föräldrar" och de krav hon ställer på konferensensform.Moberg vill att endast föräldragrupper kopplade till föreningar som Attention och RBU kallas till denna konferens. Hon skriver: "En välstrukturerad konferens med yttranderätt endast för människor med personliga erfarenheter skulle jag själv gärna lyssna till, så den fick gärna vara öppen för allmänhet och press." (kursiverat här)

Det är ett otroligt förslag för att komma från en journalist ett direktkrav på censur. Moberg har i och för sig tidigare ryckt ut tillneuropsykiatrins försvar och avfärdat kritik av densamma som "svammel".Men hur kan en journalist komma med ett förslag om att sammankalla en konferens med vissa utvalda föräldragrupper (med åsikter som ovan) och kräva att endast dessa får yttranderätt! (Inga föräldrar som är kritiska till den neuropsykiatriska diagnoshysterin ska få delta eller uttala sig de kan inte sägas ha några "personliga erfarenheter"! Inga personer kritiska till centralstimulantia ska ha yttranderätt den officiella
linjen i föreningen Attention är den som Gillberg och Kadesjö fastställt!)

Socialstyrelsen ska alltså enligt Mobergs förslag kalla föräldragrupperfrån dessa utvalda föreningar till konferens. Till denna konferens ska också pressen bjudas in. Pressen ska få sig ett "väl strukturerat budskap" till livs: man ska få ett budskap från de föräldrar som fullt ut tagit till sig av de neuropsykiatriska grundsatserna inga andra ska över huvudtaget ha yttranderätt!

Kan man tänka sig ett bättre förslag för Socialstyrelsens lansering av detensidiga "kunskapsdokumentet" om ADHD/DAMP? Är det inte en perfekti nramning för "releasen" av detta kritiserade dokument? Här inbjudspressen och allmänhet, som åhörare, till en välregisserad föreställningoch måste bara till slut förstå att Socialstyrelsen verkligen har presenterat all nyvunnen kunskap. Det tyckte nog också handläggaren Lars Hellgren på Socialstyrelsen när han till Moberg svarade: "Vi ska beakta Ditt förslag och återkomma närpågående arbete med kunskapssammanställningen närmar sig sitt slut."

Missa inte inbjudningen till denna föreställning!
Janne Larsson, skribent/lärare


*********************ANNONSER***********
Motstå stress bättre, öka din energi!
Skydda dig mot skadliga elektromagnetiska fält med QLink!
http://www.qlink-scandinavia.com <http://www.qlink-scandinavia.com/>
===================================
JULKLAPPSFÖRSLAG
FALKÖPINGSMYSTERIET
Läs om vår okända historia - om banden mellan det förhistoriska Västergötland och Egypten
http://www.klokast.se/Myst
****************************************
JULKLAPPSFÖRSLAG
Tänk att äntligen förstå vad som händer i kroppen!
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs

*********************************
Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html
/siem/tarmrening.html/
*********************************
JULKLAPPSFÖRSLAG:
Vaknar du trött och hängig?
För bättre sömn och mindre värk
http://www.klokast.se/Tempur/
**************************************
JULKLAPPSFÖRSLAG:
Varför hör dom inte vad du säger? - Öronljus - en succé! /siem/oronljus.html.
***********************************
JULKLAPPSFÖRSLAG
Se efter själv med otoskop
/siem/oronljus.html
Vill du ANNONSERA här? Skicka ett tomt mail till annons@klokast.se för mer information och tips om marknadsföring via Internet.
*********************************
GÖR NÅGOT! DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

WEB-kursen i ekologisk medicin*

10 brev med övning o arbetsuppgifter
läs bekvämt hemm
a!


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni